ปลูกป่าชายเลน-ร่วมปล่อยเต่า ปลุกจิตสำนึกคนรักษ์ธรรมชาติ

ข่าว

ปลูกป่าชายเลน-ร่วมปล่อยเต่า ปลุกจิตสำนึกคนรักษ์ธรรมชาติ

ไทยรัฐฉบับพิมพ์

1 ก.พ. 2563 05:01 น.

(ภาพ) นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ปล่อยเต่าลงทะเลคืนสู่ธรรมชาติ.

“ป่าชายเลน” นับว่ามีความสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยามิใช่น้อย นอกจากเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์น้ำแล้วยังช่วยยับยั้งการกัดเซาะของน้ำทะเลด้วย

แต่เป็นที่น่าเสียใจว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาป่าชายเลนถูกกลุ่มนายทุนบุกรุกยึดครอง ทำลายระบบนิเวศวิทยาจนมีสภาพเสื่อมโทรม

ทำให้ผู้คนในสังคมเกิดการตื่นตัว หันมาให้ความสนใจเอาจริงเอาจังกับปัญหาดังกล่าวมากขึ้น เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนปลูกป่าชายเลนขึ้น เพื่อทดแทนป่าที่ถูกทำลาย

ผู้เข้าอบรม วพน.รุ่น 14 และ วพน.รุ่น 15 ร่วมโครงการป่าชายเลนจังหวัดระยอง “มหัศจรรย์ป่าชายเลนทุ่งโปรงทอง ปากน้ำประแส” บริเวณอนุสรณ์เรือรบหลวงประแส อ.แกลง จ.ระยอง.
ผู้เข้าอบรม วพน.รุ่น 14 และ วพน.รุ่น 15 ร่วมโครงการป่าชายเลนจังหวัดระยอง “มหัศจรรย์ป่าชายเลนทุ่งโปรงทอง ปากน้ำประแส” บริเวณอนุสรณ์เรือรบหลวงประแส อ.แกลง จ.ระยอง.

โครงการล่าสุด นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าพื้นที่โครงการป่าชายเลนจังหวัดระยอง “มหัศจรรย์ป่าชายเลนทุ่งโปรงทอง ปากน้ำประแส” เมื่อวันที่ 19 ม.ค.2563 ที่บริเวณอนุสรณ์เรือรบหลวงประแส ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง

มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม และประธาน วพน.รุ่น 15 นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ กรรมการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)/ประธาน วพน.รุ่น 14

ดร.เชาวนี พันธุ์พฤกษ์ จาก PTT GC และผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ปล่อยเต่าคืนชีวิตสู่ธรรมชาติ.
ดร.เชาวนี พันธุ์พฤกษ์ จาก PTT GC และผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ปล่อยเต่าคืนชีวิตสู่ธรรมชาติ.

นายปริญญา โพธิสัตย์ รอง ผวจ.ระยอง นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแส นายภุชง สกฤษฎีชัยกุล ผอ.สนง.ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ดร.กนกวรรณ เบญจาทิกุล รองประธานสภา อบจ.ระยอง ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผช.กก.
ผจก.ใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพ–ลักษณ์องค์กร บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (พีทีที จีซี)

นอกจากนี้มี น.ส.เชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานบริหารกิจการเพื่อสังคมฯ พีทีทีจีซี รวมทั้งผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) ของสถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่น 14-15 ส่วนราชการ ชาวบ้านและนักเรียน ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง

ในงานมีการจัดบูธกิจกรรมการนำขยะทะเลมาใช้ประโยชน์ของ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ การปลูกป่าชายเลน เยี่ยมชมทัศนียภาพป่าชายเลนทุ่งโปรงทอง ปากน้ำประแส

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลนทดแทนป่าที่เสื่อมโทรม เพื่อให้เป็นที่เพาะพันธุ์และที่อาศัยของสัตว์ทะเล ฟื้นฟูธรรมชาติ.
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลนทดแทนป่าที่เสื่อมโทรม เพื่อให้เป็นที่เพาะพันธุ์และที่อาศัยของสัตว์ทะเล ฟื้นฟูธรรมชาติ.

นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ดำเนินโครงการป่าในเมืองจังหวัดระยองมหัศจรรย์ป่าชายเลน ทุ่งโปรงทอง ปากน้ำประแส ในพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณปากแม่น้ำประแส ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง เนื้อที่ 1,000 ไร่

เพื่อให้ป่าในเมืองแห่งนี้ได้รับการพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ อีกทั้งยังเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน และเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยของสัตว์น้ำต่างๆ

นายปริญญา โพธิ์สัตย์ รอง ผวจ.ระยอง และ นายวีรวัฒน์ ยมจินดา ผู้เข้าอบรม วพน.รุ่น 15 ร่วมกิจกรรม.
นายปริญญา โพธิ์สัตย์ รอง ผวจ.ระยอง และ นายวีรวัฒน์ ยมจินดา ผู้เข้าอบรม วพน.รุ่น 15 ร่วมกิจกรรม.

ในปัจจุบันพื้นที่ป่าชายเลนบางส่วนมีสภาพเสื่อมโทรม ไม่สมบูรณ์ ปริมาณสัตว์น้ำเศรษฐกิจมีจำนวนลดลง จึงได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูป่าชายเลน และเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำเศรษฐกิจให้แก่พี่น้องประชาชนในบริเวณพื้นที่โครงการ

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุด ร่วมมือร่วมใจกันในการดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในชุมชน โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและเพิ่มปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำในป่าชายเลน

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) ของสถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่น 14-15 ร่วมปลูกต้นโกงกางบริเวณป่าชายเลน.
ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) ของสถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่น 14-15 ร่วมปลูกต้นโกงกางบริเวณป่าชายเลน.

เป็นการรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกรักหวงแหนให้กับผู้ร่วมกิจกรรมและชุมชนในพื้นที่เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแก่ชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

“กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานรุ่นที่ 15 ภาคราชการ ท้องถิ่น เอกชน และประชาชนในพื้นที่ปากน้ำประแส ช่วยกันปลูกป่าชายเลนจำนวน 700 ต้น ปล่อยพันธุ์เต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ 49 ตัว และปล่อยพ่อแม่พันธุ์ปูทะเลคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 1,999 ตัว” นายโสภณ กล่าว

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) ของสถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่น 14-15 ร่วมปลูกต้นโกงกางบริเวณป่าชายเลน.
ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) ของสถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่น 14-15 ร่วมปลูกต้นโกงกางบริเวณป่าชายเลน.

ด้าน นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม/ประธาน วพน.รุ่น 15 กล่าวว่า ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมได้เสื่อมโทรมลงไปมากพอสมควร กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการช่วยสร้างให้สังคมมีส่วนร่วมระหว่างคนในพื้นที่กับคนในส่วนกลาง สร้างสิ่งแวดล้อมในการปลูกป่า

ผู้เข้าอบรม วพน.รุ่น 14 และ วพน.รุ่น 15 ร่วมปล่อยเต่าลงทะเล.
ผู้เข้าอบรม วพน.รุ่น 14 และ วพน.รุ่น 15 ร่วมปล่อยเต่าลงทะเล.

“เป็นกิจกรรมอันหนึ่งที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงพลังงาน โดยนำคณะศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานรุ่นที่ 15 มาทำกิจกรรมร่วมกันในการปลูกป่า ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ สะท้อนเรื่องสิ่งแวดล้อมดีขึ้นต้องให้ความร่วมมือกันและเป็นกิจกรรมต้องทำต่อเนื่องถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก” นายชัยวัฒน์ กล่าว

ส่วน นายวีรวัฒน์ ยมจินดา ผู้เข้าอบรม วพน.15 และประธานชมรมรักสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ย้ำว่าอยากจะให้ป่าชายเลนทุ่งโปรงทองเป็นโมเดลตัวอย่างของประเทศในการรักษาสิ่งแวดล้อมและความร่วมมือร่วมใจของประชาชน อยากชวนนักท่องเที่ยวมาที่นี่กันมากๆ

นี่คือหนึ่งตัวอย่างของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการฟื้นฟูป่าชายเลน.

นพดล แสงวิลัย

อ่านเพิ่มเติม...

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

  วิดีโอแนะนำ

  แม่แตงโม ปล่อยโฮ เผยเพิ่งรู้ว่าลูกหายไปตั้งแต่ 4 ทุ่ม เชื่อถูกฆาตกรรมอำพราง
  13:06

  แม่แตงโม ปล่อยโฮ เผยเพิ่งรู้ว่าลูกหายไปตั้งแต่ 4 ทุ่ม เชื่อถูกฆาตกรรมอำพราง

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 03:31 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์