วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศาลแม่ฮ่องสอน ไฮเทคสแกนนิ้วมือ

โดย

วันที่ 25 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา เป็นวันเปิดโครงการ

จัดตั้งศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธีและโครงการตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือผู้ต้องหา...จำเลยของศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน และศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย

หลักใหญ่ใจความ...ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธีดำเนินไปเพื่อความเสมอภาค รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม เพื่อเป็นหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน

แนวทางการปฏิบัติงานที่สำคัญคือ การเร่งรัดการพิจารณาคดีให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้มีการพัฒนาระบบการอำนวยความยุติธรรม เพื่อสนับสนุนการระงับข้อพิพาทด้วยหลักสมานฉันท์และสันติวิธี

ซึ่งเป็นการอำนวยความยุติธรรมทางเลือกอีกวิธีหนึ่ง

“ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี” จะส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนระงับข้อพิพาทด้วยหลักสมานฉันท์และสันติวิธี ผ่านกระบวนการให้ความรู้ถึงสิทธิ หน้าที่ต่างๆตามกฎหมาย

ทำให้ประชาชนสามารถรับรู้ถึงขั้นตอนการดำเนินคดีต่างๆ ของศาลยุติธรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการของศาลยุติธรรม รวมถึงทางเลือกในการระงับข้อพิพาทของศาลด้วยหลักสมานฉันท์และสันติวิธี ตลอดจนผลดี ผลเสียในการต่อสู้คดีในศาล

ศูนย์สมานฉันท์และสันติจึงเป็นกระบวนการที่มุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลผู้เกี่ยวข้องในคดี และความสมานฉันท์ในสังคม

โดยเฉพาะในคดีอาญา หากผู้กระทำความผิดรู้สำนึกในการกระทำของตน ทั้งได้แก้ไขให้ความเสียหายกลับคืนดีดังเดิม ทั้งในส่วนผู้เสียหาย...สังคม จะเป็นประโยชน์แก่ผู้กระทำความผิด ผู้เสียหาย และสังคมส่วนรวม

นอกจากนี้ ยังทำให้การพิจารณาคดีของศาลเป็นไปโดยรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม ซึ่งกระบวนการดังกล่าวสามารถนำไปใช้ในคดีอาญาเกือบทุกประเภทคดี ทำให้ข้อพิพาทระงับลงได้ด้วยหลักสมานฉันท์ ควบคู่ไปกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีอาญา และการพิจารณาคดีของศาล

โดยมีเป้าหมาย ลดปริมาณคดีที่จะเข้าสู่การพิจารณาสืบพยาน อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคดีในศาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เกิดปัญหาการคั่งค้างของคดีในศาล

มีผลให้การพิจารณาคดีของศาลเป็นไปโดยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรมตามนโยบายของประธานศาลฎีกาและสำนักงานศาลยุติธรรม

ที่น่าสนใจนอกจากความยุติธรรมที่รวดเร็วแล้ว ยังนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ในการลดปริมาณงาน เสริมศักยภาพด้านความรวดเร็ว ความถูกต้อง และเป็นธรรม

ยงยศ วรสุภาพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 5 บอกว่า ในส่วนโครงการตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือผู้ต้องหา/จำเลย

ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยคัดกรอง จัดเก็บข้อมูลที่มีปริมาณมาก

ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ต่างนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น

ที่สำคัญ เพื่อป้องกันความผิดพลาดอันอาจเกิดขึ้นในการทำงาน

มองปัจจัยภายในระบบงานของศาลยุติธรรม มุ่งเน้นการอำนวยความยุติธรรม การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ด้วยความเสมอภาค เพื่อประโยชน์ของประชาชนภายใต้แผนยุทธศาสตร์ที่ 5

กล่าวคือ เพิ่มศักยภาพระบบการสนับสนุนการอำนวยความยุติธรรม และกลยุทธ์เสริมสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดังนั้น เพื่อพัฒนาระบบงานศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้สามารถบริการแก่ประชาชนหรือคู่ความที่มาติดต่อราชการศาล ให้ได้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ในการอำนวยความยุติธรรม จึงเห็นควรนำระบบสแกนลายนิ้วมือผู้ต้องหา/จำเลย หรือคู่ความมาใช้ในการเก็บข้อมูลบุคคลของผู้ต้องหา/จำเลย พร้อมกับเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ข้อมูลเหล่านี้จะนำมาใช้ตรวจสอบผู้ต้องหา/จำเลย ในงานผัดฟ้อง/ฝากขัง และงานประกันตัวผู้ต้องหา เพื่อเก็บประวัติของผู้ต้องหาไว้ในระบบฐานข้อมูล

ต้องย้ำว่า การสแกนลายนิ้วมือเพื่อป้องกันความผิดพลาด และสามารถตรวจสอบข้อมูลประวัติผู้ต้องหา/จำเลย รายบุคคลได้อย่างแม่นยำไม่ผิดตัว

เนื่องจากการยื่นฟ้องคดีในเขตอำนาจของศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนและศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย ส่วนใหญ่เป็นคดีความผิดเกี่ยวกับความผิดด้านความมั่นคง และบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยและทำงานโดยผิดกฎหมาย

บุคคลต่างด้าวดังกล่าวไม่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือไม่มีชื่อสกุล ซึ่งอาจทำให้เกิดความผิดพลาดและไม่สะดวกในการตรวจสอบประวัติบุคคลและการกระทำความผิดของบุคคลต่างด้าวดังนั้น เพื่อลดปัญหาข้อขัดข้อง เกิดความถูกต้อง แม่นยำ และสะดวกรวดเร็วในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีของศาล และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือผู้ต้องหา/จำเลย ของศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนและศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย

เพื่อให้มีฐานข้อมูลผู้ต้องหา/จำเลย ที่ถูกต้อง แม่นยำ ลดปัญหาข้อมูลบุคคลซ้ำซ้อน กรณีที่ผู้ต้องหา/จำเลย มีชื่อตัวและชื่อสกุลเหมือนกันหรือซ้ำซ้อนกัน เกิดความสะดวก รวดเร็ว ต่อการตรวจสอบประวัติผู้ต้องหา/จำเลย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบคำสั่งศาล

ทั้งหมดเหล่านี้เป็นความไฮเทคที่นำมาปรับใช้เพื่อลดปัญหาข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนหรือคู่ความที่มาติดต่อราชการการปฏิบัติราชการศาล ให้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ท้ายที่สุดระบบทั้งหมดจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ การบริหารงานในสำนักอำนวยการประจำศาล จังหวัดแม่ฮ่องสอน.

9 ก.ค. 2555 08:15 ไทยรัฐ