วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สดุดีพระเกียรติคุณเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ทรงเสียสละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย

จากการทรงงานด้านวิทยาศาสตร์ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพสกนิกรชาวไทย จึงทำให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงได้รับการทูลเกล้าฯถวายรางวัลทางวิชาการระดับ นานาชาติมาโดยตลอดและเมื่อปี 2552 ที่ผ่านมา ก็ทรงได้รับการทูลเกล้าฯถวายรางวัล Windaus จากมหาวิทยาลัย George-August Gottingen และสมาคมเคมีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รวมถึงรางวัล Ramazzini จาก Collegium Ramazzini สาธารณรัฐอิตาลี เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (18 ม.ค.) สถาบัน วิจัยจุฬาภรณ์จึงได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์


คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์, สันทัด สมชีวิตา, ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงศ์ และ กิตติพันธ์ กาญจพิพัฒน์กุล.


คุณจันทนี ธนรักษ์, ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ และรศ.ดร.จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์.

โอกาสนี้ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ได้ถวายสดุดีพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ว่า พระองค์ทรงเป็นผู้นำองค์กรที่ทรงพระปรีชาสามารถ มีพระวิสัยทัศน์ และพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะนำสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ไปสู่เป้าหมาย ที่ทรงตั้งไว้ในการส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการวิจัยที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทย เช่น ทรงตระหนักถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ประเทศไทยมีอย่างสมบูรณ์ สามารถทำการวิจัยเพื่อนำมาพัฒนาเป็นยาและอาหารเสริมสุขภาพ อีกทั้งยังทรงตระหนักถึงผลกระทบของสารเคมีในสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพอนามัย


คุณหญิงลักษณาจันทร  เลาหพันธุ์ และท่านผู้หญิงสุจิตคุณ สารสิน.


พล.อ.พิจิตร กุลละวณิชย์, ธานินทร์ กรัยวิเชียร, พล.อ.ชาญ บุญประเสริฐ และ ดำรง รัตนพานิช.

ทั้งนี้ ผลงานวิจัยและวิชาการที่ทรงสั่งสมมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ทศวรรษ ในด้านอินทรีย์เคมี และผลกระทบของสารเคมีต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย ได้ผลิดอกออกผลให้ประจักษ์แก่สายตาชาวไทย โดยผ่านมุมมองของวงการนักวิทยาศาสตร์นานาชาติ จึงทรงได้รับการทูลเกล้าฯถวายรางวัลอย่างมากมาย ซึ่งรางวัล ทางวิชาการระดับนานาชาติที่ทรงได้รับการทูลเกล้าฯถวาย สะท้อนให้เห็นว่า ทูลกระหม่อมได้ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์ เพื่อทรงงานอย่างหนักมาเป็นระยะเวลายาวนาน และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาคมโลก รางวัลพระเกียรติคุณเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งแห่งผลงานอันทรงคุณค่า สมดังพระสมัญญานาม "เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์" ของวงการวิทยาศาสตร์ไทย.

จากการทรงงานด้านวิทยาศาสตร์ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพสกนิกรชาวไทย จึงทำให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงได้รับการทูลเกล้าฯถวายรางวัลทางวิชาการระดับ นานาชาติมาโดยตลอด 20 ม.ค. 2553 15:29 ไทยรัฐ