ไลฟ์สไตล์
100 year

ทหารบกเข้า วปอ.

ซี.12
6 ก.ย. 2561 05:01 น.
SHARE

นายทหารจากกองทัพบกเข้าศึกษาในหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61 ในวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประจำปีการศึกษา 2561-2562 มี 44 ราย ประกอบด้วย

42.พลตรีเรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก 43.พลตรีภูวนารถ ชมพูบุตร ผู้อำนวยการสำนักส่งกำลังบำรุง กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก 44.พลตรีอนุชา สังฆสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารงานบุคคล สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก 45.พลตรีวีระกาญจน์ โล่สถาพร-พิพิธ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารบก 46.พลตรีพีรวัชณ์ แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักโฆษก สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก 47.พลตรีปรเมศวร์ กันมินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและการเงิน สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก 48.พลตรีสมดุล เอี่ยมเอก ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 49.พลตรีปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 50.พลตรีบุญชัย เกษตรตระการ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก

ข่าวแนะนำ

51.พลตรีพสิษฐ์ ภูวัตณัฐสิทธิ์ ผู้บัญชาการศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก 52.พลตรีเทิดชัย นิยม เสนาธิการกรมพลาธิการทหารบก 53.พลตรีเกรียงไกรศรีรักษ์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 4 54.พลตรีธนะศักดิ์ ชื่นอิ่ม เจ้ากรมการสารวัตรทหารบก 55.พลตรีเจริญชัย หินเธาว์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 56.พลตรีนิรันดร ศรีคชา ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก 57.พลตรีวรวุฒิ วุฒิศิริ เสนาธิการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก 58.พลตรีสุขสรรค์ หนองบัวล่าง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ 59.พลตรีมานพ สัมมาขันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก 60.พลตรีวรยุทธ แก้ววิบูลย์พันธุ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 61.พลตรีธนณัฐยังเฟื่องมนต์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 62.พลตรีสนิธชนก สังขจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 63.พลตรีธัญญากรณ์ เตียตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 64.พลตรีหญิงศิริพักตร์ วีระภุชงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 65.พันเอกสมบุญเกตุอินทร์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก 66.พันเอกกิตติภพ กัณฑศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหารบก 67.พันเอกวสันต์ พึ่งสำเภา รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก

68.พันเอกกล้าณรงค์ ไพรีพ่ายฤทธิเดช รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารบก 69.พันเอกดิเรก ดีประเสริฐ รองผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก 70.พันเอกทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ รองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 71.พันเอกไพฑูรย์ เปี่ยมจิตต์ รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 72.พันเอกธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 73.พันเอกสมบัติ ธัญญะวัน รองผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ 74.พันเอกศุภชัย ศรีหอม รองผู้อำนวยการส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 75.พันเอกธำรงโรจน์ เต็มอุดม ผู้อำนวยการกองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 76.พันเอกณัฐวุฒิ นาคะนคร รองผู้บัญชาการโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ

77.พันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 78.พันเอกธานี วาศภูติ รองผู้บัญชาการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก 79.พันเอกสมบัติ จินดาศรี รองผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 80.พันเอกไพรัช โอฬารไพบูลย์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารพัฒนาที่ 1 81.พันเอกอิศเรศ พุ่มมาก รองผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1 82.พันเอกอดุล บุญธรรมเจริญ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 83.พันเอกอภัย อรัญทิมา รองผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ 84.พันเอกหญิงปริยนันทน์ จารุจินดา ผู้อำนวยการกองโสต คอ นาสิกกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎ-เกล้า 85.พันเอกหญิงอภัสนี บุญญาวรกุล รองผู้อำนวยการ สถาบันพยาธิวิทยา

วันพรุ่งนี้เป็นคิวของทหารเรือและทหารอากาศที่เข้าศึกษาใน วปอ.61.

ซี.12

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรวปอ.กองทัพบกมุมข้าราชการซี.12

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพฤหัสที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 06:32 น.