วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เว้นภาษีวิสาหกิจชุมชน

รัฐขยายยาวช่วยลดภาระ-สร้างโอกาส

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ขยายเวลายกเว้นภาษีเงินได้สำหรับวิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล โดยมีเงินได้ปีละไม่เกิน 1.8 ล้านบาท ออกไปอีก 3 ปี สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2560-31 ธ.ค.2562 และกำหนดเงื่อนไขให้วิสาหกิจชุมชนเหล่านี้ ต้องจัดทำบัญชีหรือรายงานแสดงรายได้และรายจ่ายประจำวัน รวมทั้งยื่นแบบภาษีเงินได้ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป

“การขยายเวลายกเว้นภาษีฯ ก็เพื่อบรรเทาภาระภาษี และช่วยสร้างโอกาสให้วิสาหกิจชุมชนเข้มแข็งและเติบโตเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอนาคต จนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของภาครัฐได้อย่างทั่วถึง ที่ผ่านมากระทรวงการคลังมีมาตรการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนเป็นจำนวนมาก เพราะเป็นกลุ่มเศรษฐกิจพื้นฐานของสังคมชนบท เพื่อให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นองค์กรทางธุรกิจที่พัฒนาอย่างยั่งยืน”

นายกอบศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา ครม.มีมติให้การช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยยกเว้นภาษีให้ตั้งแต่ปี 2551 โดยวิสาหกิจชุมชนเหล่านี้ต้องมีเงินได้ไม่เกินปีละ 1.2 ล้านบาท จากนั้นในปี 2552 ครม.ได้เห็นชอบให้ขยายวงเงินรายได้เพิ่มขึ้นจาก 1.2 ล้านบาท เป็นไม่เกินปีละ 1.8 ล้านบาท จนถึงปัจจุบัน สำหรับวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมาย จะต้องเป็นกิจการของชุมชนที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการอื่น ที่ทำโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพันกัน มีวิถีชีวิตร่วมกัน รวมตัวกันประกอบกิจการเพื่อสร้างรายได้ เพื่อพึ่งพาตนเองและครอบครัว.

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ขยายเวลายกเว้นภาษีเงินได้สำหรับวิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 19 เม.ย. 2560 01:15 ไทยรัฐ