วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

งานคือเงิน 27/05/60

คนโง่นั่งรอโอกาส แต่คนฉลาดจะแสวงหาโอกาสเพื่อก้าวเดินสู่เป้าหมายและความสำเร็จในชีวิต

สารพัด ตำแหน่งงานดีๆ มีให้เลือก จับจองกันเสมอที่ งานคือเงิน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ เลขานุการประจำโครงการ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์ทำงานทางด้านที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี สมัครที่ห้องงานบุคคลและสื่อสารองค์กร อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สอบถาม โทร.0-2986-9605 (-6), 0-2986-9434 ต่อ 3011, 3012 หรือดูที่ www.tds.tu.ac.th รับถึง 31 พ.ค.นี้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับ อาจารย์ 4 อัตรา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา วุฒิ ปริญญาเอก ทาง เทคโนโลยีการศึกษา โสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หรือ ที่เกี่ยวข้อง หรือปริญญาโท ทาง เทคโนโลยีการศึกษา โสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หรือ ที่เกี่ยวข้อง และอยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอก ทางเทคโนโลยีการศึกษา โสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หรือที่เกี่ยวข้อง โดยต้องศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว และอยู่ระหว่างทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งหัวข้อวิทยานิพนธ์ผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.2 จากระบบ 4 หรือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 หรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการออกแบบ จัดระบบ ผลิตสื่อการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่แล้ว มีความรู้ความสามารถในการออกแบบและจัดระบบสื่อการศึกษา โดยเฉพาะสื่อมัลติมีเดียในระบบออนไลน์/ออฟไลน์ มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษที่ไม่เกิน 2 ปี สำหรับวุฒิ ปริญญาเอก ได้แก่ TOEFL Paper ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน, TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน, TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน, CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 75 คะแนน, IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 คะแนน หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 700 คะแนน และวุฒิ ปริญญาโท TOEFL Paper ไม่ต่ำกว่า 510 คะแนน, TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 180 คะแนน, TOEFL IBT ไม่ ต่ำกว่า 64 คะแนน, CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน, IELTS ไม่ต่ำกว่า 5 คะแนน หรือ TOEIC ไม่ ต่ำกว่า 600 คะแนน สมัครที่กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารการสมัครงาน และลงทะเบียนถึงกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.stou.ac.th ประกาศรับสมัครงาน ข่าวรับสมัครงานจากกองการเจ้าหน้าที่ รับถึง 31 พ.ค.นี้

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับ พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา สาขาวิชาพลศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ วุฒิ ปริญญาโท สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา สุขศึกษาและ พลศึกษา หรือ วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ต้องมีพื้นปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษที่ไม่เกิน 2 ปี จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือสถาบันที่สำเร็จการศึกษา หรือ TOEFL (paper-based) ไม่ต่ำ กว่า 550 คะแนน (computer-based) ไม่ต่ำกว่า 196 คะแนน (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 คะแนน ต้องไม่เป็น ผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด หากเป็นเพศชายต้อง ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สนใจสอบถามและสมัครที่ หน่วยบุคคลงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.0-5394-4210 ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.edu.cmu.ac.th รับถึง 31 พ.ค.นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี รับ นิติกร 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชา นิติศาสตร์ ต้องผ่านการฝึกอบรมวิชาว่าความ ของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ (หากมีใบอนุญาตทนายความ และ/หรือ ได้รับใบประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย จะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างดี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สมัครที่กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 11 (อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เลขที่ 1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 ถึง 31 พ.ค.นี้

สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ นักวิจัยปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท หรือเทียบเท่า ทางด้าน สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า ทาง บัญชี หรือพาณิชยศาสตร์ สมัครที่ สถาบันไทยคดีศึกษา อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โทร.0-2613-3204 (-5) ต่อ 18 ถึง 31 พ.ค.นี้

สหกรณ์ออม-ทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด รับ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ประจำฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วุฒิ ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ ระบบสารสนเทศ มีความรู้ด้าน Hardware, Software และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างดี (หากสามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา vb.net, c#.net และสามารถใช้ระบบฐานข้อมูล MSSQL, MySQL จะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความสามารถแก้ไขปัญหา และ/หรือ ให้คำแนะนำด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่ายดูแลระบบฐานข้อมูล และสำรองข้อมูลในฐานข้อมูลระบบงานทั้งหมดของสหกรณ์ ศึกษา วิเคราะห์ระบบงาน ความต้องการของสหกรณ์และผู้ใช้งานเพื่อนำไปสร้าง และ/หรือพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการสหกรณ์ ควบคุม ดูแลปรับปรุงข้อมูลของ Website ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย หากเป็นเพศชายต้องพ้นหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว สมัครที่ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด อาคารจามจุรี 9 โทร.0-2218-0555 (-60) ต่อ 2301- 2302 ถึง 2 มิ.ย.นี้

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ สัตวแพทย์ P7 จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานแผนกอายุรกรรม ที่หน่วยอายุรกรรม หน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หออภิบาลสัตว์ป่วยวิกฤต และ ห้องยา โรงพยาบาลสัตว์เล็ก วุฒิ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ต้องมีใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ทางคลินิก เช่น ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย์ หรือ มีประสบการณ์ในการรักษาสัตว์เลี้ยงไม่น้อยกว่า 1 ปี มีความรู้ในกระบวนการทำงานของสัตวแพทย์ และมาตรฐานสัตวแพทย์ในการปฏิบัติการทางการรักษา สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป และอ่าน-เขียน-พูดภาษาอังกฤษได้ดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตใจในการให้บริการ สามารถสื่อสารและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีความละเอียดรอบคอบ/ช่างสังเกต และมีความรับผิดชอบ, สัตวแพทย์ P7 จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่หน่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลสัตว์เล็ก วุฒิ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ต้องมีใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ทางคลินิก เช่น ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย์ หรือ มีประสบการณ์ในการรักษาสัตว์เลี้ยงไม่น้อย กว่า 1 ปี มีความรู้ในกระบวนการทำงานของสัตวแพทย์ และมาตรฐานสัตวแพทย์ในการปฏิบัติการทางการรักษา สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป และอ่าน-เขียน-พูดภาษาอังกฤษได้ดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตใจในการให้บริการ สามารถสื่อสารและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีความละเอียดรอบคอบ/ช่างสังเกต และมีความรับผิดชอบ, วิศวกร P7 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในฝ่ายบริหาร (งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ) วุฒิ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทุกสาขา (หากเป็นสาขาที่กฎหมายกำหนดให้เป็นสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จะต้องได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอย่างน้อย 1 ปี) มีความรู้ความสามารถในกระบวนการทางวิศวกรรม เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบสุขาภิบาล หรือ ระบบปรับอากาศ สามารถอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษอย่างดี สามารถตรวจสอบ กำกับดูแลช่างเทคนิคทำการซ่อมแซม หรือ บำรุงรักษาระบบงานทางวิศวกรรม ตรวจสอบแผนการปฏิบัติงาน รายการคำนวณรูปแบบทางวิศวกรรม วางแผนการปฏิบัติงาน รวมถึงการใช้งบประมาณ วางแผนการบริหารจัดการทางด้านวิศวกรรมภายในอาคารตามความเหมาะสม ประสานงานการทำงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน, เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บุคคล) P7 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในงานบริหารและธุรการ ฝ่ายบริหาร (ปฏิบัติงาน ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่) วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา บริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือ อักษรศาสตร์ มีความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล มีความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการจัดฝึกอบรมสัมมนา มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ สรุป การเขียนรายงาน และ ความชำนาญในการพิมพ์ด้วยความถูกต้อง มีความรู้และสามารถร่าง-โต้ตอบหนังสือราชการได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office,เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในภาควิชาพยาธิวิทยา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขา วิทยาศาสตร์ทุกสาขา มีความรู้ความสามารถทางด้านปรสิตวิทยา และทางห้องปฏิบัติการ สามารถอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการและปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ สามารถปฏิบัติงานการเรียนการสอนและงานวิจัยทางปรสิตวิทยา การตรวจวินิจฉัยทางด้านปรสิตวิทยา และการดูแลห้องปฏิบัติการ ทุกตำแหน่งหากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษที่ไม่เกิน 2 ปี ได้แก่ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน, CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน, CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน สนใจสมัครทาง www.hrm.chula. ac.th/recruitmentonline สอบถามหน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร.0-2218-9773, 0-2218-9670 ถึง 7 มิ.ย.นี้.

หมึกเขียว

26 พ.ค. 2560 11:42 26 พ.ค. 2560 11:42 ไทยรัฐ