บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

งานคือเงิน 03/01/55

คนฉลาดเปิดใจรับความล้มเหลวและใช้เป็นบทเรียน แต่คนโง่ย่อมจมดิ่งกับความล้มเหลวและอยู่แบบซังกะตาย

วันนี้ 3 ม.ค.2555 ก้าวเข้าสู่ปีมังกร 2555 มาได้ 3 วัน แล้ว ใครตั้งใจจะทำอะไรในปีนี้ อย่าผัดวันประกันพรุ่ง คิดแล้วต้องทำทันที เพราะเวลาผ่านไปรวดเร็วยิ่งกว่าติดปีกบิน เดี๋ยวจะกลายเป็น “ได้แค่คิด แต่ยังไม่ทันได้ลงมือทำ” ก็หมดปีเสียแล้ว

หมึกเขียว ยังคงอาสาสรรหาสารพัดตำแหน่งงานดีๆ มาฝาก คนขยัน ที่ งานคือเงิน เช่นเคย

สำนักงาน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ วุฒิ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทาง คอมพิวเตอร์, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา กลุ่มงานบริหารทั่วไป วุฒิ ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือ ภาษาอังกฤษ, พนักงานบันทึกข้อมูล 1 อัตรา กลุ่มงานบริหารทั่วไป วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางพณิชยการสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง, เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา กลุ่มงานบริหารทั่วไป วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทาง พณิชยการสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง สมัครที่ กลุ่มสรรหาบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ รับสมัคร 5-11 ม.ค.55

ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รับ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 4 อัตรา อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตรบัณฑิต หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทาง กายภาพบำบัด และ ได้รับใบประกอบโรคศิลปะทางกายภาพบำบัด ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรงที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน, พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 4 อัตรา อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรงที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน สอบถามและสมัครที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จ.นนทบุรี โทร.0-2591-4242 ต่อ 6722 รับถึง 6 ม.ค. 55 oo วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ขยายเวลารับ ล่ามภาษามือ 1 อัตรา วุฒิ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา ล่ามภาษามือ หรือ ปริญญาตรีสาขาอื่นๆ โดยต้องมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตล่ามภาษามือ มีประสบการณ์ในการทำงานด้านล่ามภาษามืออย่างน้อย 1 ปี สนใจติดต่อที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ วิทยาลัยราชสุดา อาคารอำนวยการ ชั้น 2 เลขที่ 111 หมู่ 6 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร.0-2889-5315 (-9) ต่อ 241, 311 ถึง 9 ม.ค.55

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน รับ นักวิชาการการเงินและบัญชี 1 อัตรา สังกัดศูนย์การจัดการศึกษา โครงการพิเศษ วุฒิ ปริญญาตรี ทาง การบัญชี พณิชย-ศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ม. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ มีความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์ สุจริต มีความตั้งใจ และอุทิศตนในการทำงาน มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Software โปรแกรม Microsoft Office ได้แก่ Microsoft Word, Excel, Access และ Internet ได้ (หากสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความรู้ความสามารถในวิชาการเงินและบัญชีเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีความรู้ความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน สมัครที่ ห้อง 209 ชั้น 2 สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) 50 ถนนงามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.0-2579-5566 (-8) ต่อ 1213 ถึง 9 ม.ค.55

กรมสรรพสามิต รับ พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา กลุ่มงานบริการ ระยะเวลาการจ้าง 7 เดือน (1 ม.ค.–30 ก.ย.2555) วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทาง บัญชีพณิชยการ เลขานุการ สาขาวิชา กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทางเดียวกัน มีความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีความสามารถในการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ และโปรแกรมตารางทำการ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ อดทน เสียสละ เต็มใจในการให้บริการ มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี สมัครที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย รับสมัคร 4-12 ม.ค.55

หน่วยอณูพันธุศาสตร์ สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับ นักวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา (โครงการวิจัย) ปฏิบัติงานที่หน่วยอณูพันธุ-ศาสตร์ สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วุฒิ ปริญญาโท สาขา อณูพันธุศาสตร์ พันธุศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ จุลชีววิทยา ชีววิทยาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียง (หากมีประสบการณ์ทางห้องปฏิบัติการด้าน molecular genetics หรือ molecular biology จะพิจารณาเป็นพิเศษ) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และภาษาอังกฤษอย่างดี ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ มีความทุ่มเท ขยัน รับผิดชอบสูง และอุทิศตนเพื่อเป้าหมายการดำเนินงาน ทั้งสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันและเวลาที่กำหนดได้อย่างดี มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น สนใจติดต่อที่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยอณูพันธุศาสตร์ สถานส่งเสริมการวิจัย ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 10 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 สอบถาม โทร.0-2419-6630 (ชลิดา สิทธิศักดิ์) รับถึง 13 ม.ค.55

เรือนจำจังหวัดอ่างทอง รับ ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ในเรือนจำ (หญิง) ระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันที่มีคำสั่งจ้างถึง 30 ก.ย.2555 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา เพศหญิง ร่างกายแข็งแรงเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีความรู้ในงานราชทัณฑ์เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถปฏิบัติงานที่เคารพในความเป็นมนุษย์ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร สามารถอุทิศตนและเสียสละเวลาให้กับทางราชการ รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีความคล่องตัว ซื่อสัตย์สุจริต และรักษาความลับของทางราชการ มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานอย่างดี รวมถึงการใช้เครื่องใช้สำนักงานอื่น สอบถามและสมัครที่ เรือนจำจังหวัดอ่างทอง รับสมัคร 4-13 ม.ค.55

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน รับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะฯ วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทาง วิทยาการคอมพิวเตอร์ มีความรู้ด้านการจัดการและแก้ปัญหา Software มีความรู้เกี่ยวกับ Hardware อย่างดี มีความรู้เกี่ยวกับระบบการทำงาน Windows มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ Server และระบบเครือข่าย สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ได้ สามารถทำงานล่วงเวลา สมัครที่ ห้อง 209 ชั้น 2 สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) 50 ถนนงามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.0-2579-5566 (-8) ต่อ 1213 ถึง 20 ม.ค.55

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก สาขา Information Technology, Computer Science, Information Computer Engineer หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ต้องจบปริญญาโท สาขา Information Technology, Computer Science, Information Computer Engineer หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (หากมีประสบการณ์ด้านกราฟฟิก หรือมัลติมีเดียจะพิจารณาเป็นพิเศษ), อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขา Information Technology, Computer Science, Information Computer Engineer หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ต้องจบปริญญาตรี สาขา Information Technology, Computer Science, Information Computer Engineer หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านกราฟฟิก หรือมัลติมีเดีย, อาจารย์ 3 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง, อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา การทดสอบและวัดผลทางการศึกษา การวิจัยทางการศึกษา การวิจัยและประเมินผลการศึกษา วิธีวิจัยหรือวิทยาการวิจัย ต้องจบปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในสาขาวิชาที่เปิดรับปริญญาเอก (หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาจะพิจารณาเป็นพิเศษ), อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชา การบริหารการศึกษา การบริหารการพัฒนา ภาวะผู้นำการจัดการศึกษา ภาวะผู้นำทางการศึกษา ความเป็นผู้นำและการบริหารการศึกษา การบริหารการพัฒนาองค์กร การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ การบริหารการศึกษาและผู้นำการบริหารศึกษา การบริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษา ต้องจบปริญญาตรีทางการศึกษา และปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หากมีประสบการณ์ด้านการสอนทางการบริหารการศึกษา หรือที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันจะพิจารณาเป็นพิเศษ), คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขา เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ภูมิสถาปัตย์ การวางผังเมือง หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ต้องจบปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ มีประสบการณ์การทำงานทางด้านภูมิทัศน์หรือผังเมือง, อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ต้องจบปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรการอาหาร หรือ เทคโนโลยีอาหาร, อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก สาขา สัตวแพทยศาสตร์ ต้องจบปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาสัตวแพทยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (หากสามารถทำงานในคลินิกสัตว์เล็กได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ), คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ 2 อัตรา วุฒิ ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ทางด้าน คหกรรมศาสตร์ หรือ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ต้องมีประสบการณ์ด้านวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในสาขาวิชาดังกล่าว, อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ทางด้าน คหกรรมศาสตร์ ต้องมีประสบการณ์ด้านงานประดิษฐ์ หรือด้านวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในสาขาวิชาดังกล่าว สอบถามและสมัครที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร. 0-2549-4913 (-14), 0-2549-4916, 0-2549-4918 Download ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคลที่ www.ped.rmutt.ac.th รับถึง 16 ม.ค.55 oo

 

หมึกเขียว