ข่าว

วิดีโอ

บช.ก.ก้าวอีกขั้น

โดย สหบาท

จากแนวคิดของ พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ ผบช.ก. ในการผลักดันวิชาความรู้ตำรวจสมัยใหม่ ที่ได้รับการยอมรับและพิสูจน์แล้วใช้ได้ผลทั่วโลกเพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กรตำรวจ จนมีการบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติปี 2555-2564 ในยุคสมัย พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ เป็น ผบ.ตร.

ล่าสุด พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ ผบช.ก. และ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ  นิด้า ได้ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ  หรือ  MOU

มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาความรู้ และยกระดับการศึกษา กำลังพลของ บช.ก. ให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงองค์กร โดยเป็นหลักสูตร  ปริญญาโท 3  สาขา  ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ปริญญาโท) สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร สาขาเทคโนโลยีการบริหาร สาขาการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อองค์กรที่ยั่งยืน  และหลักสูตรปรัชญา  ดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) 1 สาขา  ได้แก่  สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

โดยให้สิทธิพิเศษแก่ข้าราชการตำรวจ เช่น ได้รับส่วนลดค่าหน่วยกิต  สามารถเทียบโอนหน่วยกิต  จากการฝึกอบรมหลักสูตรของตำรวจ ทั้งหลักสูตร สว. หลักสูตร ผกก. เพื่อให้ตำรวจได้รับสิทธิประโยชน์ อย่างเต็มที่

การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ได้จัดให้มีการเรียนการสอน “วิชาหลักการตำรวจสมัยใหม่” ในมหาวิทยาลัย

ซึ่งจะเป็นการศึกษาเฉพาะด้าน  วิชาความรู้ตำรวจสมัยใหม่ ที่ได้รับการยอมรับและพิสูจน์แล้วทั่วโลกว่าใช้ได้ผลคือ  ลดอาชญา-กรรม ลดความหวาดระแวงภัยได้จริง แตกต่างจากความรู้เดิมๆ ที่ตำรวจไทยเคยรู้และเคยใช้การเรียนการสอน  จะมี  พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์  นักวิชาการตำรวจ  อดีตตำรวจจากต่างประเทศ นักวิจัยจากต่างประเทศ สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์

หวังให้ผู้เข้าเรียนเป็นพลังสำคัญที่จะช่วยกันเผยแพร่ความรู้ให้แพร่หลายนำไปใช้ทั่วประเทศ เพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กรตำรวจไทย ไปสู่องค์กรตำรวจสมัยใหม่ ใช้วิธีการทำงานที่ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของสากล

เป็นการวางระบบรากฐานที่ดีของตำรวจสมัยใหม่ให้ก้าวทันยุคทันสมัย.

 

สหบาท

4 มี.ค. 2555 10:37 4 มี.ค. 2555 10:37 ไทยรัฐ