ข่าว
100 year

มุมข้าราชการ : ดิจิทัล ซีอีโอ รุ่น 3 ภาครัฐ

ซี.1219 ก.พ. 2563 05:01 น.
SHARE

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เปิดหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ (Digital CEO) รุ่นที่ 3 จำนวน 95 คน มาจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 50 คน-ภาคเอกชน 45 คน

อบรมดังกล่าวนี้เริ่มมาตั้งแต่กลางเดือนมกราคม คือวันที่ 17 มกราคมไปจนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้มีรายชื่อผู้เข้าร่วมหลักสูตรที่มาจากภาครัฐ 50 คนดังนี้

1.นางสาวกษมา กองสมัคร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ด้านนโยบายและความมั่นคง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 2.นายกษาปณ์ เงินรวง ผู้ช่วยผู้จัดการและเลขานุการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 3.นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

4.นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี 5.นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6.นางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์ ผู้อำนวยการฝ่าย MICE Intelligence & Innovation สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 7.นายจิรนันทน์ ประกอบ ไวทยกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 กรมทางหลวงชนบท 8.นายเฉลิม ประดิษฐ์อาชีพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย 9.นางสาวชัชวริน โชติชูตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 10.นพ.โชคชัย ลีโทชวลิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

11.นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 12.นพ.ณรงค์ ธาดาเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี 13.นายณัฏฐา พาชัยยุทธ ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมการบริหารภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 14.นายทวีป วุฒิบาทุกาจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 15.นายทวีศักดิ์ มโนธรรม Director General of E-Government Center Ministry of Post and Telecommunications, Lao PDR 16.นางสาวนงลักษณ์ วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการรองประธาน กสทช. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 17.นางสาวน้องนุช เหล่ามณีรัตนาภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 18.นายบัณฑิต อัมพรศรีสุภาพ ผู้ช่วยผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 19. นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 20.นางสาวปณาลี วิเศษสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

21.นายเผด็จ เจริญศิวกรณ์ รองผู้จัดการใหญ่บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด 22.นายพจน์ ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 23.นางสาวพรพรรณ ไพบูลย์วัฒนชัย รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด 24.นางพรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการสายงานบริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 25.รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ 26.พลอากาศตรีพันธ์ภักดี พัฒนกุล รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ 27.นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 28.นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) การประปาส่วนภูมิภาค 29.นายยู่สิน จิตภากร รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา 30.พันเอกระวี ตั้งพิทักษ์กุล รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหารบก

วันพรุ่งนี้เป็นรายชื่อต่อไปในภาครัฐลำดับที่ 36–50 และต่อด้วยภาคเอกชน.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจดิจิทัลอบรมDigital CEOข่าวทั่วไป

Most Viewed