วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลัดกระทรวงพาณิชย์แถลงผลการดำเนินงานส่วนภูมิภาค

ผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2559

1. การสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น

การดำเนินงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่น พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในภูมิภาค โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ นำวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เข้าเจรจาธุรกิจการค้ากับโรงพยาบาลชัยภูมิ โดยนำเสื้อผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติเสนอให้เป็นชุดผ้าไทยสำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ คือ ขั้นตอนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ใช้วัตถุดิบและผลิตในท้องถิ่น และได้รับเครื่องหมายตัว G (สีเงิน) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในเบื้องต้นมีการสั่งซื้อเสื้อผ้าฝ้ายประมาณ 1,400 ตัว คิดเป็นมูลค่าประมาณ 400,000 บาท

- วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง มีสมาชิกทั้งหมด 62 คน รวมสมาชิกกลุ่มเครือข่ายอีกประมาณ 100 กว่าคน ซึ่งชาวชุมชนใน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองบัวแดง ตำบลกุดชุมแสง และตำบลถ้ำวัวแดง โดยสมาชิกส่วนใหญ่จะเป็นคนแก่ คนพิการ ที่ไม่สามารถเดินทางไปทำงานในต่างพื้นที่ได้ จึงประกอบอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้อยู่กับบ้านจากภูมิปัญญา

2. การสร้างโอกาสทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา นำคณะของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (กลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ) ประกอบด้วย จังหวัดสระแก้ว ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นครนายก และปราจีนบุรี ไปเชื่อมโยงความสัมพันธ์และเจรจาการค้าการลงทุน ณ เมืองคู่มิตร นครเกิ่นเทอ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีการประชุมร่วมกับกับรองหัวหน้าคณะกรรมาธิการกลางพรรคภาคตะวันตกเฉียงใต้ของเวียดนามเรื่องความร่วมมือ 2 ฝ่าย ไทย-นครเกิ่นเทอ ประเทศเวียดนาม มีกงสุลใหญ่ของไทย ณ โฮจิมินห์ เข้าร่วมด้วย มีประเด็นการหารือและกิจกรรมความร่วมมือในการส่งเสริมการค้า การลงทุนระหว่างกัน ดังนี้

1) หารือประเด็นความร่วมมือที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางประสงค์จะแลกเปลี่ยน/เจรจาความร่วมมือด้านต่างๆ เช่น ด้านการค้าการลงทุน การศึกษา สาธารณสุข ท่องเที่ยว กับนครเกิ่นเทอ ประเทศเวียดนาม

2) เชิญชวนผู้ประกอบการ นครเกิ่นเทอ เข้าร่วมงานแสดงนวัตกรรมและจัดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ (EXPO) ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 – 1 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

3) พิธีเปิดงานเจรจาธุรกิจการค้า (Business Matching) มีผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดฯ เข้าร่วมกิจกรรม 27 ราย ผู้ประกอบการเวียดนามประมาณ 50 ราย และมีการทำ MOU 8 คู่ มูลค่าการค้าที่จะเกิดขึ้นในการสั่งซื้อจากความตกลงครั้งนี้ ประมาณ 8,250,000 บาท สินค้าที่ซื้อขาย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ปลาหมึกแปรรูป ถั่วอบกรอบ ปลากรอบ ข้าวอินทรีย์ เครื่องสำอางสมุนไพร ผลิตภัณฑ์นม

3. การแก้ปัญหาสินค้าเกษตรในเชิงรุก

ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญในเชิงรุกของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อสร้างเสถียรภาพทางด้านราคา โดยการวางแผนบริหารจัดการตลาดและโลจิสติกส์รองรับผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดมากในช่วงฤดูกาลตามปฏิทินสินค้าเกษตร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้วางแนวทาง/มาตรการเชิงรุกช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม ปีการผลิต 2558/59 ใน 3 ด้าน ดังนี้

1) ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม โดยอยู่ระหว่างดำเนินการขอใช้เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ชดเชยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อัตราร้อยละ 3 ต่อปี ตามโครงการช่วยเหลือสินค้าเกษตรที่มีปัญหาเร่งด่วน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้แก่เกษตรกร จำนวน 3,000 ราย ๆ ละไม่เกิน 7 ไร่ ๆ ละ 10,000 บาท พื้นที่เป้าหมาย 21,000 ไร่ (คิดเป็น 75 % ของพื้นที่รวม 27,972 ไร่) วงเงินชดเชยรวม 3.15 ล้านบาท เพื่อชะลอการจำหน่ายผลผลิต ระยะเวลา 4 - 6 เดือน


2) การกระจายผลผลิตกระเทียมแห้ง เริ่มปลายเดือนเมษายน 2559 (กระเทียมสดต้องแขวนอย่างน้อย 45 วัน) โดยรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการกับจังหวัด รับซื้อกระเทียมแห้งจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จัดส่งให้กับผู้ซื้อปลายทางในจังหวัดเป้าหมาย 60 – 70 จังหวัด ผ่านเครือข่าย 7 หน่วยงานของแต่ละจังหวัด ได้แก่ (1) สภาเกษตรกร (2) กระทรวงมหาดไทย (ท้องถิ่นจังหวัด) (3) สำนักงานเกษตรจังหวัด (4) สำนักงานสหกรณ์จังหวัด (5) สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด โดย สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (6) มณฑลทหารที่ 33 (7) สำนักงานพาณิชย์จังหวัด เป้าหมาย 10,000 ตัน (จากปริมาณกระเทียมแห้งคละรวม 25,000-27,000 ตัน) โดยเฉลี่ยแต่ละหน่วยงานจะช่วยกระจายได้จังหวัดละประมาณ 180 ตัน ชนิดกระเทียมแห้งคละ เกรดใหญ่ กก.ละไม่เกิน 50 บาท เกรดรอง กก.ละ ไม่เกิน 43 บาท รวมค่าขนส่งถึงปลายทาง

3) ทำสัญญาข้อตกลงซื้อขายล่วงหน้ากับผู้ค้าส่งรายใหญ่ ณ ตลาดกลางศรีเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 20 มีนาคม 2559 โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่

ขณะนี้ ราคาปัจจุบันที่ผู้ประกอบการรับซื้อจากเกษตรกร เกรดแห้งคละ กก.ละ 33 – 35 บาท (สด กก.ละ 11-12 บาท) ทั้งนี้ ราคารับซื้อในโครงการจากเกษตรกร มีราคาเป้าหมายกระเทียมแห้งคละ กก. ละ 40 บาท

4. การเชื่อมโยงตลาด/การขยายตลาด

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้จัดกิจกรรมการเชื่อมโยงและขยายตลาด เพื่อส่งเสริมตลาดสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของจังหวัด สร้างช่องทางการตลาดในการจำหน่ายสินค้า เพิ่มรายได้ ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ รวมถึงการประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ดังนี้

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม กาฬสินธุ์ ขอนแก่น และร้อยเอ็ด : จัดกิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจค้าข้าว และเชื่อมโยงตลาดข้าวกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ เป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ในช่วงระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมจากส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการข้าว โรงสีสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ในกลุ่มจังหวัด 4 จังหวัดๆ ละ 60 ราย รวม 240 ราย มีการเจรจาจับคู่ค้าข้าว จำนวน 47 คู่ ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาทำความตกลงจะซื้อขายกันต่อไป

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี : ดำเนินกิจกรรม Out Going Mission เชื่อมโยงตลาดเกลือทะเล 4 ภูมิภาค (ครั้งที่ 1) ตามโครงการส่งเสริมและเชื่อมโยงการตลาดเกลือทะเล โดยการเชื่อมโยงตลาดเกลือทะเล 4 ภูมิภาค

เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเกลือทะเลให้เกษตรกรทำนาเกลือรายย่อยที่รวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตรทำนาเกลือทะเลบ้านแหลม จำกัด โดยการนำตัวแทนสหกรณ์การเกษตรกรทำนาเกลือบ้านแหลม ซึ่งเป็นผู้ผลิตเกลือทะเล/ผู้ประกอบการเกลือทะเล ของจังหวัดเพชรบุรี ไปเชื่อมโยงตลาดเกลือทะเลกับผู้ซื้อ/ผู้ใช้เกลือทะเลโดยตรง รวมทั้งเยี่ยมเยือนคู่ค้ารายเดิมที่ติดต่อซื้อขายอยู่แล้ว และเจรจาหาคู่ค้ารายใหม่ด้วย ในระหว่างวันที่ 23 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร สุโขทัย และพิษณุโลก โดยผู้ใช้ที่สั่งซื้อ ได้แก่ โรงงานทำน้ำแข็ง โรงงานผักดอง ขิงดอง โรงงานทำน้ำปลา หมักปลาร้า และกิจการสปาที่ใช้ดอกเกลือเป็นส่วนผสมการทำสมุนไพร อาหาร และการขัดผิว รวมทั้งสหกรณ์ในท้องถิ่นที่สั่งซื้อไปเพื่อทำตลาดจำหน่ายปลีกในพื้นที่ มีการสั่งซื้อทันที 124,720 บาท และคาดว่าจะมีการซื้อขายในต่อไปในอนาคต

5. การดูแลค่าครองชีพ

กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายรัฐบาล โดยการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าช่วยภัยแล้งตามแผนที่กำหนด 400 ครั้ง จนถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ดำเนินการแล้วรวม 269 ครั้ง ในพื้นที่จังหวัดที่ดำเนินการ 22 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร ฉะเชิงเทรา ชัยนาท ตาก นครปฐม นครนายก นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา พิจิตร พิษณุโลก ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สุโขทัย อ่างทอง อุตรดิตถ์ และกรุงเทพฯ มียอดจำหน่ายสินค้ารวม 31.16 ล้านบาท สามารถลดค่าครองชีพให้ประชาชนจำนวน 127,345 คน มูลค่า 20.77 ล้านบาท นอกจากนี้ ได้มีการออกตรวจสอบราคาสินค้าและบริการอย่างสม่ำเสมอ ให้มีการปิดป้ายแสดงราคา และดูแลมิให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคา หรือ กักตุนสินค้า

ผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2559 3 มี.ค. 2559 15:37 ไทยรัฐ