ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  เกษียณอายุ 63 (ตอน 2)

  ซี.124 มิ.ย. 2562 05:01 น.
  SHARE

  สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งข่าวสารเรื่องการเกษียณอายุราชการเมื่อข้าราชการอายุครบ 63 ปีเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 คือเมื่อ 1 ปี 1 เดือนมาแล้วดังนี้

  ตามที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการขยายอายุเกษียณราชการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม สำนักงาน ก.พ. ขอชี้แจงประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  1.ประเด็นเรื่องการขยายอายุเกษียณปรากฏในแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม (หน้า 34) ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม ซึ่งกำหนดให้มีการขยายอายุเกษียณราชการจาก 60 ปี เป็น 63 ปี โดยใช้เวลา 6 ปี คือ 2 ปี ขยาย 1 ปี เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายเวลาการทํางาน และเพื่อไม่กระทบต่อการจ้างงานคนรุ่นใหม่ที่ทดแทนคนที่เกษียณอายุ ทั้งนี้ ได้กำหนดเป้าหมายให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐเกษียณอายุที่ 63 ปี ในปี พ.ศ.2567 โดยไม่ครอบคลุมหน่วยงานที่ต้องใช้ศักยภาพทางร่างกาย สําหรับวิธีการกำหนดให้มีการศึกษาความเหมาะสมของตำแหน่งที่จะมีการขยายอายุเกษียณ และแก้ไขพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญให้ขยายอายุเกษียณราชการเป็นอายุ 63 ปี โดยให้สำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้รับผิดชอบหลัก

  2.ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 กำหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในบางตำแหน่ง สามารถรับราชการต่อไปได้อีกไม่เกิน 10 ปี ได้แก่ ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป และตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสขึ้นไป ยกเว้นตำแหน่งประเภทอำนวยการและบริหาร

  โดยได้มีการกำหนดบัญชีตำแหน่งที่ให้อำนาจ อ.ก.พ.กระทรวง หรือ อ.ก.พ.กรม สามารถพิจารณาการให้ข้าราชการรับราชการต่อไปได้เองจำนวน 8 สายงาน คือ 1.นักกฎหมายกฤษฎีกา 2.แพทย์ 3.ทันตแพทย์ 4.นายสัตวแพทย์ 5.ปฏิบัติงานช่างศิลปิน 6.คีตศิลป์ 7.ดุริยางคศิลป์ และ 8.นาฏศิลป์ สําหรับสายงานอื่นสามารถเสนอให้ ก.พ.พิจารณาเป็นรายกรณีได้ ซึ่งนับจนถึงปัจจุบันมีข้าราชการที่ได้รับการต่อเวลาราชการด้วยช่องทางนี้จำนวน 51 ราย โดยร้อยละ 88 เป็นตำแหน่งในสายงานแพทย์ นอกจากนั้นเป็นตำแหน่งในสายงานอื่นๆ ได้แก่ ทันตแพทย์ นาฏศิลป์ วิศวกรรมสำรวจ วิทยาศาสตร์ โบราณคดี และนิติการ

  3.สำนักงาน ก.พ.ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับการขยายอายุเกษียณจากราชการ (retire from service) รวมถึงการศึกษาอายุที่ควรเกษียณจากงาน (retire from job) มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ขณะนี้ได้มีการศึกษาเพื่อจัดทํารายละเอียดแนวทางการขยายอายุเกษียณตามแผนปฏิรูปด้านสังคม รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคล กฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการโดยร่วมกับกระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะนำเสนอคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนพิจารณาภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  ทั้งนี้ ข้อมูลสถิติของกรมบัญชีกลางในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2551-2560) มีข้าราชการทุกประเภทเกษียณอายุประมาณ 391,040 คน (เฉลี่ยปีละ 39,104 คน) โดยในช่วงปี พ.ศ.2558-2560 มีผู้เกษียณอายุจำนวน 45,678 คน/43,597 คน และ 40,022 คน ตามลำดับ

  สําหรับข้อมูลข้าราชการพลเรือนสามัญ ปรากฏว่าในช่วงปี พ.ศ.2561-2570 จะมีข้าราชการพลเรือนสามัญเกษียณอายุรวมจำนวน 117,652 คน (เฉลี่ยปีละ 11,765 คน) โดยในปี พ.ศ.2561-2563 จะมีผู้เกษียณอายุจำนวน 8,539 คน/10,068 คน และ 11,017 คน ตามลำดับ

  ซึ่งการศึกษาดังกล่าว กำหนดสาระสำคัญให้การขยายหรือปรับปรุงอายุเกษียณ และการขยายอายุการทํางานเป็นมาตรการเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ รวมถึงการสนับสนุนให้บุคลากรภาครัฐทํางาน หรือมีอาชีพหลังเกษียณ และการบริหารกำลังคนภาครัฐในช่วงวัยต่างๆอย่างเหมาะสม

  สำนักงาน ก.พ.จะได้เร่งดำเนินการกำหนดรายละเอียดการขยายเกษียณอายุราชการของบุคลากรรัฐอย่างเหมาะสม รอบคอบ และสอดคล้องกับบริบทของระบบราชการต่อไป

  ยังมีการชี้แจงแจ้งข่าวของสำนักงาน ก.พ.ในเรื่องนี้อีก 3 ครั้ง โปรดติดตามความคืบหน้า.

  อ่านคอลัมน์ที่เกี่ยวข้อง

  เกษียณอายุ 63


  “ซี.12”

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ข้าราชการข้าราชการเกษียณอายุเกษียณเกษียณอายุ63สำนักงาน ก.พ.ซี.12มุมข้าราชการราชการ

  คุณอาจสนใจข่าวนี้