บริการข่าวไทยรัฐ

ไทย–ญี่ปุ่น เข้มอาหารปลอดภัย

ไทยกับญี่ปุ่นนับเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน  ด้วยความเป็นประเทศที่เปิดกว้าง จึงเห็นได้ว่าญี่ปุ่นมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและวิทยาการต่างๆให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

จึงไม่น่าแปลกใจที่ทุกวันนี้หลายๆ ประเทศได้รับเอาวัฒนธรรมด้านต่างๆของญี่ปุ่นมาใช้กันอย่างแพร่หลาย ไม่เว้นแม้แต่เรื่องของอาหารการกิน ด้วยสภาพภูมิประเทศของญี่ปุ่นและจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ประเทศญี่ปุ่นไม่สามารถผลิตอาหารเลี้ยงคนในประเทศได้เพียงพอจำเป็นต้องมีการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารถึงร้อยละ 60 เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ

เมื่อนำเข้าอาหารก็ต้องมีการกำหนดมาตรการและกฎระเบียบอาหารที่นำเข้าอย่างเคร่งครัด เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าอาหารทุกชนิดที่จะนำเข้าไปจำหน่ายนั้น ต้องได้ทั้งคุณภาพและมีความปลอดภัย

วันนี้เป็นที่น่ายินดีว่า สถาบันอาหารได้ทำ MOU กับหน่วยงาน JCCU หรือกลุ่มสหกรณ์ผู้บริโภคระดับชาติของประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมมือกันในด้านการวิจัย, การตรวจวิเคราะห์สินค้าอาหารทางห้องปฏิบัติการ และความร่วมมือในการตรวจสอบอาหารที่ JCCU จะนำเข้าไปจำหน่ายในตลาดญี่ปุ่น

ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวนี้ นับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะทำให้เกิดการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าอาหารของไทย รวมถึงการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าอาหารไทย ให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของผู้นำเข้าและผู้บริโภคในตลาดญี่ปุ่นอีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าอาหารที่สำคัญของไทยเพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมอาหารของไทยอีกด้วย

รู้อย่างนี้แล้ว ผู้ประกอบการอาหารรายใดที่มีความต้องการผลิตและส่งสินค้าอาหารเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่น และต้องการพัฒนาระบบและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของผู้นำเข้าญี่ปุ่น สามารถติดต่อมาได้ที่ NFI Japan Desk ของสถาบันอาหาร ผ่านทางเว็บเพจ http://intranet.nfi.or.th/nfijapan–desk หรือโทร. 0–2886–8088 ต่อ 3104–3106

เพื่อให้สินค้าอาหารของไทยได้ไปวางอยู่บนชั้นจำหน่ายอาหารในตลาดญี่ปุ่น และประเทศไทยเป็นครัวของโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ.