ไลฟ์สไตล์
100 year

นักบริหารการทูตรุ่นที่ 11 (ต่อ)

ซี.12
1 ส.ค. 2562 05:01 น.
SHARE


การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 11 ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งมีมาตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม และจะสิ้นสุดการฝึกอบรมในวันที่ 9 สิงหาคม นั้น

มีทั้งข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งที่ปฏิบัติงานในประเทศและในต่างประเทศ ที่เสนอไปแล้วเมื่อวานนี้ ยังมีข้าราชการจากหน่วยงานภายนอกอื่นๆ ที่มีสำนักงานในต่างประเทศ รวมถึงบุคลากรจากหน่วยงานที่มีความร่วมมือและประสานงานใกล้ชิดกับกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่ง นายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รักษาราชการแทน ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ประธานกรรมการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) ได้ประกาศรายชื่อจำนวน 54 รายนั้น มีต่อในวันนี้ ดังนี้

ข่าวแนะนำ

จาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มี 37.นายทวีโชค พงษ์ดี เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม กรมพลศึกษา 38.นางสาวอุบลวรรณ สุจริตกุล ผู้อำนวยการกองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว 39.นายกฤษฎา รัตนพฤกษ์ ผู้อำนวยการภูมิภาคอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

40. นางสาวแสงดาว อารีย์ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี 41.นางอัญชลี ประเสริฐศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์และมาตรฐานพันธุ์ กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว 42.นางชวนพิศ จันทรวราทิตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการประมงต่างประเทศ กองประมงต่างประเทศ กรมประมง 43. นางสาวปรียานุช ทิพยะวัฒน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร 44.นายวุฒินัย ยุวนานนท์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 45.นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ 46.นางอังคณา พุทธศรี ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

47.นางณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 48.นางสาวกัลยา ชินาธิวร ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

จาก กระทรวงพาณิชย์ มี 49.นางอุมาพร ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักเอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 50.ร้อยตรีจักรา ยอดมณี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา 51.นางสาวสุภาวดี แย้มกมล อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 52.นายกิตตินันท์ ยิ่งเจริญ อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงสาธารณสุข มี 53. นายภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้อำนวยการสำนักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 54.นายดำรง ธำรงเลาหะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย

ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้ว กำลังจัดทำรายงานและนำเสนอรายงานการศึกษาส่วนบุคคล

โดยมีการเสวนาสรุปผลการศึกษาเพื่อบูรณาการการเรียนรู้และเข้าสู่ พิธีปิดการอบรมก่อนแยกย้ายกันกลับสังกัดเดิม.

“ซี.12”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

นักบริหารการทูต รุ่นที่ 11

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

นักบริหารการทูต รุ่น 11นักบริหารการทูตสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการกระทรวงการต่างประเทศฝึกอบรมมุมข้าราชการซี.12

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 12:41 น.