บริการข่าวไทยรัฐ

กพร. ฝึกงานผู้พิการ เสริมสร้างช่างมืออาชีพ ทดแทนการขาดแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝึกอาชีพคนพิการหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีระยะเวลาฝึกอบรม 6 เดือน โดยผู้เข้ารับฝึกจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ คาดต่อไปจะเป็นที่ต้องการของสถานประกอบกิจการและบริษัทต่างๆ

วันที่ 27 พ.ค. 60 นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เผยว่า กพร. ได้ร่วมกับบริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท พีดับดลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด ร่วมฝึกอาชีพคนพิการในหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน ในลักษณะการถ่ายทอดวิทยาการ เพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการมีงานทำของคนพิการจะเป็นไปตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556

โดยระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ ฝึกงาน จัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ.2558

สำหรับตลอดระยะเวลา การฝึกอบรม 6 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ต.ค. 60 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในหัวข้อความปลอดภัยในการทำงานและจรรยาบรรณช่างเครื่องปรับอากาศ, เครื่องมือที่ใช้ในงานติดตั้ง, งานล้างและชนิดของเครื่องปรับอากาศ, สารทำความเย็นชนิดต่างๆ ที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ, การเตรียมงานติดตั้ง, การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่ใช้สารทำความเย็น, การวิเคราะห์อาการผิดปกติ, การบำรุงรักษาและการล้างเครื่องปรับอากาศ, การทดสอบ และแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศ

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการฝึกอบรม จะได้รับโอกาสทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขานี้ เพื่อเป็นการันตีถึงฝีมือ สร้างความมั่นใจให้กับสถานประกอบกิจการ และได้ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 ได้ 400 บาท ระดับ 2 ได้ 500 บาท ระดับ 3 ได้ 600 บาท เชื่อว่าเมื่อการฝึกอบรมสิ้นสุดลง คนพิการเหล่านี้จะกลายเป็นแรงงานฝีมือเป็นที่ต้องการของสถานประกอบกิจการ บริษัทต่างๆ อย่างแน่นอน.