• Future Perfect
  • PR News
  • กลุ่มธุรกิจ TCP เผยแนวทางสู่ความยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีกว่าเดิม”

กลุ่มธุรกิจ TCP เผยแนวทางสู่ความยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีกว่าเดิม”

Sustainability

ความยั่งยืน15 ก.พ. 2567 10:09 น.

สราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ TCP เผยแนวทางสู่ความยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจ TCP โดยมีแนวคิดสำคัญคือการ “เปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีกว่าเดิม” ผ่านการมองหาวิธีสร้างธุรกิจให้เติบโตควบคู่การลดผลกระทบเชิงลบและเพิ่มผลกระทบเชิงบวกให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคม

พร้อมกันนั้นยังมุ่งผลักดันทุกภาคส่วนสู่เป้าหมาย “ปลุกพลัง เพื่อวันที่ดีกว่า” ด้วยการให้ความสำคัญกับ 4 ด้าน ได้แก่ นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศ (Product Excellence), ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy), มุ่งสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Economy) และส่งเสริมการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน (Water Sustainability)

#SustainabilityReport2024 #TCP

SHARE

Follow us

  • |