วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กพร. เร่งพัฒนาเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ สร้างอาชีพตามภูมิปัญญาท้องถิ่น

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับมูลนิธิตะวันฉาย และมหาวิทยาลัยจุฬาฯ พัฒนาทักษะฝีมือให้กลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น พร้อมสามารถประกอบอาชีพที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นได้..

วันที่ 6 มิ.ย. 60 นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เผยว่า การพัฒนากำลังแรงงานให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ ชนกลุ่มน้อย หรือราษฎรพื้นที่สูง เป็นการพัฒนาทักษะฝีมือให้บุคคลที่ด้อยโอกาสทางสังคมในพื้นที่สูงหรือตามแนวชายแดน เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถประกอบอาชีพในถิ่นฐานของตนเอง ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น

สอดคล้องกับวาระปฏิรูปเร่งด่วน 8+1 การยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบภายใต้การนำของพลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กพร.ได้ร่วมกับมูลนิธิตะวันฉาย จังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นชนเผ่าอาศัยอยู่บนพื้นที่สูงของประเทศไทย

โดยมุ่งยกระดับให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ชีวิต สามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ในหลักสูตรฝึกอาชีพเสริม สาขา เกษตรชีวภาพและแปรรูปอาหาร จำนวน 30 ชั่วโมง เป้าหมายเป็นเยาวชนกลุ่มชนเผ่าต่างๆ ได้แก่ จังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง น่าน และ เชียงใหม่ รวม 30 คน

ซึ่งหลังจากจบฝึกแล้ว เยาวชนกลุ่มนี้จะเป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ประกอบอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น

ที่ผ่านมาได้ ดำเนินการฝึกอบรมพร้อมกันใน 7 จังหวัดที่มีชนกลุ่มน้อยพำนักอยู่หนาแน่น ได้แก่ อุทัยธานี น่าน แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ตาก และกาญจนบุรี กว่า 200 คน และมีเป้าหมายที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากผลการดำเนินงานเมื่อปี 2558 ฝึกอาชีพให้กับชาวไทยภูเขา ต.แก่นมะกูต จังหวัดอุทัยธานี สาขาการทอผ้าพื้นบ้าน สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้สูงถึงเดือนละ 12,000 บาท อนาคต กพร.จะขยายผลให้ความรู้ในด้านอื่นๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัว

นางสาวสุนี วาทอุดม ตัวแทนเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ ศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ คณะสังคมสงเคราะห์ ปีที่ 4 เป็นเยาวชนบนที่สูง ที่เข้าอบรมในครั้งนี้ เผยว่า เป็นอาสาสมัคร ที่ทำงานกับมูลนิธิตะวันฉาย มีโอกาสได้เข้าอบรมในโครงการดังกล่าว ทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับเกษตรชีวภาพ

รวมทั้งครอบครัวของประกอบอาชีพด้านการเกษตร จึงนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่สมาชิกในครอบครัว และคนในหมู่บ้าน สามารถทำปุ๋ยหมักใช้เองในครัวเรือน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้อีกด้วย.

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับมูลนิธิตะวันฉาย และมหาวิทยาลัยจุฬาฯ พัฒนาทักษะฝีมือให้กลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น พร้อมสามารถประกอบอาชีพที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นได้.. 6 มิ.ย. 2560 18:27 6 มิ.ย. 2560 20:18 ไทยรัฐ