ข่าว

วิดีโอ

57 ปี...วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

โดย ดอกสะแบง

14 พฤศจิกายน 2498......พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริที่ให้ค้นคว้าวิจัยหากรรมวิธีทำฝนเทียม เพื่อให้เป็นองค์ประกอบร่วมในระบบการจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ...

...เป็นการฟื้นฟูและพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรดินและน้ำของประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาการเกษตร รวมทั้งเพื่อการป้องกัน และ แก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประ-ชาชนอันเนื่องมาจากภัยแล้ง

พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์ และ คิดค้นจนประสบความสำเร็จเป็น “ฝนหลวง” ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเข้ามาบูรณาการร่วมกับการจัดการทรัพยากรน้ำ ผิวดินและทรัพยากรน้ำใต้ดิน นำพาประชาชนและประเทศชาติให้รอดพ้นวิกฤติภัยแล้งปีแล้วปีเล่าจนถึงปัจจุบัน

...จนเป็นที่ยอมรับในสังคมโลกและ ถวายสิทธิบัตรคุ้มครองทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” พร้อมกันนี้ได้กำหนดให้ วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

คุณยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ว่า“...พระองค์นอกจากทรงมีพระบรมราชานุญาตให้กระทรวงเกษตรฯนำเทคโนโลยีฝนหลวงไปปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนแล้ว ยังทรงติดตามการดำเนินงานและพระราชทานข้อแนะนำทางเทคนิคพิเศษในการแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้ง ตลอดจนพระราชทานแนวพระบรมราโชบายในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการฝนหลวงเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง...

...และทรงเน้นความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำในแต่ละลุ่มน้ำอย่างบูรณาการของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระทรวงเกษตรฯได้สนองพระบรมราโชบายและพระราชประสงค์มาโดยตลอด ทบทวนบทบาทและยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศอย่างบูรณาการตามแนวพระบรมราโชบายที่พระราชทานไว้อย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น...”

ปีนี้ (2555) เป็นปีที่ 57 ของโครงการพระราชดำริฝนหลวง... กระทรวงเกษตรฯกำหนดจัดงานพิธีวางพานพุ่มถวายราชสดุดีเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน ท่าอากาศยานหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่าง 08.00-10.00 น. วันที่ 14 พฤศจิกายน (คือวันพรุ่งนี้) พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งฝนหลวง จนถึง 18 พฤศจิกายน...

...จึงขอเชิญชวนร่วมงานเป็นการถวายราชสดุดี...!!!

ดอกสะแบง

12 พ.ย. 2555 11:14 12 พ.ย. 2555 11:14 ไทยรัฐ