วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สิทธิพิเศษผู้พิการ

สิทธิพิเศษผู้พิการ

โดย หมัดเหล็ก
21 ธ.ค. 2560 05:01 น.
  • Share:

การเข้าถึงสิทธิของคนพิการ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2556 ระบุให้ คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ เช่น การบริหารฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพการให้บริการที่มีมาตรฐาน การคุ้มครองแรงงาน การยอมรับและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองอย่างเต็มที่ การช่วยเหลือให้เข้าถึงนโยบายแผนงานโครงการกิจกรรมการพัฒนา บริการอันเป็นสาธารณะ การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย การมีผู้ช่วยคนพิการ หรือการจัดให้มีสวัสดิการอื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดในระเบียบผู้ช่วยคนพิการ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การใช้สิทธิคนพิการตามที่กฎหมายกำหนด ยังไม่มีความทั่วถึงและมีมาตรฐานเท่าที่ควร ดังนั้น องค์กรหลักที่ให้บริการสาธารณะต่างๆจึงต้องมีความตระหนักในสิทธิของคนพิการมากขึ้น เช่น การให้บริการสำหรับผู้พิการในการเดินทางขนส่งสาธารณะทุกประเภท สะพานลอย รถเมล์ รถไฟฟ้า เครื่องบิน ที่จะต้องมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการไว้ด้วย

การบินไทย โดย อุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ การบินไทย ได้ตอบรับการยกระดับองค์กรให้มีมาตรฐานสากลโดยการยกระดับบริการพิเศษของการบินไทย สำหรับพระภิกษุสงฆ์และผู้พิการ ที่ต้องเดินทางด้วยวีลแชร์ ด้วยการตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้โดยสารผู้พิการได้รับความสะดวกในการเดินทางในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การสำรองที่นั่ง การออกบัตรโดยสาร การบริการในสนามบิน การบริการบนเครื่องบินจนถึงจุดหมายปลายทาง

ทั้งหมดนี้จะถูกบรรจุอยู่ในคู่มือการทำงานของพนักงาน เป็นการยืนยันความเป็นผู้นำของสายการบินระดับ Premium ที่เพิ่มคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับนวัตกรรมในการเดินทางที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว พระภิกษุสงฆ์เป็นกลุ่มผู้โดยสารที่ให้ความไว้วางใจเดินทางกับการบินไทย ตามมาตรฐานการปฏิบัติตามวินัยสงฆ์ รวมทั้งการให้บริการกับผู้พิการเป็นไปตามระเบียบของ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

การให้บริการพิเศษสำหรับคนพิการ ตั้งแต่การสำรองที่นั่ง การจัดบริการตามอาการของคนพิการ มีเคาน์เตอร์เช็กอินสำหรับคนพิการที่เดินทางด้วยวีลแชร์ อำนวยความสะดวกผ่านช่องทางพิเศษในการประทับตราหนังสือเดินทาง มีห้องพักสำหรับผู้โดยสารวีลแชร์ อีกทั้งมีอุปกรณ์พิเศษในการดูแลผู้โดยสาร เช่น Hi-Lift และวีลแชร์ที่ใช้ในห้องโดยสารบนเครื่องบิน โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ผู้โดยสารคนพิการต้องการขอรับบริการพิเศษสามารถติดต่อผ่านสำนักงานการบินไทย หรือ THAI CONTACT CENTER โทร.0-2356-1111 นำร่องยกระดับการบริการทางสังคมก้าวสู่สายการบินคุณภาพตามมาตรฐานสากล.


หมัดเหล็ก
mudlek@thairath.co.th 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้