วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

งานคือเงิน 15/05/60

คนฉลาดมองปัญหาและอุปสรรคคือเรื่องท้าทายเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

สารพัดตำแหน่งงานดีๆ มีให้เลือกจับจองกันเสมอที่ งานคือเงิน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับ นักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ 2 อัตรา สังกัดกองคลัง สำนักงานอธิการบดี วุฒิ ปริญญาตรี/ปริญญาโท ทางด้าน การบัญชี หรือปริญญาโท ด้าน การเงิน หรือ สารสนเทศทางการบัญชี มีความรู้ความสามารถวิเคราะห์ จัดทำงบการเงินภาพรวมของมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และ ตามเวลาที่มหาวิทยาลัย และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังกำหนด เช่น งบแสดงสถานะการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน งบกระแสเงินสด รายงานเปรียบเทียบ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและจำนวนเงินที่แท้จริง กำกับดูแลติดตามการทำงานของหน่วยงาน ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน/ โครงการพิเศษ ที่สังกัดวิทยาเขตต่างๆ วิเคราะห์ข้อมูลระดับบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนำไปใช้ในการจัดทำรายงานทางการเงินของแต่ละคณะ ภายใต้สังกัดวิทยาเขต ศึกษา วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา เสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริง สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ เทคนิค ในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีให้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของส่วนงานต่างๆ มีความรู้เกี่ยวกับงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา และงานด้านการจัดการความรู้, นักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับปฏิบัติการ 1 อัตรา สังกัดกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี วุฒิ ปริญญาโท หรือเทียบเท่า ทาง การบริหาร เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา หรือ วิจัยทางสังคมศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้ด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน การวางแผนและการบริหารอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 5 ด้าน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ด้านบุคคล นิสิต งบประมาณ หลักสูตร และโครงสร้างหน่วยงาน) และที่เกี่ยวข้อง สามารถจัดทำข้อมูลสารสนเทศ เอกสาร/หนังสือรายงานประจำปี/สื่อสิ่งพิมพ์ Ku profile จัดทำโครงการวิจัยสถาบัน มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point และมีความรู้ในการจัดการข้อมูลการประมวลผล และการเขียนรายงานอย่างดี, นักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับปฏิบัติการ 1 อัตรา สังกัดกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี วุฒิ ปริญญาโท หรือเทียบเท่า ทาง การบริหาร เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สถิติ การวางแผน หรือ วิจัยทางสังคม มีความรู้ด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน การวางแผนและการบริหารอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ สามารถวิเคราะห์โครงการฯ ทางด้านกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน จัดการข้อมูล /ฐานข้อมูลด้านอาคาร/สิ่งก่อสร้าง จัดการข้อมูลทางด้านกายภาพ มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point อย่างดี, นักวิทยาศาสตร์ระดับปฏิบัติการ 1 อัตรา สังกัดสำนักงานบริการวิชาการ สำนักงานอธิการบดี วุฒิ ปริญญาโท หรือเทียบเท่า ทาง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ เภสัชศาสตร์ มีความรู้หรือมีประสบการณ์ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา มีความรู้ความสามารถในการบริการให้คำแนะนำ ปรึกษา ให้ข้อมูล ดำเนินการขอรับความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา สามารถสืบค้นข้อมูลด้านเทคนิค เครื่อง หมายการค้า และด้านอื่นๆ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นจากการสืบค้นข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาประกอบการพิจารณา ตลอดจนพิจารณาถึงแนวโน้มการตลาด ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีความรู้ความสามารถยกร่างคำขอ และข้อถือสิทธิ์ในการขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาและความเหมือนหรือความใหม่ของผลงานวิจัยและการประดิษฐ์ สามารถเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอในการยื่นต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และติดต่อประสานงาน ติดตามผลการดำเนินการ และจัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพย์สิน ทางปัญญาของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย สมัครที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 8 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สอบถามโทร.0-2942-8161 (-3) ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www. person.ku.ac.th ถึง 15 พ.ค.นี้

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับ อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี วุฒิ ปริญญาเอก ทางด้าน บริหารธุรกิจ การตลาด ต้องมีพื้นปริญญาตรี ทางด้าน การตลาด และมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนด สมัครที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทร.0-2840-7544 หรือที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โทร.0-3425-5790 หรือที่ สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ.เพชรบุรี โทร.0-3259-4043
(-50) ต่อ 41008, 41003, 41006 รับถึง 17 พ.ค.นี้

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลารับ บรรณารักษ์ P7 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ กลุ่มงานวิทยบริการและสารสนเทศ วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และสารสน เทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สารนิเทศศึกษา สารสนเทศทั่วไป สารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ หรือเทียบเท่า ต้องเป็นปริญญาจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการด้านสารสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ Software และระบบฐานข้อมูล สามารถวิเคราะห์รายการทรัพยากรสารสนเทศ และติดต่อประสานงานได้อย่างดี ต้องมีคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ได้แก่ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน, TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน, CULI–TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน หรือ CU– TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน สนใจสมัครทาง www. hrm.chula.ac.th/recruitmentonline สอบถามที่หน่วยบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-2017 ต่อ 325 รับถึง 17 พ.ค.นี้

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับ อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ต้องมีความรู้ความสามารถด้านระบบเครือข่าย ฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบระบบ และมีผลคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนด สมัครที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี (ตลิ่งชัน) ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทร.0-2849-7544 หรือที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม โทร.0-3425-3840 (-4) ต่อ 22142 หรือที่สำนักงานเลขานุการ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม ถึง 19 พ.ค.นี้

มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช ศูนย์สารสนเทศ รับ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา ต้องมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 1 ปีในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนอย่างดี มีความรู้ความสามารถในการวางแผน จัดระบบและวิเคราะห์งานต่างๆ ของศูนย์สารสนเทศและศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร สามารถจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการในช่วงรอบปี วิเคราะห์งบประมาณและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและปฏิบัติงาน สามารถจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน จัดทำคำรับรอง จัดทำเอกสารประกันคุณภาพประจำปี จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง วางแผนและดำเนินงานการจัดการความรู้ รวมถึง ให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลและแก้ปัญหาตอบคำถามนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่ติดต่อมาทาง Call Center และ ให้บริการข้อมูลตอบคำถามและแก้ปัญหาให้กับนักศึกษาและประชาชนที่มาติดต่อกับศูนย์ฯ, สำนักพิมพ์ รับ ผู้ช่วยช่างตัดกระดาษ ช่างปฏิบัติการ 1 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ การศึกษาภาคบังคับ หรือเทียบเท่า ต้องมีความรู้ในการใช้เครื่องตัดกระดาษเบื้องต้น และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี มีความสามารถในการช่วยงานตัด เจียนกระดาษและสิ่งพิมพ์ต่างๆ โดยมีทักษะในการใช้เครื่องตัดกระดาษเบื้องต้น มีความรู้เกี่ยวกับขนาดสิ่งพิมพ์ และ ช่วยช่างตัดกระดาษในการปรับตั้งเครื่องตัดกระดาษ สามารถประสานงานกับช่างพิมพ์ ช่างพับ และช่างไสสันทากาว, ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ รับ พนักงานฝึกอบรมด้านเทคนิคการพิมพ์ ช่างปฏิบัติการ 2 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทางด้าน การพิมพ์ ต้องมีประสบการณ์ด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ต้องมีประสบการณ์ด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา ต้องมีประสบการณ์ด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี มีความรู้เรื่องระบบงานคอมพิวเตอร์ในงานก่อนพิมพ์อย่างดี สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบงานพิมพ์ จัดประกอบหน้า ตกแต่งภาพ แยกสีภาพ สามารถใช้เครื่องสแกนเนอร์ได้ หรือมีความรู้ด้านงานหลังพิมพ์ การทำเล่มสิ่งพิมพ์ หรือมีความรู้ด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ การใช้เครื่องพิมพ์ การควบคุมคุณภาพการพิมพ์ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการสืบค้นข้อมูลและประยุกต์ใช้ มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับพอใช้ สมัครที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทร.0-2504-7133 รับถึง 24 พ.ค.นี้.


หมึกเขียว

14 พ.ค. 2560 11:50 14 พ.ค. 2560 11:50 ไทยรัฐ