วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

งานคือเงิน 10/06/60

โดย หมึกเขียว

คนฉลาดมองปัญหาและอุปสรรค คือความท้าทายที่ต้องฝ่าฟันเพื่อก้าวเดินให้ถึงเส้นชัยในชีวิตที่ยั่งยืน

สารพัดตำแหน่งงานดีๆ มีมาให้เลือกสรรกันเสมอที่ งานคือเงิน

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) หรือ วุฒิอื่นๆ ทางด้านการบัญชี

สมัครที่: หน่วยบริหารบุคคลชั้น 4 ตึกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี หรือที่ ตึกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ โทร.0-2696-5742 ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.tbs.tu.ac.th/เกี่ยวกับเรา/job-opportunities/ รับถึง 12 มิ.ย.นี้

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา สาขาวิชาปรัชญา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทางด้าน ปรัชญาตะวันตก

สนใจสมัครที่: สำนักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2696-5207 ดาวน์ โหลดใบสมัครที่ http://arts.tu.ac.th ไปที่รับสมัครงาน รับถึง 14 มิ.ย.นี้

กรมการแพทย์ รับ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา กลุ่มงานบริหารทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี ในสาขาวิชา การจัดการ บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือ บัญชี มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office Word, excel และ Power Point) ในงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ ทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งาน มีทักษะในการคำนวณ และการจัดการข้อมูล มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาระบบราชการ การจัดทำแผน และเขียนโครงการ แผนปฏิบัติการ การวิเคราะห์โครงการ การติดตามประเมินผล และการบริหารโครงการแผนงาน มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีม, นักทัศนมาตร 1 อัตรา กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ วุฒิ ปริญญาตรี ใน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางทัศนมาตรศาสตร์ และ ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ หรือ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาทัศนมาตรศาสตร์ มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office Word, excel และ Power Point) ในงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ ทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งาน มีความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล มีความรู้เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของโรงพยาบาล ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศไทย มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์และภาษาไทย และความรู้เบื้องต้นในการใช้ภาษาอังกฤษ ทุกตำแหน่งมีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันทำสัญญาจ้างถึง 30 กันยายน 2563

สมัครที่: ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ตึกอำนวยการ ชั้น 3 รับถึง 15 มิ.ย.นี้

คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ทางด้าน บริหารธุรกิจ หรือ การจัดการธุรกิจ

สมัครที่: ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล (ชั้น 5) สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 สอบถามโทร.0-2329-8000 (-99) ต่อ 3278 รับถึง 16 มิ.ย.นี้

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับ อาจารย์ 2 อัตรา สังกัดคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี วุฒิ ปริญญาเอก ทาง การบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ ต้องมีพื้นปริญญาโทและปริญญาตรีทางการบัญชี หรือ ปริญญาโท ทาง การบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก และกำลังทำวิทยานิพนธ์ โดยมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนด

สอบถามและสมัครที่: กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทร.0-2849-7544 หรืองานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โทร.0-3425-5790 หรือที่สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ.เพชรบุรี โทร.0-3259-4043 (-50) ต่อ 41008, 41003, 41006 ถึง 20 มิ.ย.นี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับ ลูกจ้างชั่วคราว ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ทางด้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรม PHP, Asp.net หรือ Microsoft.Net ใช้งานร่วมกับฐานข้อมูล เช่น Microsoft Access, Microsoft SQL, MySQL, Oracle สามารถติดตั้งชุดคำสั่งสำเร็จรูป ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลชุดเขียนคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงานที่ได้วางแผนไว้แล้ว ทดสอบความถูกต้องของชุดคำสั่งและ แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง สามารถเขียนชุดคำสั่งเกี่ยวกับฐานข้อมูล และเขียนคำสั่งเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ รับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ทางด้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรม PHP, Asp.net หรือ Microsoft.Net ใช้งานร่วมกับฐานข้อมูล เช่น Microsoft Access, Microsoft SQL, MySQL, Oracle สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ทั้งใช้โปรแกรมด้านการวิเคราะห์ข้อมูล BI สามารถเขียนชุดคำสั่งเกี่ยวกับฐานข้อมูล และเขียนคำสั่งเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ รับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ทางด้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานผลิตสื่อการเรียนการสอนนวัตกรรม และเกี่ยวกับพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ สามารถผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ติดตั้งชุดคำสั่งสำเร็จรูป ดูแลพัฒนาแก้ไขแฟ้มข้อมูล เขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงาน ที่ได้วางแผนไว้แล้ว ทดสอบความถูกต้องของชุดคำสั่ง และแก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง

กองวิเทศสัมพันธ์ งานพิธีการและความร่วมมือระหว่างประเทศ รับ นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ต้องมีหลักฐานแสดงระดับความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 2 ปี) ได้แก่ TOEIC=400, TOEFL iBT = 50, IELTS =4, TU-GET=300 หรือ CU-TEP=50 มีความรู้ความสามารถในการแปลเอกสารไทย-อังกฤษ และอังกฤษ-ไทย และความรู้ภาษาอังกฤษทั่วไปในการปฏิบัติงาน สามารถประสานงานต้อนรับอาคันตุกะชาวต่างประเทศ และจัดงานเลี้ยงรับรอง ประสานงานโครงการต่างๆ ของกองวิเทศสัมพันธ์ ประสานงานในการเดินทางไปต่างประเทศให้กับผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เช่น การขอหนังสือเดินทางราชการและวีซ่า เป็นต้น

กองสื่อสารองค์กร งานสื่อสารการตลาด รับ นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการวางแผนการสื่อสารการตลาด ความสำคัญของเครื่องมือการสื่อสารการตลาด และการนำเครื่องมือแต่ละประเภทไปใช้ในการวางแผน ตลอดจนการประเมินผล สามารถจัดทำแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและแผนงานด้านการสื่อสารตราสินค้าการตลาดของมหาวิทยาลัย ออกแบบและผลิตเอกสารเผยแพร่หรือสื่ออื่นๆ เพื่อสื่อสารการตลาดและตราสินค้าของมหาวิทยาลัย เช่น แผ่นพับ สูจิบัตร โปสเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม ฯลฯ สามารถเขียนสารสารสนเทศทางเว็บไซต์ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เพื่อสื่อสารข้อมูลของมหาวิทยาลัย จัดระบบและกลไกของงานเพื่อให้เป้าหมายได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง สามารถกำหนดรูปแบบการสื่อสารการตลาด เครื่องมือ และช่องทางการสื่อสารทั้งในส่วนที่เป็นสื่อมวลชน สื่อที่หน่วยงานผลิตและเผยแพร่ได้เอง รวมทั้งสื่อสมัยใหม่ มีความรู้ความสามารถในการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารตราสินค้าของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการรณรงค์โฆษณา และประชาสัมพันธ์

สมัครที่: กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.hrm.offpre.rmutp.ac.th  สอบถาม โทร.0-2665-3777 ต่อ 6061-6066 รับถึง 30 มิ.ย.นี้

ภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับ อาจารย์ 3 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก สังคมวิทยา จิตวิทยา มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (อ่าน พูด ฟัง เขียน) ในระดับดี หรือดีมาก และผ่านเกณฑ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 โดยมีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ได้แก่ IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 6 คะแนน, TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน, TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน (หากมีประสบการณ์งานวิจัยทางด้านสุขภาพ นโยบายสุขภาพ ระบบสุขภาพ ที่ใช้องค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือมีผลงานตีพิมพ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สนใจสมัครโดย: ส่งหลักฐาน Electronic File ผ่านทางอีเมล ที่นางสาวเบญจมาส เจริญสุขพลอยผล Email: society.health.hr@gmail.com สอบถามเพิ่มเติมที่ ภาควิชาสังคมและสุขภาพ โทร.0-2800-2841 (-69) ต่อ 1202 รับถึง 30 มิ.ย.นี้

หมึกเขียว

9 มิ.ย. 2560 09:51 ไทยรัฐ