เกษียณอายุ 63 (ตอน 5)

ข่าว

เกษียณอายุ 63 (ตอน 5)

ซี.12

  7 มิ.ย. 2562 05:01 น.

  บันทึก


  ครั้งล่าสุดของการแจ้งข่าวสารเรื่องการเกษียณอายุราชการเมื่อข้าราชการอายุครบ 63 ปี ของสำนักงาน ก.พ.มีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงความคืบหน้าเรื่องการขยายอายุเกษียณ ว่า

  ตามที่สํานักงาน ก.พ.ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการขยายอายุเกษียณของข้าราชการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม โดยที่ผ่านมาได้แจ้งความคืบหน้าของการดําเนินการเป็นระยะมาโดยลําดับนั้นขอเรียนว่าตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 สํานักงาน ก.พ.ได้นําข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงการเกษียณอายุของข้าราชการ เสนอคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เพื่อรับทราบความคืบหน้า รวมทั้งได้ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
  อีกหลายประการ สรุปได้ดังนี้

  1.นําเสนอ ก.พ.รับทราบผลการหารือร่วมกับองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทต่างๆ เกี่ยวกับแนวทางดําเนินการขยายอายุเกษียณของข้าราชการ จัดเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 ซึ่งผู้แทนจาก 16 หน่วยงาน ที่เข้าร่วมการประชุม อาทิ ทหาร ตํารวจ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางการขยายอายุเกษียณตามที่สํานักงาน ก.พ.เสนอ อย่างไรก็ดี ยังมีประเด็นที่ต้องศึกษารายละเอียดของแนวทางการดําเนินการ เนื่องจากข้าราชการแต่ละประเภทมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลและการเกษียณอายุของตนเองที่ต้องพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกัน รวมทั้งต้องมีการประมาณการค่าใช้จ่ายในการขยายอายุเกษียณของข้าราชการแต่ละประเภท และศึกษารูปแบบสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการหลังการเกษียณอายุด้วย

  2.จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุตามลักษณะงาน จํานวน 5 ครั้ง โดยจัดในเดือนมกราคม 2562 จํานวน 2 ครั้ง (เมื่อวันที่ 18 และวันที่ 25 มกราคม 2562) และในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จํานวน 3 ครั้ง (เมื่อวันที่ 1 วันที่ 7 และวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562) โดยมีข้าราชการซึ่งเป็นผู้แทนจาก 89 สายงาน จํานวนรวม 256 คน เข้าร่วมประชุม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การรับฟังความคิดเห็นเป็นไปอย่างกว้างขวางและทั่วถึง รวมทั้งมีกลุ่มตัวอย่างที่ครอบคลุม สํานักงาน ก.พ.จึงได้ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุตามลักษณะงานเพิ่มเติมโดยใช้แบบสํารวจออนไลน์ ซึ่งคาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2562 และจะได้นําผลการสํารวจดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงการเกษียณอายุของข้าราชการต่อไป

  3.เตรียมความพร้อมกําลังคนภาครัฐเข้าสู่สังคมสูงอายุ นอกเหนือจากการขยายอายุเกษียณ เพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Aging) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีแผนจะจัดการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมกําลังคนภาครัฐเข้าสู่สังคมสูงอายุ จํานวน 6 หลักสูตร โดยในช่วงเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน 2562 ได้จัดหลักสูตร “อายุไม่สําคัญ...พร้อม (ตาม) ทันสมัย” ให้กับข้าราชการที่กําลังเกษียณอายุไปแล้ว จํานวน 2 รุ่น รวมประมาณ 200 คน และมีแผนจะจัดการอบรมให้กับข้าราชการกลุ่มเป้าหมายอีก 5 หลักสูตร ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน 2562 ประกอบด้วย 1.เตรียมตัวเตรียมใจไปกับวันข้างหน้า 2.อยู่อย่างไรให้สมาร์ทหลังเกษียณ 3.สมดุลชีวิตที่สร้างได้ 4.บุคลากรยุคใหม่ใส่ใจผู้สูงอายุ และ 5.ต่างวัยไม่ใช่ปัญหา

  4.ส่งเสริมโอกาสในการทํางานหลังเกษียณสําหรับข้าราชการที่กําลังจะเกษียณ อายุและที่เกษียณอายุไปแล้วแต่ยังมีศักยภาพ โดยอยู่ระหว่างการศึกษาความต้องการในการจ้างงานผู้สูงอายุในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ การจัดทําฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของข้าราชการผู้สูงอายุ และการพัฒนาศูนย์เตรียมบุคลากรภาครัฐผู้สูงวัยเข้าสู่งาน (Job Placement for Seniors) นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ.ยังได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน “โครงการรวมพลังประชารัฐส่งเสริมการมีงานทํา ให้ผู้สูงอายุ” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุภาครัฐได้มีงานทําในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ สร้างคุณค่าและความภูมิใจให้แก่ผู้สูงอายุ ลดการพึ่งพา และภาระการเลี้ยงดูของครอบครัว

  จึงขอให้ทุกฝ่ายติดตามความคืบหน้าในการดําเนินการจากช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่เป็นทางการของสํานักงาน ก.พ. ซึ่งเมื่อมีความคืบหน้าหรือมีผลการพิจารณาถึงที่สุดเป็นประการใดแล้ว จะได้นําเรียนเพื่อทราบโดยทั่วกันต่อไป.

  “ซี.12”

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  วินาที “ครูบาบุญชุ่ม” ล้มทั้งยืน ก่อนมีข่าวบินด่วนรักษาอาการอาพาธที่กรุงเทพฯ
  03:11

  วินาที “ครูบาบุญชุ่ม” ล้มทั้งยืน ก่อนมีข่าวบินด่วนรักษาอาการอาพาธที่กรุงเทพฯ

  ApplicationMy Thairath

  วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 04:04 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทยรัฐกรุ๊ปเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์