บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไทย–เกาหลี...ร่วมวิจัยพืช

โดย ดอกสะแบง

สถาบันพัฒนาชนบทแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ต้องการตั้งศูนย์ The Korea Project on International Agriculture (KOPIA) ในราชอาณาจักรไทย เพื่อคิดค้น วิจัย พัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้กับนักส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรไทย

ซึ่งกิจกรรมนี้เกิดขึ้นเนื่องจากเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2553 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ  ด้านการเกษตรร่วมกับ สถาบันพัฒนาชนบทแห่งสาธารณรัฐเกาหลี

โดย...บันทึกนั้นได้ระบุว่า มีความประสงค์จะดำเนินโครงการความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์  KOPIA ในเมืองไทย ซึ่งมีสาระสำคัญในการครอบคลุมถึงความร่วมมือของทั้ง 2 ประเทศทั้งในด้านเทคนิค งบประมาณ และวัสดุ–อุปกรณ์ในการดำเนินงานของศูนย์

...กิจกรรมงานวิจัยและพัฒนาของผู้เชี่ยวชาญจากทั้ง 2 ประเทศ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนทรัพยากรพันธุกรรมพืชบนพื้นฐานความเท่าเทียมกัน และสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบของแต่ละประเทศ ทั้งนี้ ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ภายใต้การดำเนินโครงการของศูนย์ KOPIA-THAILAND ทั้ง 2 ฝ่ายจะเป็นเจ้าของร่วมกัน  ซึ่งรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ จะดำเนินการโดยความยินยอมพร้อมกัน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมวิชาการเกษตร ได้ส่งบันทึกความตกลงฯ ไปยังกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ และได้พิจารณาว่า บันทึกความตกลงฯ ไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 วรรคสองของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา

คุณอภิชาต จงสกุล ตัวแทนกระทรวงเกษตรฯ  จึงเสนอ บันทึกความตกลงฯต่อคณะรัฐมนตรีให้อนุมัติการลงนามบันทึกความตกลงสำหรับโครงการนี้  เนื่องจากจะต้องนำโครงการที่จะดำเนินการภายใต้ศูนย์ KOPIA ไป เสนอของบประมาณสำหรับเริ่มดำเนินการ ในปี 2555

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา...ครม.มีมติอนุมัติการลงนามบันทึกความตกลงฯ ดังกล่าวตามที่กระทรวงเกษตรฯ เสนอ...พร้อมทั้ง มอบอำนาจเต็มให้อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ลงนาม

หลังมีการลงนามบันทึกความตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ KOPIA เรียบร้อย  ทางสาธารณรัฐเกาหลี ก็จะโอนเงินงบประมาณสำหรับเริ่มดำเนินการงวดแรกให้แก่กรมวิชาการเกษตร...ทันที

จากนั้น ฟันเฟืองในการวิจัย ของ KOPIA-THAILAND ก็จะเริ่มหมุน...เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย...!!

ดอกสะแบง