วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รายชื่อผู้โชคดีทายผลฟุตบอลยูโร 2012 กับไทยรัฐ

รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล เงินสด 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
คุณจิรวัฒน์ สันทาลุนัย  32 ม.6  ตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ สุรินทร์ 32170

รางวัลที่ 2 รางวัลเงินสด1 ล้านบาท จำนวน 10 รางวัล
คุณปวริศ สุวัชระเวช กทม.  คุณภัคพล บัวเพ็ง นครราชสีมา  คุณมานพ เนตรภู่ นครราชสีมา  คุณรุจิรัตน์ จูมปา นนทบุรี  คุณวิทิต สนสุผล บุรีรัมย์  คุณสมชาย ทองดอนพุ่ม นครปฐม  คุณสายันต์ ฟองวัฒนา กทม.  คุณสุรเดช พุกเผื่อน ระยอง  คุณสุเมศร์ สมุทรพงษ์ สุราษฎร์ธานี  คุณอุทัย กล้าหาญ นครราชสีมา

รางวัลที่ 3 รางวัลเงินสด 1 แสนบาท จำนวน 100 รางวัล
ด.ญ.กฤติยา เทวอักษร นครสวรรค์  ด.ญ.กวิณวรัชญ์ ตั้งเจริญถาวร นนทบุรี  คุณกัญญลักษณ์ รุ่งปฐมวินิจกุล นครปฐม  คุณกิจสิรินพัธ แช่มสา ราชบุรี  ด.ช.คชภัค เอี่ยมสอาด สมุทรปราการ  คุณคำมี ศรีคำภา หนองบัวลำภู  คุณจตุรงค์ แก้วเหล็ก สุราษฎร์ธานี  คุณจตุรวิทย์ นิอะนนท์ ลำปาง  คุณจรรยา โกะโซะ ยะลา  คุณจันทร์จิรา หนูทอง นครศรีธรรมราช  คุณจิตตราภรณ์ พจนวโรดม นนทบุรี  คุณจีรศักดิ์ เครือแก้ว ระยอง  คุณจุฑามาศ ผดุงศักดิ์ ลำปาง  คุณจูรี่ ชูปัญญา ขอนแก่น  ด.ญ.ชลภัสสรณ์ ชินทอง ชลบุรี  คุณชัยศรี ฮามศรีพรม สกลนคร  จ.ส.อ.ชาญรพ หัตถะกา อุตรดิตถ์  คุณชาติชาย เพียรชอบ เชียงใหม่  คุณฐิติพร ภู่ระย้า กทม.  ด.ญ.ณกมล บุญหนัก กทม.  คุณณัฐกานต์ ป้อมไชยา อุบลราชธานี  คุณณัฐธิดา วงศ์กันทา เชียงใหม่  คุณณัฐสิทธิ์ วงศ์วุฒิ ลำพูน  คุณดอกไม้ แซ่โง้ว เชียงใหม่  คุณดาราวรรณ ไชยศิวามงคล กาฬสินธุ์  ด.ญ.ดุษฎีพร จันทร์อร่าม นครสวรรค์  คุณตึ๋ง วงษ์พันธุ์ สุพรรณบุรี  คุณทิคัมพร แซ่อิ้ว ประจวบคีรีขันธ์  คุณธนวิทย์ แสนทวีดำรงกุล กทม.  ด.ช.ธนัญกร หล้ายอง เชียงราย  คุณธนาทิพ นักร้อง กทม.  คุณธรรมนูญ ทองมิตร สระแก้ว  คุณธวัชชัย สีบุญเรือง เพชรบูรณ์  คุณนฤมล แก้วสุข พัทลุง  ด.ญ.นารีรัตน์ สุภิวงศ์ สกลนคร  คุณบัญชา บุญเตาอิฐ พิษณุโลก  คุณบุญเตือน เกตุอู่ทอง นครปฐม  คุณประยุทธ อนันตกิจโสภณ นครพนม  คุณประเทือง รุ่งเผ่าพันธุ์ เพชรบูรณ์  คุณประโยชน์ เตียมวัง เชียงใหม่  คุณปราโมทย์ สันโดด สมุทรปราการ  คุณปุณณภา ยมจะบก นครราชสีมา  คุณพนม ปีจัตุรัส กทม.  คุณพรทิพย์ วิเศษสัตย์ นนทบุรี  คุณพรรคพล พงษ์อรุณ ภูเก็ต  คุณพิเรศ คำชาตา นครพนม  คุณพูพล สุขศิริวัฒนโรจน์ กทม.  คุณภวัต มูลศรีแก้ว ชัยภูมิ  คุณภัทราวดี บุญทะวงศ์ ระยอง  คุณภาคภูมิ พันธุ์บุญปลูก กทม.  คุณภานุพงษ์ บุรี ลำปาง  คุณภิรนันท์ วงค์คม ลำพูน  คุณภูวนารถ  เชื้อสารภี หนองบัวลำภู  คุณมัติกา พิมพ์สกุล ชลบุรี  คุณยุพิน แหยมเจริญ กทม.  ด.ญ.รวินันท์ ทีปสว่าง อุดรธานี  คุณรัชมณี ชาละมาลย์ ร้อยเอ็ด  คุณราวินทร์ ภู่ทอง ชลบุรี  คุณลาภ แซ่คู เชียงราย  คุณวรรธนัย นพกาศ ปราจีนบุรี  คุณวรรษา ภูอภิรมย์ สุโขทัย  คุณวันเพ็ญ ลีลาเวชบุตร กทม.  คุณวิชัย นารีรักษ์ ชัยภูมิ  คุณวิทยา ปิ่นแก้ว กทม.  คุณวิภา แซ่ฉั่ว กทม.  คุณวิภูษา เทพมณี ศรีสะเกษ  คุณวิรัช ปฏิพิมพาคม นครปฐม  คุณวิเคราะห์ มาเจริญ นครปฐม  ด.ญ.ศมนันท์ สายสม เชียงใหม่  ด.ญ.ศศิธร หอยตะคุ กทม.  คุณศิริชัย ปราบพาล อุดรธานี  คุณศิริลดา ตัวสระเกษ ระยอง  คุณสมชัย วงค์ใหญ่ เชียงราย  คุณสมชาติ หวังวิวัฒน์กัน กทม.  คุณสมพร สุขมี อุตรดิตถ์  คุณสมพิษ สว่างจันทร์ สมุทรปราการ  คุณสำรวม สำรวจวงศ์ บุรีรัมย์  คุณสำเนียง คำเชิด กทม.  คุณสุชาดา กูลรัตน์ กทม.  คุณสุปราณี ลายนวล ปทุมธานี  ด.ญ.สุพัตรา สุทธิพันธ์ สุราษฎร์ธานี  ด.ญ.สุพิชฌาย์ ทุนอินทร์ เชียงใหม่  คุณสุภัค ปันทะยศ เชียงราย  คุณสุภัทร์ แก้วบุตร สุรินทร์  คุณสุรชัย จารุวงศ์ กทม.  คุณสุวรรณา คงลิขิต สงขลา  คุณอณุพล เพชรพลากร กทม.  คุณอมรรัตน์ ขอมีกลาง กทม.  คุณอรพิน หนูเจริญ ปทุมธานี  คุณอัจฉรา นครบุรี กทม.  คุณอิศรินทร์ ธานีรัตน์ กทม.  คุณอุปพันธ์ ทวีผล ปทุมธานี  คุณอุไร ราชรักษ์ สุราษฎร์ธานี  ส.อ.เทพรักษ์ เชาวะตะ สงขลา  คุณเบญจวรรณ โม่คำ ศรีสะเกษ  คุณเบญจาภา ชัชวาลย์ อุดรธานี  คุณเปรม จิตตสงัด นครนายก  ด.ต.เอกฉันท์ ฤทธิไชย กทม.  คุณไกรวิทย์ จือเปีย กทม.  คุณไอยเรศ คงเลิศ กทม.

รางวัลพิเศษ 1 รถจักรยานยนต์ รุ่น Spacy I 25 คัน ราคาคันละ 41,300 บาท จากบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด
คุณคนึงนิจ ผูกเกษร ปทุมธานี  คุณจักรพงษ์ วงษ์สุข ชลบุรี  จ.ส.อ.จินดา ประหยัดทรัพย์ ประจวบคีรีขันธ์  คุณจิรัศพาดา เมตุลา มุกดาหาร  คุณชัยทัต ตั้งเสวนากุล สุราษฎร์ธานี  คุณชาลินี อุปถัมชาติ นครศรีธรรมราช  ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์ ศรีอริยศักดิ์ สกลนคร  ด.ช.ณัฐกิตติ์ ฐิติภาคย์ พระนครศรีอยุธยา  คุณถาวร ก้อนเงิน ชัยภูมิ  คุณธนเดช วังวงศ์ สมุทรปราการ  คุณธีรเดช ศรีสุระพล กทม.  คุณนพรัตน์  ดิ่งกลาง พิษณุโลก  คุณนาตยา นุ่มทนน์ พิษณุโลก  คุณพงศ์ษา แผนนาม พิจิตร  ด.ญ.พิมพ์มณี เหล็งเจริญ สมุทรปราการ  คุณพิรภัส โชคชัยสิริ ปทุมธานี  คุณมณีรัตน์ อินทร์กอง ขอนแก่น  คุณวันเพ็ญ ดวงจิต พระนครศรีอยุธยา  คุณศิรินทิพย์ อวยจินดา กทม.  คุณศุภกฤติ โตจินดา ชลบุรี  คุณสัญญา ดีเจริญ กทม.  คุณสุมนภัศร์ คุ้มจันทร์ สุโขทัย  คุณอภิเดช เหมือนมนัส สมุทรปราการ  ด.ญ.อินณัฐฎา ประทุมมา หนองบัวลำภู  คุณไชยา ทองลอง อุบลราชธานี

รางวัลพิเศษ 2 โทรทัศน์พานาโซนิค พลาสม่าทีวี ขนาด 42 นิ้ว 35 เครื่อง ราคาเครื่องละ 39,990 บาท จากบริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณขวัญหทัย สิงห์วี พิษณุโลก  คุณคำนวน บุตะวงษ์ พิจิตร  คุณจารุวรรณ คำดี ปทุมธานี  คุณจินดา สุขชื่นศรี พระนครศรีอยุธยา  คุณชัยวิดิต คุ้มกุดขมิ้น ชัยภูมิ  คุณณฐา จารุสุวภัทร นนทบุรี  คุณณภัทร วงค์จันทร์ ศรีสะเกษ  คุณณัฐณิชา ศรีนวล สมุทรสาคร  คุณณัฐภัทร ศรียาน ลำพูน  คุณดัชนี สอนทิพย์ เชียงใหม่  คุณธนดล ฝังรักษ์ กทม.  คุณธนพนธ์ ทับอาจ แพร่  คุณธรพร สุขศิริ เพชรบุรี  คุณธำรงค์ เจริญพานิชเสรี สุพรรณบุรี  คุณนิสิตา อินลี อำนาจเจริญ  คุณบุญญาภา ราชเสนา ลพบุรี  คุณประสิทธิ์ สายนิยม สมุทรสาคร  คุณพยัพ แย้มยิ้ม กทม.  คุณพรพิพัฒน์ นาไชย ร้อยเอ็ด  คุณพิมพ์รภัช พรห์มเกษรศรี ปทุมธานี  คุณภิญญารัช จันคำ แพร่  ด.ช.รัฐนันท์ ขาวมีสี อุบลราชธานี  จ.ส.ต.ราเชนทร์ บุญกำพร้า เพชรบูรณ์  คุณลัดดาวัลย์ ดั้นไพรสน เพชรบูรณ์  คุณศศิวิมล สมบุญ นครราชสีมา  คุณสิทธิพงษ์ ภู่แพ นครสวรรค์  คุณสุรพล คุดค้วม กทม.  คุณอดิเทพ ระวังกาย ลำปาง  คุณอนลัส เศรษฐปราโมทย์ กทม.  คุณอนุวัฒน์ จันแล ชัยภูมิ  คุณอรวรรณ แสวงผล อ่างทอง  คุณอัจฉราทิพย์ ฤทธิเรือง ฉะเชิงเทรา  คุณอุดม เทียบปัด กทม.  คุณเทิดศักดิ์ พลเดช ตรัง  คุณเรืองยศ เรืองสุวรรณ กทม.

รางวัลพิเศษ 3 รถยนต์ Honda Brio 2 คัน ราคาคันละ 508,500 บาท จากบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
คุณธนกฤต ยอดสุวรรณ ขอนแก่น  คุณปรีชา รองเลื่อน พัทลุง

รางวัลพิเศษ 4 ทองรูปพรรณ เส้นละ 5 บาท จำนวน 10 เส้น เส้นละ 125,000 บาท จากบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
คุณกรภัฏ ทุมวรรณ นครพนม  คุณณรงค์เดช ด่านพัฒนานุรักษ์ สุโขทัย  คุณปรวี วรประสงค์ กทม.  ด.ญ.ภิชญาดา มะกรูดอินทร์ สุพรรณบุรี  คุณรังสิวุฒิ กำแหงหาญ เพชรบุรี  คุณสาหร่าย สร้อยน้อย กทม.  ด.ช.สุประวีณ์ เวโรจน์วัฒนา ประจวบคีรีขันธ์  คุณเพชรลัดดา แจ้งกมล กทม.  คุณแสวง พรมราช ยโสธร  คุณไพศาล ภู่สามสาย พิษณุโลก

รางวัลพิเศษ 5-1 รถยนต์ VOLKSWAGEN รุ่น GolfGT 1 คัน คันละ 1,980,000 บาท จากบริษัท ไทยยานยนตร์ จำกัด
คุณฉวีวรรณ เขมะสุริจันทร์โญ กทม. 

รางวัลพิเศษ 5-2 รถตู้ CHERY รุ่น Big D 1 คัน คันละ 959,000 บาท จากบริษัท ไทยยานยนตร์ จำกัด
คุณแก้วตา วงศ์สุวรรณกิต ปทุมธานี

รางวัลพิเศษ 6 G-Pad Tablet จำนวน 200 เครื่อง เครื่องละ 5,990 บาท จากบริษัท จีเนท เอ็กซ์เพรส จำกัด
คุณกนกกาญจน์ ศรีศกุน อุดรธานี  คุณกมลทิพย์ คงดำ พัทลุง  คุณกมลทิพย์ พิทักษ์วาตินนท์ กทม.  คุณกมลศรี วงษ์นิล ศรีสะเกษ  ด.ช.กรวิชญ์ พิริยะวณิชย์ ระยอง  คุณกรองทอง เต็งประเสริฐ ประจวบคีรีขันธ์  คุณกฤติมา สมบัติกำไร ปทุมธานี  คุณกาญจนา แปลงยศ ชัยนาท  คุณกิตติ มามี กทม.  คุณก้องเกียรติ มีศรี อุบลราชธานี  คุณคมสันต์ สถิตอินทาพร สุรินทร์  คุณจิระวัตน์ แสวงพันธ์ ศรีสะเกษ  คุณจิราพร เสือแก้ว สุราษฎร์ธานี  คุณจเร วิทยาจิตรเกษม สุพรรณบุรี  คุณฉัตรชัย จันทร์มงคล สระแก้ว  คุณฉัตรแก้ว ไชยประสิทธิ์ นครปฐม  คุณชญาณิศา สิงหเสนี กทม.  คุณชฎานุชอัญช์ พรมเกตุ สุพรรณบุรี  คุณชนากานต์ มณีพร เชียงใหม่  คุณชัยเจริญ ใจงามเที่ยงแท้ กทม.  คุณชาคริต เพ็ชรัตน์ ชลบุรี  ด.ต.ชาญยุทธ ยอดแก้ว กทม.  คุณชำนาญ ไชยพันนา ศรีสะเกษ  คุณชุติมา เทพกลิต สระบุรี  คุณซาเราะห์ วงศ์สมัน ชลบุรี  คุณณรงค์เดช บัวหลวง เชียงใหม่  คุณณรงศักดิ์ สิริกุลนฤมิตร กทม.  คุณณัฐญา สอาดเอี่ยม สมุทรปราการ  ด.ญ.ณัฐณิชา โคตรศรี กทม.  ด.ช.ณัฐพนธ์ ดวงกรมนา ขอนแก่น  คุณณัฐวดี เพชรนิล สุโขทัย  คุณณิรพ ศรีถาวรณ์ ร้อยเอ็ด  คุณต้นวงษ์ คลองสวนพลู ชัยภูมิ  คุณถนอมศรี เจนงามกุล หนองคาย  คุณทวิช ชื่นอารมณ์ ลพบุรี  คุณทวีศักดิ์ วงษ์ศรีชา ชัยภูมิ  คุณทาวัชร์ ก๋าละ เชียงใหม่  คุณธนกร ไทยศิริ บุรีรัมย์  ด.ช.ธนบดินทร์ ปิ่นวนิชย์กุล นครราชสีมา  ด.ช.ธนพล อาจแก้ว ชัยนาท  คุณธนวรรณ สอนอินทร์ นครราชสีมา  ด.ช.ธนวัฒน์ พันธร เชียงราย  คุณธนัญญา เสวกพิบูลย์ กทม.  ด.ช.ธนาดุล จุพิมาย นครราชสีมา  คุณธนานันต์ อัครดนัยกุล ชลบุรี  คุณธรรมรัตน์ ชะอุ่ม ชลบุรี  ด.ช.ธราเทพ สุขวัฒนพันธ์ แพร่  คุณธฤษณัช ฉวีวงศ์ บุรีรัมย์  คุณธวัชชัย ศิริจันทร์ นครนายก  ด.ช.ธาราธร สุภาภัณฑารี กทม.  คุณธีระศักดิ์ สถิตย์กุลรัตน์ กทม.  คุณนงลักษณ์ เข็มทอง กาญจนบุรี  คุณนนทญา อัคบุตร ศรีสะเกษ  คุณนพดล ปาณะคำ กำแพงเพชร  คุณนพดล พลฤทธิ์ นครศรีธรรมราช  คุณนพรัตน์ ชูยิ่งสกุลทิพย์ สมุทรปราการ  คุณนฤมล ศรีคำ เชียงราย  คุณนวพร ธนะโชติ สมุทรปราการ  คุณนัธทเศศ บุญเรือง สระแก้ว  คุณนันทิยาพร สิริกุลนฤมิตร กทม.  คุณนิธิกิตติ์ นวพรธุวพัฒน์ กทม.  คุณนิภาพร ไชยปัน กทม.  ร.ต.อ.นิวัตร กุลศรี อุดรธานี  ด.ญ.นุติธาดา มงคล อุบลราชธานี  คุณน้ำผึ้ง ชูขจร สุราษฎร์ธานี  คุณบุญซ้ำ ผาสุข พิจิตร  คุณบุญเลิศ วีระสมบูรณ์ เพชรบูรณ์  คุณบุญเหลือ ดีไร่ เพชรบูรณ์  คุณปรัตถกรณ์ ชุ่มชูบุญ กทม.  คุณปรีดา ผ่องโสภา อ่างทอง  ด.ช.ปัณณทัต หัสตวัศพงศา กทม.  ด.ช.ปัณณวิชญ์ สุวรรณประทีป สุพรรณบุรี  คุณปิยะ มีตา มหาสารคาม  คุณปิยะวัฒน์ หอมบุญญาศักดิ์ เชียงใหม่  คุณป้อง คำแคว่น น่าน  คุณผกาทิพย์ พิพัฒน์จริยา เชียงใหม่  คุณพงศกร สมจิตต์ พะเยา  คุณพงศกร แม่นมั่น ภูเก็ต  คุณพงษ์พิษณุ ศรีธรรมานุสาร นครราชสีมา  คุณพงษ์ศักดิ์ นันตะดี พระนครศรีอยุธยา  คุณพงษ์ศักดิ์ ฟ้าทวีพร สุราษฎร์ธานี  คุณพงษ์อนันต์ ตลอดพงษ์ ร้อยเอ็ด  คุณพรชนก ปานแย้ม ปัตตานี  คุณพรนภา เพศพันธ์ กทม.  คุณพรสวรรค์ ไตรสวัสดิ์ ฉะเชิงเทรา  คุณพัชรินทร์ สิริกุลนฤมิตร กทม.  คุณพิจิตรา จีนบุตร กทม.  ด.ญ.พิชญา แก้วโคกหมาย กทม.  คุณพิชญาดา เปรมวิจิตร ชุมพร  คุณพิพัฒน์ไกร เนตรทิพย์ น่าน  คุณพิศวง หอยสังข์ ปราจีนบุรี  คุณพิสิษฐ์ สุวรรณวงศ์ ร้อยเอ็ด  คุณพิเชษฐ ปรีชา อ่างทอง  คุณพิเชษฐ์ เจริญใจ เชียงใหม่  คุณพุฒิวิญญู ณัฐวุฒิวนศรีเดช สมุทรปราการ  ด.ญ.พุทธิมา พ่อค้า ราชบุรี  คุณภัทราพร ภัสรานุกุล แพร่  คุณมณี ณุวงษ์ศรี ปทุมธานี  คุณมยุรี วีระธรรมโม เพชรบุรี  คุณมลฤดี ทฤษฎี นนทบุรี  คุณยศพล เลิศดำรงเกียรติ กทม.  คุณยุทธนา สังข์ทอง กาญจนบุรี  คุณยุภาพร ทิพประเสริฐ ฉะเชิงเทรา  ด.ช.รชต วงใหญ่ ศรีสะเกษ  คุณรัชยา พืชจันทร์ กทม.  คุณรัตติพร เชวงประเสริฐ สุรินทร์  คุณราตรี วงศ์ศิญจ์ ยโสธร  คุณรุจิรา อร่ามเรือง อุบลราชธานี  คุณรุจี จิราศักดิ์เกษม นครราชสีมา  คุณรุ่งทิพย์ ศรีเงิน สุโขทัย  คุณฤดี สุขกุล กทม.  คุณลักษ อ่อนศิริ เลย  คุณวชิรญาณ์ อุสังหาร นครพนม  คุณวนิดา เจียมแท้ พิษณุโลก  คุณวรพล เสนาพล ปราจีนบุรี  คุณวรรณี แสนสมบัติ เชียงราย  คุณวรวัฒน์ โภคะสุนทรางกูล ศรีสะเกษ  คุณวราภรณ์ บุญเรืองจักร์ สกลนคร  คุณวรเชษฐ์ สอนดี สุรินทร์  คุณวัฒนา จันทร์เลิศธนา กทม.  ด.ช.วิชญ์ ศรีวัฒนชัย กาญจนบุรี  คุณวิทวัส นามโคตร กทม.  คุณวิมล มูลบรรจง นครนายก  คุณวิลัยลักษณ์ จันทร์โอทาน พระนครศรีอยุธยา  คุณวิลาวัลย์ ด่านลำมะจาด จันทบุรี  คุณวีรภัทร ราษฎร์สภา กทม.  คุณวุฒิชัย ขันนันต๊ะ เชียงใหม่  คุณวุฒิพงษ์ พัฒนกัลป์ กทม.  คุณศราวุธ มูลบรรจง นครนายก  คุณศศิยา พุ่มอรัญ อุตรดิตถ์  คุณศิริขวัญ โยธาปาน สุราษฎร์ธานี  คุณศุภกิจ ใจแกล้ว จันทบุรี  คุณศุภชัย ยศเรือง กทม.  คุณศุภวรรณ เหมเปา ราชบุรี  คุณศุภาวิณี เจริญดี เชียงใหม่  คุณสง่า พงษ์วิจารณ์ นนทบุรี  คุณสมชัย ไชยภูมิ ยโสธร  คุณสมทรง บุตรวงค์ สุรินทร์  คุณสมพงษ์ สนิท ศรีสะเกษ  คุณสมพร นำนาผล กทม.  ร.ต.ต.สมพล เขียวเขิน ลพบุรี  คุณสมศักดิ์ พิศมัย ศรีสะเกษ  คุณสมหวัง แดงอาจ กทม.  คุณสมใจ กิรวิทย์ นครราชสีมา  คุณสรวงแข ยุตะวัน อุบลราชธานี  คุณสายชล แม้นรอด ปทุมธานี  จ.อ.สาวิตร์ กลั่นแสง พิจิตร  คุณสินีนาถ สาคะโร พังงา  คุณสิริพร มั่นดารวงศ์ กทม.  คุณสุจินดา สุขจิตสำราญ กทม.  คุณสุดใจ ทองเพ็ชร นครสวรรค์  คุณสุนทร สีทะ อุบลราชธานี  คุณสุนันทา โรจน์สุรกิตติ กทม.  คุณสุนีย์ คูสุวรรณ ลำปาง  คุณสุพัฒน์ชัย ณ.รินทร์ กระบี่  คุณสุพิชชา ดีสวัสดิ์ นครราชสีมา  คุณสุภชีพ เด่นเวสสะเลิศ ฉะเชิงเทรา  คุณสุรชัย เจริญพัฒนสิน ลำพูน  คุณสุรสีห์ โมฬีฤกษ์ภูมิ พระนครศรีอยุธยา  คุณสุวิทย์ ธันญะทวี กทม.  คุณสุเทพ นรสิงห์ ปทุมธานี  คุณสุเนศ วงอามาตร์ ร้อยเอ็ด  คุณสุเมธา พิทักษ์ สุราษฎร์ธานี  คุณอนันญา อ่ำพ่วง นนทบุรี  คุณอนุสรณ์ กษมณรงค์ นครปฐม  คุณอนุสรา คงรักษา มหาสารคาม  คุณอภิชา สมพอง ชลบุรี  คุณอรุณี คารมวัฒนกุล กทม.  คุณอรุณี อุปเสน อุบลราชธานี  ส.ต.อ.อัครชัย โกศลพุฒิพงษ์ สุรินทร์  ด.ช.อัยการ จินดารัตน์ กาญจนบุรี  คุณอัสนี เชี่ยวกิจ พิษณุโลก  คุณอาจะ โชเช เชียงราย  คุณอาทิตยา ดีฉนวน ชัยนาท  ด.ญ.อาฟิญา สาและ นราธิวาส  คุณอินทิชา คำเดช พระนครศรีอยุธยา  คุณอินทิรา บุญครอง สุรินทร์  คุณอุดมศักดิ์ ชาญเลิศ กาญจนบุรี  คุณอุบล รั้วประเสริฐ สมุทรสาคร  คุณเกตุสิณีย์ ช่างกลึงเหมาะ สุพรรณบุรี  คุณเกษม ลิ้มติ้ว ราชบุรี  คุณเจริญชัย อธิคุณชัยเจริญ อุดรธานี  คุณเจริญเจตน์ จิรกิตติรัตน์ สมุทรปราการ  คุณเชิดธวัช จันทร์ดาวงค์ อำนาจเจริญ  คุณเบญจมินทร์ อาจอักษร หนองคาย  คุณเพ็ญจันทร์ สมานราษฎร์ ชลบุรี  คุณเพ็ญวิภา อุดมภัทรวงศ์ นครพนม  คุณเมตตา หลวงเพชร อุดรธานี  คุณเลอศักดิ์ เงินปาน ปทุมธานี  ด.ช.เสฎฐวุฒิ ซุ่นเสี่ยง นครสวรรค์  คุณเสน่ห์ คงจันทร์ นนทบุรี  คุณเหิมหาญ เลากลาง บุรีรัมย์  คุณแตงอ่อน วิชัยชาญ ชลบุรี  คุณโฉมยง จันดาเลิศ บึงกาฬ  คุณโสภา กุลตั้งกิจเสรี กทม.  ด.ญ.โสภิตา มหามาตย์ กทม.  คุณไกรวัลย์ ไชยพันธ์ เชียงราย  คุณไพรวัลย์ สุขรี ฉะเชิงเทรา  คุณไพรัตน์ รัตนแย้ม นครปฐม  พันจ่าเอกไพสิฐ ปัตตพงศ์ ชลบุรี

รางวัลพิเศษ 7  บัตรกำนัลเดอะมอลล์ จำนวน 30 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท  จากบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด

คุณคำกอง ทองมาก กทม.  ด.ญ.ฐิติภา มณีพันธ์ ปทุมธานี  ด.ช.ณัฐชนนท์ สำราญพันธุ์ เพชรบูรณ์  คุณดำรงค์ สิมชาติ สมุทรปราการ  ด.ช.ตะวัน สีดาวเรือง กทม.  คุณธนัญชัย พรมมา เชียงราย  ด.ญ.ธัญทร เหล็กจันอัด นครราชสีมา  คุณธีระวัฒน์ โซ่เมืองแซะ มุกดาหาร  คุณพรทิพย์ หาธรรม สกลนคร  คุณพรปิยะ เอี่ยมทอง นนทบุรี  ด.ช.พริษฐ์ พรมดี พระนครศรีอยุธยา  คุณพัฒนา พิกุลทอง ตาก  คุณพัทธ์วริน จีระประภาพงศ์ กทม.  คุณภารวี รัตนวัชรากร สมุทรสาคร  คุณมนัสวี ลีประโดน สุรินทร์  ด.ช.ราชพล ภูสง่า สระแก้ว  คุณวชิรวิทย์ จรัสกิตติตระกูล อุตรดิตถ์  คุณวีระพล อภิรักษาวงศ์ จันทบุรี  คุณสมนึก ท่าพระเจริญ กทม.  คุณสมนึก สังเกตุ ชลบุรี  คุณสมบุญ นาหนองตูม พิจิตร  คุณสมพงศ์ ทองบ่อ สระบุรี  คุณสมพงษ์ คูศรีพิทักษ์ นครราชสีมา  คุณสราวุธ คำทา ปทุมธานี  คุณสวงค์ เหม็นแดง พิษณุโลก  คุณสุรพล แดงเอม กทม.  คุณอธิศ ลีลานุพัฒน์ กทม.  คุณเปรมฤดี ขำสุวรรณ นนทบุรี  คุณโสภิตา ปัตตาเทสัง นครราชสีมา  ด.ญ.ไอศครีม ศรประชุม กทม.

รางวัลพิเศษ 8 รางวัลเงินสด 1 หมื่นบาท จำนวน 150 รางวัล จากบริษัท เนเจอรัล เฮิร์บ อินดัสตรี่ จำกัด
ด.ญ.กวิสรา ศรีผ่องบำรุง สมุทรปราการ  คุณจันจิรา เอี่ยมละออ นครสวรรค์  คุณจันทภา เนตรล้อมวงษ์ สมุทรสาคร  คุณจันทรา เดชนาดี ชลบุรี  คุณจันทร์จิรา ไนท์ กทม.  ด.ญ.จิตรกัญญา ผาสุข ชลบุรี  คุณจิรศักดิ์ ปานเทศ กทม.  คุณจิรศักดิ์ พุมดวง กทม.  คุณจิราพร วรสายัณห์ กทม.  ด.ญ.จีรธียา แก้วรักษา พระนครศรีอยุธยา  คุณจีรพันธ์ สุขชานุลักษ์ ตราด  คุณจุฑาทิพย์ นิลรัตน์ กทม.  คุณจุฑารัตน์ วนิชกุล ฉะเชิงเทรา  คุณจุลสุดา วงศ์ตรี กทม.  คุณฉลวย ศิริวรรณ นนทบุรี  คุณชบาทิพย์ เย็นเสมอ สุรินทร์  ด.ช.ชัชชล แก้วเพชร สงขลา  คุณชัยชุมพล ชิณศรี นนทบุรี  คุณชูเกียรติ สองสีโย น่าน  ด.ญ.ญาณิน นกเล็ก ราชบุรี  คุณฐิติชญาภรณ์ อินเสียน อุตรดิตถ์  ด.ญ.ฐิติพร บุญรุ่ง สมุทรปราการ  ด.ญ.ฑิฆัมพร ศรีชุมแสง บุรีรัมย์  คุณณรงค์ยุทธ ชอบช่วยชาติ กทม.  คุณณัฐสนนท์ สกุลเจริญพร นครปฐม  คุณณิฌา นันทะนางกูล สมุทรปราการ  คุณดุษดาว เกตุป้อม กาญจนบุรี  ด.ต.ถนอมศักดิ์ ปิ่นคำ เชียงใหม่  คุณทรงศิริ ศิริพันธุ์ สระบุรี  คุณทวี ธรรมสรณกุล พิษณุโลก  คุณทศพร ทวีชีพ สมุทรสาคร  คุณธงพล แก้ววรรณะ สมุทรปราการ  คุณธนกฤต รัตนสกุลชาติ ฉะเชิงเทรา  คุณธนกฤต แสวงหา สุพรรณบุรี  ด.ญ.ธิตินันท์ เกตุแก้ว กทม.  คุณธีรวัฒน์ ถึงท่าดี สระบุรี  คุณนพศมน นพเกตุ กทม.  ด.ช.นภดล ทองดี กทม.  คุณนรินธร ใบกอเด็ม ตรัง  คุณนิตยา ฉิมสอาด ชุมพร  คุณนิรันดร์ น้อยปั่น นนทบุรี  คุณนิวัฒน์ สนิทพงษ์ ขอนแก่น  คุณนุชจรี กระตุดเงิน ลพบุรี  ด.ญ.นุชธาดา หนูไวเสาะ กทม.  คุณบัณฑิต ฤทธิ์รักษา ขอนแก่น  คุณบุญล้อม ทองย้อย พิจิตร  คุณบุปผา สุขศิริ กทม.  คุณประจวบ ร่มสุข นครราชสีมา  คุณประดิษฐ์ ถาลิปน เชียงใหม่  คุณประสงค์ ยะถาคำ เชียงใหม่  คุณประเสริฐ สุริยาตระกูล เชียงราย  คุณปราณี ขำงาม กทม.  ด.ญ.พชรภรรณ ติณะมาศ อุทัยธานี  คุณพนิดา งามภักดิ์ อุบลราชธานี  คุณพรรธพร เกษราช กาญจนบุรี  คุณพรหมพักตร์ สุคนธพงษ์ กทม.  คุณพฤฒพงศ์ สิงห์โตทอง ราชบุรี  ด.ช.พัชรพล ปุญสิริ ฉะเชิงเทรา  ด.ญ.พัทธ์ธีรา ราเหม ราชบุรี  คุณพิมพ์ขวัญ พัฒนกาญจน์กูล สกลนคร  ด.ญ.พิมพ์ชนก มูลสุข ตาก  คุณพีรยศ จิวศิริวงษ์ อุดรธานี  คุณภูมิพัฒน์ เสถียรรัมย์ ขอนแก่น  ด.ช.ภูริ อยู่จงดี นนทบุรี  คุณมณฤดี ยาปะนะ ลำปาง  คุณมนูญ บุญคุ้ม พิษณุโลก  คุณมลิวัล หลอยเต้ ขอนแก่น  คุณมังโสด เจะหนิ สงขลา  คุณมัชฌิมา เศรษฐจินดา เชียงใหม่  พ.ต.อ.มาโนชย์ พวงชมภู สุรินทร์  คุณยุ้ย โสมาเกตุ กทม.  ด.ช.รชต บัวจี๋ เชียงใหม่  คุณรุ่งฤดี มาลาศรี อุดรธานี  คุณฤทธี  อนุจรพันธ์ สมุทรปราการ  ด.ญ.วรรณวิญ ฉิมธนู ชุมพร  คุณวรากรณ์ เบี้ยมุกดา กทม.  คุณวราวุฒิ เซียวศิริกุล ขอนแก่น  คุณวรเชษฐ์ คำแก้ว ชลบุรี  คุณวัชรีย์ คงพิบูลย์ ขอนแก่น  คุณวัฒนา จรูญวิทย์ กทม.  คุณวันวิสาข์ วงษ์เจริญ สมุทรสงคราม  คุณวิจิตรา ฟักคง พิษณุโลก  คุณวุฒิภัทร อินธิราช นครพนม  คุณศิริลักษณ์ เหรียญรุ่งโรจน์ สงขลา  ด.ช.ศุภกฤต เลพล ขอนแก่น  คุณศุภลักษณ์ ละอออิน ลพบุรี  คุณสนิท กิจเจริญ ระยอง  คุณสมคิด สีดี กทม.  คุณสมคิด โชติพ่วง สมุทรปราการ  คุณสมชาย แยบการไถ อุทัยธานี  คุณสมชาย ไตรธนาภัทร์ ปทุมธานี  คุณสมพร คำชนะ นครพนม  คุณสมยงค์ สีลา ศรีสะเกษ  คุณสมาน พาใจ ฉะเชิงเทรา  คุณสรวิศ ศิริมนตรี ชัยภูมิ  คุณสรศักดิ์ บุญบำรุง สุรินทร์  คุณสังวาลย์ ฤทธิ์ประเสริฐ ระยอง  คุณสายสุนีย์ ศรีวิเชียร ตรัง  คุณสายสุวรรณ กิ่งโพธิ์ นนทบุรี  คุณสายัณต์ เชื้อศิริ ชัยภูมิ  ด.ช.สิทธิภัทร ลักษณะ กทม.  คุณสีนา ถุงจินดา แพร่  คุณสีลม อินทะสอน แพร่  คุณสุกฤษฎิ์ จันทไช้ อุตรดิตถ์  คุณสุชิน ฉายสุวรรณ กทม.  คุณสุทธิพันธ์ โศจิรัตน์ สุราษฎร์ธานี  ด.ญ.สุนิตา พิษภาค ปทุมธานี  คุณสุปราณี แซ่เล้า นครปฐม  คุณสุพัตรา วังคีรี สมุทรปราการ  คุณสุภรัตน์ เจริญรส นครพนม  ด.ญ.สุภัสสร บำรุงภักดี หนองบัวลำภู  คุณสุภาพร จันทจิตต์ กทม.  คุณสุรพงศ์ ยิ่งคุ้ม นครปฐม  สิบเอกสุรพงษ์ โพธิ์อุดม ระยอง  คุณสุรศักดิ์ ทิมแตงบุญรอด นนทบุรี  คุณสุรัจวดี พันธุ์กระวี กทม.  คุณสุริยัน มณีรัตน์ สุราษฎร์ธานี  คุณสุวรรณา ยังเพ็ง พิจิตร  คุณสุวรรณา เพ็ชรชะนะ นครสวรรค์  คุณสุวัฒน์ ชุมนิรัตน์ สงขลา  คุณหฤทัย วุฒิการ พังงา  คุณอดิศักดิ์ ยิ้มบิตุรงค์ พิจิตร  คุณอนัด จันทร ราชบุรี  คุณอนันต์ ขุนทรง กทม.  คุณอนุสรณ์ อิ่มพันธ์ นนทบุรี  คุณอภิชาติ ตาจันทร์ สระบุรี  คุณอภิชาติ ธิหล้า ลำพูน  คุณอภิวัฒน์ สุวรรณพิพัฒน์ ตราด  คุณอมราภรณ์ มณีวงษ์ ศรีสะเกษ  คุณอรอุมา ห่อจันทร์ ปทุมธานี  คุณอรุณวรรณ วงศ์ชมพู ศรีสะเกษ  ด.ญ.อังคฉัตร โพธิ์ทอง ชัยภูมิ  คุณอังศุมารินทร์ ควะชาติ สมุทรปราการ  คุณอัชวิน ทองดีแท้ พระนครศรีอยุธยา  คุณอารี นามมุงคุณ ขอนแก่น  ด.ช.อินทนนท์ บุญทรง อุบลราชธานี  คุณอุดม  กัญวรรณ กทม.  คุณอุไรรัตน์ งามวินิจฉัย กทม.  ด.ญ.เกตุสุดา ค้ากำไร นครพนม  คุณเกรียงไกร สว่างปัญญา สุพรรณบุรี  คุณเจริญขวัญ เลาหสินนุรักษ์ พิษณุโลก  คุณเชิดศักดิ์ นราศรี กาญจนบุรี  คุณเทวินทร์ ดวงจันทร์ นครปฐม  คุณเพ็ชรัตน์ นุ่มเจริญ กาญจนบุรี  คุณเพ็ญโฉม กลิ่นหอมรื่น สุรินทร์  พ.อ.เมธี แย้มเพกา กทม.  คุณเสรี ชื่อภักดี ชลบุรี  คุณแรม แช่มชื่น กำแพงเพชร  คุณใจภักดิ์ คงชนฉันทภัทร์ ยโสธร  คุณไชยยันต์ คำฟู น่าน

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลจากการทายผลฟุตบอลยูโร 2012 กับ นสพ.ไทยรัฐ 25 ก.ค. 2555 19:50 25 ก.ค. 2555 20:26 ไทยรัฐ