บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กิ่งพันธุ์ทับทิมสยาม....ปลอดโรค

โดย ดอกสะแบง

พื้นที่กสิกรรมลุ่มน้ำปากพนัง นครศรีธรรมราช เกษตรกรมีการปลูกพืชหลายหลาก ทั้งที่เป็นเศรษฐกิจป้อนโรงงานอุตสาหกรรม กระทั่งถึงผลไม้และพืชอาหารอื่นๆ.....ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

หนึ่งในจำนวนนั้นก็มีส้มโอ ซึ่งเกษตรกรมักประสบปัญหา การระบาดของโรคทริสเตซา และ ฮวงลองบิง โดยเชื้อมักจะเข้าไปทำลายตั้งแต่ระยะกิ่งพันธุ์ส่งผลให้ต้นตายก่อนให้ผลผลิต ทำให้เกษตรกรชาวไร่ส้มโอต้องประสบปัญหาขาดทุนอย่างย่อยยับ....บางรายถึงขั้นต้องเลิกท่าล่าถอย

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จึงจับมือ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลิตต้นแม่พันธุ์และ กิ่งพันธุ์ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามปลอดโรค ซึ่งถือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างทักษะการขยายพันธุ์ส้มโอให้แก่เกษตรกรลุ่มน้ำปากพนัง หวังช่วยแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น

คุณวิฑูร อินทมณี นักวิชาการฯสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวถึงปัญหาหลักๆว่า เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอในเขตลุ่มน้ำปากพนังได้นำกิ่งพันธุ์ที่เป็นโรคมาขยายพันธุ์ต่อ ทำให้เกิดโรคระบาดต่อเนื่องไปยังหลายพื้นที่ จึงเป็นที่มาของโครงการร่วม ม.อ. กับสำนักงานเกษตรจังหวัดฯ

รศ.ดร.รัตนา สดุดี อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. บอกว่า....โครงการฯนี้ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อลดปริมาณเชื้อด้วยเทคนิคการเสียบยอดขนาดเล็กในหลอดทดลอง

และวิธีการตอนกิ่งจากต้นปลอดโรค โดยใช้เวลาดำเนินการ 1 ปี 6 เดือน

ซึ่ง......ได้เลือกพื้นที่ปลูกส้มโอในเขตลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องจากพระราชดำริเป็นกรณีศึกษา ผลจากการทำวิจัยพบว่า สามารถลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโรคทริสเตซาและโรคฮวงลองบิงในส้มโอได้น้อยลง นอกจากนี้ ผลผลิตของส้มโอมีขนาดใหญ่ สีผิวสม่ำเสมอตามมาตรฐานที่ใช้ในการส่งออก

.....ด้าน นายวิรัช สุขแสง หนึ่งในเกษตรกรผู้อนุเคราะห์พื้นที่เพื่อทำวิจัยครั้งนี้ บอกว่า ยึดอาชีพปลูกส้มโอ 50 กว่าไร่ มาแล้ว 12 ปี โดยผลผลิตส่งตลาดในประเทศและต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ จีนและไต้หวัน...

พร้อมทั้งกล่าวอย่างพอใจว่า “....การผลิตกิ่งพันธุ์ส้มโอปลอดโรค นอกจากจะช่วยลดการระบาดของโรคฯแล้ว ยังสามารถสร้างรายได้จากการผลิตกิ่งส้มโอปลอดโรคเพื่อจำหน่ายในอีกทางหนึ่ง และยินดีที่จะนำองค์ความรู้ทางวิชาการที่ได้จาก ม.อ. ไปถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรรายอื่นๆ...”

โครงการวิจัยการผลิตต้นแม่พันธุ์และกิ่งพันธุ์ปลอดโรคของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม เป็นการต่อยอดความหลายหลากงานวิจัย ซึ่ง ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ได้รับความสำเร็จมาแล้วอย่างเป็นรูปธรรม

และ....ในอนาคตก็ มุ่งหวังจะผลิตงานวิจัย ที่สร้างประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป อย่างต่อเนื่อง..!!!


ดอกสะแบง