ธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดา พระไทย 108 รูปเดินเท้า 75 วัน

ข่าว

  ธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดา พระไทย 108 รูปเดินเท้า 75 วัน

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์

  6 ม.ค. 2562 05:01 น.

  “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนหมู่มาก เพื่อความสุขแก่ชนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เธอทั้งหลายอย่าได้ไปด้วยกัน 2 รูป โดยทางเดียวกัน”

  “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงแสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง”

  สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติภารกิจของพระภิกษุ เพื่อนำเอาคำสอน อันเป็นอมตะ อันเป็นวิทยาศาสตร์ เผยแผ่ไปสู่หมู่มวลมนุษยชาติ

  นอกจากนี้...ในสมัยที่ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังทรงพระชนม์อยู่ ได้ตรัสกับ พระอานนท์ ในคราวที่ได้กราบทูลต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงการที่พุทธบริษัทจะได้พึ่งในการสักการบูชาต่อพระองค์ว่า

  พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล และเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา อินเดีย เป็นประธานเปิดการเดินธรรมยาตรา.
  พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล และเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา อินเดีย เป็นประธานเปิดการเดินธรรมยาตรา.
  พระภิกษุสงฆ์จากประเทศไทย 108 รูป ที่เข้าร่วมโครงการ “เดินธรรมยาตราเดินเท้าตามรอยพระศาสดา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า” ไปยัง 4 สังเวชนียสถานทั้งอินเดียและเนปาล รวม 75 วัน ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ภายในพระอุโบสถ วัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร อินเดีย.
  พระภิกษุสงฆ์จากประเทศไทย 108 รูป ที่เข้าร่วมโครงการ “เดินธรรมยาตราเดินเท้าตามรอยพระศาสดา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า” ไปยัง 4 สังเวชนียสถานทั้งอินเดียและเนปาล รวม 75 วัน ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ภายในพระอุโบสถ วัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร อินเดีย.

  “เจติยะ 3 อย่างคือ บริโภคเจดีย์ (ต้นโพธิ์) ธาตุเจดีย์ (พระบรมสารีริกธาตุ) และอุทเทสิกเจดีย์ (พระพุทธรูป) ที่เมื่อพุทธบริษัทกระทำการบูชาแล้วได้ชื่อว่าบูชาต่อพระตถาคตเช่นกัน ประการหนึ่ง”

  ตรัสถึง “สังเวชนียสถาน 4” ที่กุลบุตรผู้เกิดมาในภายหลัง ผู้มีศรัทธาปรารถนาจะกระทำการสักการะต่อพระองค์ ในกาลเมื่อพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็ตาม และแม้เจติยะที่พระองค์ทรงเคยใช้สอยในที่นั้นๆ ซึ่งระบุชื่อของเจติยะนั้นโดยตรง เช่น รัตนบัลลังก์เจดีย์ อนิมิสเจดีย์ รัตนจงกรมเจดีย์ ปาวาลเจดีย์ เป็นอาทิก็ตาม

  เจดีย์เหล่านี้เป็นประหนึ่งองค์แทน พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เมื่อพุทธบริษัท 4 มี ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา มาเฝ้า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ ณ สถานที่นั้นๆ พึงจะเป็นผู้มีสุคติเป็นที่ไปในภพหน้าตามพระดำรัสของพระบรมศาสดา

  จากคำตรัสของพระพุทธองค์ในกาลครั้งนั้น ส่งผลมาจนถึงวันนี้ เพราะชาวพุทธทั่วโลกพากันหลั่งไหลเข้าสู่แผ่นดินของพระพุทธองค์เพื่อให้ถึงซึ่งเจติยะ 3 กันอย่างต่อเนื่อง และนับวันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะชาวพุทธไทยที่มุ่งหน้าสู่สังเวชนียสถาน 4 ตำบลไม่ขาดสาย

  คณะสงฆ์ที่ร่วมธุดงค์ ทั้ง 108 รูป ฉันภัตตาหารเช้าที่หน้าพระอุโบสถ วัดไทยพุทธคยา ก่อนเดินเท้าธุดงค์ตามรอยพระศาสดา ไปยัง 4 สังเวชนียสถาน.
  คณะสงฆ์ที่ร่วมธุดงค์ ทั้ง 108 รูป ฉันภัตตาหารเช้าที่หน้าพระอุโบสถ วัดไทยพุทธคยา ก่อนเดินเท้าธุดงค์ตามรอยพระศาสดา ไปยัง 4 สังเวชนียสถาน.
  พระประวัติ ปวัติโต จากวัดนาคปรก กทม. หัวหน้าผู้นำเดินธุดงค์ รับมอบพระพุทธรูป.
  พระประวัติ ปวัติโต จากวัดนาคปรก กทม. หัวหน้าผู้นำเดินธุดงค์ รับมอบพระพุทธรูป.

  ขณะที่ พระธรรมทูตไทยสายอินเดีย—เนปาล ซึ่งมี พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา เมืองคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย เป็นหัวหน้า ได้ดำเนินการทุกวิถีทางในการชักนำชาวพุทธไทยไปแสวงบุญ

  จากวิสัยทัศน์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยแนวทางการฟื้นฟูพุทธศาสนาบนแผ่นดินพุทธภูมิ ทั้งเพื่อเพิ่มชาวพุทธให้มีมากขึ้นบนแผ่นดินของพระพุทธองค์ ทั้งเพื่อให้ชาวพุทธไทยได้มีความรู้สึกที่ดีในการได้เดินทางไปปฏิบัติธรรม

  พระธรรมโพธิวงศ์ ได้นำเอาทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล รวมทั้งคำสอนต่างๆของพระพุทธองค์ ที่ล่วงเลยมาแล้วกว่า 2,500 ปี มาเผยแผ่เติมเต็มสู่หมู่มวลอุบาสก อุบาสิกา ด้วยการผสมผสานให้เข้ากับยุคปัจจุบัน พร้อมต่อยอดวางแผนเดินหน้าสู่อนาคต

  นอกจากกิจกรรมในทุกเทศกาลสำคัญของพระพุทธศาสนาจะถูกนำมาดำเนินการเต็มพิกัดแล้ว การอำนวยความสะดวกทุกด้านในส่วนที่คณะพระธรรมทูตจะสามารถทำให้กับผู้แสวงบุญชาวไทยได้ อาทิ สถานที่พัก อาหาร ห้องสุขา ท่านเจ้าคุณวีรยุทธทำทันที

  พระสงฆ์ไทย ที่ร่วมเดินธุดงค์ธรรมยาตราตามรอยพระศาสดา ไปเจริญพระพุทธมนต์บริเวณรอบพระมหาเจดีย์พุทธคยา ก่อนเดินธุดงค์.
  พระสงฆ์ไทย ที่ร่วมเดินธุดงค์ธรรมยาตราตามรอยพระศาสดา ไปเจริญพระพุทธมนต์บริเวณรอบพระมหาเจดีย์พุทธคยา ก่อนเดินธุดงค์.
  พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) ใส่บาตรคณะสงฆ์ที่เดินธุดงค์โดยมี นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี และ นายสุจินต์ อ่อนหนู ประธาน บ.เอ็นซี ฮอลิเดย์ ทัวร์ ร่วมทำบุญตักบาตรด้วย.
  พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) ใส่บาตรคณะสงฆ์ที่เดินธุดงค์โดยมี นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี และ นายสุจินต์ อ่อนหนู ประธาน บ.เอ็นซี ฮอลิเดย์ ทัวร์ ร่วมทำบุญตักบาตรด้วย.

  ณ วันนี้ นอกจากจะมีผู้แสวงบุญมุ่งหน้าไปปฏิบัติธรรมยัง แดนพุทธภูมิ จนถึงกับมีสายการบินเปิดเส้นทางการบินตรงสู่พุทธคยาเพิ่มขึ้นแล้ว การเข้ารับการบรรพชาอุปสมบททั้งของกุลบุตร กุลธิดา และชาวไทยพุทธ ทั้งจากภาครัฐ เอกชน ที่ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ สถานที่ พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ ยังมีขึ้นไม่ขาดสายด้วย

  หนึ่งในหลากหลายสิ่งนอกจากที่บังเกิดขึ้นดังกล่าวแล้ว โครงการ “ธุดงค์ ธรรมยาตรา ตามรอยบาทพระศาสดา พุทธภูมิ อินเดีย—เนปาล เดินทางตามธรรม สุขล้ำหาใดเสมอ” จึงได้บังเกิดขึ้นตามมาด้วย ถึงปีนี้เป็นปีที่ 6 แล้ว

  โครงการนี้ พระธรรมโพธิวงศ์ ได้มอบหมายให้ พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) รักษาการเจ้าอาวาสวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย เป็นหัวหน้าทีม ร่วมกับ กองงานพระธรรมทูตสายอินเดีย—เนปาล และ พระธรรมทูตไทยทุกวัดบนแดนพุทธภูมิ ดูแลและดำเนินโครงการ

  รูปแบบการรับสมัครพระสงฆ์ที่จะเข้าร่วมโครงการจากวัดต่างๆทั่วประเทศคือ การกำหนดอายุพรรษาของการบวช และอายุสังขารที่จะสามารถเดินเท้าธุดงค์ได้ ซึ่งได้มีการทดสอบการปฏิบัติธรรมเบื้องต้น และเตรียมความพร้อมของร่างกายที่ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี จ.สมุทรปราการ ก่อนมุ่งหน้าสู่อินเดีย เนปาล

  พระสงฆ์เดินธุดงค์ไปตามถิ่นทุรกันดารโดยมี “เจ้าโส” สุนัขแสนรู้ของวัดไทยพุทธคยา เดินนำหน้าติดตามตลอดเส้นทาง.
  พระสงฆ์เดินธุดงค์ไปตามถิ่นทุรกันดารโดยมี “เจ้าโส” สุนัขแสนรู้ของวัดไทยพุทธคยา เดินนำหน้าติดตามตลอดเส้นทาง.
  ตามเส้นทางธรรมยาตราตามรอยพระศาสดา คณะสงฆ์จะร่วมสวดมนต์และนั่งสมาธิ น้อมจิตสักการะ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.
  ตามเส้นทางธรรมยาตราตามรอยพระศาสดา คณะสงฆ์จะร่วมสวดมนต์และนั่งสมาธิ น้อมจิตสักการะ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.

  ธุดงค์ธรรมยาตรา รุ่นที่ 6 นี้ มีพระภิกษุจากทุกภาคทั่วประเทศผ่านการคัดเลือกรวม 108 รูป อุบาสก 9 คน มาจาก 47 จังหวัด 99 วัด จากภาคเหนือ 8 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 จังหวัด ภาคกลาง 8 จังหวัด ภาคตะวันออก 7 จังหวัด และภาคใต้ 7 จังหวัด

  โดยมี พระอาจารย์ประวัติ ปวัติโต อายุ 35 พรรษา 15 จากวัดนาคปรก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เป็นผู้เดินนำคณะ

  ส่วนเส้นทางการเดินธุดงค์ด้วยเท้าในอินเดียและเนปาลครั้งนี้ มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 1,836 กิโลเมตร ใช้เวลาการเดินทางทั้งสิ้น 75 วัน ซึ่งออกเดินธุดงค์จากจุดเริ่มต้นที่ วัดไทยพุทธคยา แผ่นดินแห่งการประสูติ ไปแล้วเมื่อวันปีใหม่ที่ผ่านมา

  ทันทีที่คณะพระธุดงค์เริ่มออกเดิน “เจ้าโส” สุนัขแสนรู้ของวัดไทยพุทธคยา ได้ออกเดินติดตามทำหน้าที่เป็น รปภ.ให้กับคณะพระธุดงค์ ตามที่เคยปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งนี้

  คณะสงฆ์ที่ร่วมธุดงค์ แวะปฏิบัติธรรมที่สารนาถ เมืองพาราณสีสถานที่ พระพุทธเจ้า แสดงปฐมเทศนา พร้อมร่วมห่มผ้ารอบพระเจดีย์.
  คณะสงฆ์ที่ร่วมธุดงค์ แวะปฏิบัติธรรมที่สารนาถ เมืองพาราณสีสถานที่ พระพุทธเจ้า แสดงปฐมเทศนา พร้อมร่วมห่มผ้ารอบพระเจดีย์.
  พระสงฆ์เดินเข้าตัวเมือง และรับบิณฑบาตจากชาวบ้านตามเส้นทางที่ผ่านไป.
  พระสงฆ์เดินเข้าตัวเมือง และรับบิณฑบาตจากชาวบ้านตามเส้นทางที่ผ่านไป.

  “เจ้าโส” จะมีความสุขทุกครั้งที่ได้ออกเดินทำหน้าที่ของตัวเองตลอดระยะทางอันยาวไกล ที่ “เจ้าโส” เฝ้ารอให้ถึงช่วงเวลาของกิจกรรมนี้มาตลอดทั้งปี จน “เจ้าโส” กลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้ไปแล้ว ท่ามกลางความชื่นชมของผู้ที่ได้พบเห็นตลอดเส้นทาง

  ขณะที่เส้นทางการเดินธุดงค์และระยะเวลาการเดินในแต่ละจุดประกอบด้วย จากพุทธคยา สถานที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ ไปยัง สารนาถ เมืองพาราณสี สถานที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา ระยะทาง 245 กม. ใช้เวลาเดิน 9 วัน

  จาก สารนาถ ไปยัง เมืองโกสัมพี เมืองหลวงของแคว้นวังสะ ระยะทาง 196 กม. ใช้เวลาเดิน 8 วัน/ จากเมืองโกสัมพีไปยัง สังกัสสนคร สถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงส์ ระยะทาง 350 กม. ใช้เวลาเดิน 15 วัน

  จาก สังกัสสนคร ไปยัง ลักเนาว์—สาวัตถี—วัดเชตวันมหาวิหาร สถานที่ทรงจำพรรษานานที่สุด ระยะทาง 350 กม. ใช้เวลาเดิน 15 วัน/จาก สาวัตถี ไป ลุมพินีวัน ประเทศเนปาล สถานที่ พระพุทธเจ้าประสูติ ระยะทาง 142 กม. ใช้เวลาเดิน 6 วัน

  จาก ลุมพินีวัน ไป กุสินารานคร สถานที่ดับขันธปรินิพพาน ระยะทาง 138 กม. ใช้เวลาเดิน 7 วัน/จากกุสินารานครไปมหาสถูปเกสรียา—ไวสาลี—ปาวาลเจดีย์—ราชคฤห์—ดงคสิริ—พุทธคยา ระยะทาง 415 กม. ใช้เวลาเดิน 15 วัน โดยจะไปปิดโครงการที่พุทธคยา ในวันที่ 2 เมษายน2562

  คณะสงฆ์ที่ร่วมธุดงค์ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ คณะสื่อมวลชนจากประเทศไทย ที่ติดตามไปทำข่าวการเดินธุดงค์ตามรอยพระศาสดา.
  คณะสงฆ์ที่ร่วมธุดงค์ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ คณะสื่อมวลชนจากประเทศไทย ที่ติดตามไปทำข่าวการเดินธุดงค์ตามรอยพระศาสดา.

  ก่อนออกเดินและหลังการหยุดพักประจำวัน รวมถึงเมื่อไปถึงสถานที่สำคัญทุกสังเวชนียสถาน คณะพระธุดงค์จะปักกลดปฏิบัติธรรม แผ่เมตตาสู่ชาวโลกด้วยการเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ออกบิณฑบาตโปรดชาวอินเดีย เนปาล และชาวไทยที่ไปแสวงบุญ

  สำหรับกิจกรรมอันดีงามที่เกิดขึ้นนี้ ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถโอนเข้าบัญชี “กองทุนครูพระธุดงค์พุทธภูมิ” ธนาคารกสิกรไทย สาขาเจริญกรุง เลขที่บัญชี 018-3-80199-6 หรือบริจาคได้ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ โทร.09-6956-9235

  กุศลแรงยิ่งนักครับพุทธบริษัททั้งหลาย สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ.

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  พระธรรมโพธิวงศ์วัดไทยพุทธคยาเดินธุดงค์อินเดีย-เนปาลเด่นชัย เด่นชัยประดิษฐ์

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันพฤหัสที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 03:22 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์