วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เกิดก่อน 1 ต.ค.2501 แจ้งรับเบี้ยผู้สูงอายุ

นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผอ.สำนักพัฒนาสังคม กทม. แจ้งให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ซึ่งเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2501 และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ไปจดทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูง อายุ ณ สำนักงานเขตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตั้งแต่วันที่ 1-30 พ.ย.60 ทั้งนี้ จะเริ่มจ่ายเบี้ยยังชีพตั้งแต่เดือน ต.ค.61 เป็นต้นไป และจะได้รับทุกเดือน ดังนี้ อายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท โดยสามารถแจ้งความประสงค์รับเป็นเงินสดด้วยตนเอง หรือให้ผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจรับแทน หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารในนามของผู้สูงอายุ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารในนามของผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้สูงอายุ.

นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผอ.สำนักพัฒนาสังคม กทม. แจ้งให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ซึ่งเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2501 และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ... 8 ก.ย. 2560 03:31 8 ก.ย. 2560 03:45 ไทยรัฐ