ข่าว

วิดีโอ

พระพรหม

โดย บาราย

ส.พลายน้อย เล่าเรื่องพระพรหมไว้ในหนังสือ เทวนิยาย (สำนักพิมพ์รวมสาส์น) ว่า ตามลัทธิพราหมณ์หรือฮินดู มีเล่าไว้หลายเรื่อง...

เรื่องแรก...พระพรหมมีกำเนิดจากไข่ ในสมัยที่โลกยังว่างเปล่า พระอาตมภู (ผู้เกิดเอง) ประสงค์จะสร้างสิ่งต่างๆขึ้นในโลก จึงสร้างน้ำขึ้นก่อน แล้วทรงเอาพืชหว่านลงในน้ำ พืชเกิดเป็นไข่ทอง ต่อมาไข่แตกออกเป็นพระพรหม

คัมภีร์บางเล่ม ว่า เปลือกไข่แตกออกเป็นสองซีก ซีกหนึ่งอยู่บนกลายเป็นฟ้า ซีกหนึ่งอยู่ล่างกลายเป็นแผ่นดิน

คัมภีร์อีกเล่มเล่าโลดโผนกว่า เดิมทีมีพระเป็นเจ้าเพียงองค์เดียว คือ พระนารายณ์ ซึ่งเรียกกันว่าปรพรหม คือ พระผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งปวง เมื่อพระนารายณ์ผู้เป็นปรพรหมรำพึงถึงการสร้างโลก ก็ทรงคำนึงถึงการบำรุงรักษาโลก

แต่พระปรพรหมนั้นเป็น อรูปกเทพ คือหาตัวตนไม่ได้ จึงไม่สามารถสร้างโลกได้จึงทรงแบ่ง ภาคพระองค์ เป็นรูปกเทพ คือ เทพมีรูปร่างเป็นตัวตน

พระนารายณ์องค์เดิม ประทานชื่อพระนารายณ์องค์ใหม่ว่า วิษณุ

พระวิษณุบรรทมหลับ ทรงสุบินถึงการสร้างสิ่งต่างๆ ในขณะเดียวกันนั้น ได้มีดอกบัวหลวงเกิดผุดขึ้นจากพระนาภี ในใจกลางดอกบัวหลวงนั้นมีพระพรหมเกิดขึ้น

พระพรหมองค์นี้เอง เป็นผู้สร้างมนุษย์ อมนุษย์ และสัตว์ในโลก

กำเนิดพระพรหม ตามคัมภีร์เหล่านี้ แสดงว่า พระนารายณ์เป็นใหญ่

แต่ในคัมภีร์กถาสริตสาคร กล่าวไปอีกอย่าง พระศิวะได้แหวะพระเพลา ให้โลหิตหยดลงในน้ำกลายเป็นไข่แตกออกสองซีก ซีกหนึ่งคือพระพรหม อีกซีกหนึ่งเป็นมนุษย์

ถือตามคัมภีร์นี้ พระศิวะเป็นใหญ่

ลักษณะของพระพรหม แต่เดิมมี 5 เศียร 5 หน้า คัมภีร์มัตสยาปุราณะว่า...เมื่อพระพรหมได้ให้กำเนิดสตรีงาม นามศตรูปขึ้นแล้ว พระองค์ก็หลงใหลในความงามของนางมาก เมื่อนางศตรูปเคลื่อนไปทางขวา พระองค์ก็มองตาม บังเกิดพระพักตร์ที่สองทางขวา

เมื่อนางศตรูปเคลื่อนไปทางซ้าย ก็เกิด พระพักตร์ทรงซ้าย เมื่อเคลื่อนไปทางหลังก็เกิดพระพักตร์ด้านหลัง

ต่อมานางเคลื่อนไปเบื้องบน ก็เกิดพระพักตร์บน

ครั้งหนึ่งพระพรหมกล่าววาจาสบประมาทพระศิวะ พระศิวะโกรธใช้พระเนตรดวงที่ 3 บันดาลให้เกิดเพลิงไหม้เศียรที่ 5 ของพระพรหมหายไป คัมภีร์ปัทมปุราณเล่าต่างไปว่า เศียรที่ 5 พระพรหมนั้น มีรัศมีรุ่งโรจน์จนพวกสุระ และอสุระทนไม่ได้ ไปขอให้พระอิศวรช่วยตัดให้ พระพรหมจึงเหลือแค่ 4 หน้าเท่านั้น

ส.พลายน้อย บอกว่าประวัติพระพรหมจากหนังสือต่างๆ ไม่กล่าวถึงพระโอรสพระธิดา แต่บางคัมภีร์บอกว่าโอรสพระพรหม คือพระนารทเทพฤาษี

ในอภิธานสังเขปท้ายเรื่อง ศกุนตลา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงกล่าวสรุปเรื่องพระพรหมไว้ดังต่อไปนี้

พระพรหมที่กล่าวนามบ่อยในพิธี แต่ในอินเดียมีเทวสถานโดยเฉพาะเพียงแห่งเดียว ที่ตำบลบุษกร แคว้นอาชมีร์ มัธยมประเทศ

เทวสถานโดยทั่วไป พราหมณ์มิได้บูชาพระพรหมโดยลำพัง มักบูชาพร้อมพระอิศวร และพระนารายณ์

ส.พลายน้อย ให้เหตุผลทิ้งท้าย

“ทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะเห็นว่า พระพรหมท่านพระทัยเย็น ไม่ค่อยจะอวตารมาตึงตังในโลกจึงไม่ใคร่ต้องประจบประแจงนัก แปลว่าเมื่อไม่กลัว จึงไม่ต้องประจบ”.

บาราย

29 มี.ค. 2557 08:22 29 มี.ค. 2557 08:22 ไทยรัฐ