วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"ออมสิน" หนุนอาสาฬหบูชาเป็นวันเผยแผ่พุทธศาสนา

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. พระครูปลัดกวีวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร ในฐานะเลขานุการ และกรรมการบริหารโครงการประเพณีวัน สำคัญของชาติและศาสนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) กล่าวว่า จากการเข้าหารือกับนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 18 ก.ค.ที่ผ่านมา เพื่อหารือแนวทางในการผลักดันมติสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จากการประชุมสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 ก.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการหารือ นายออมสินเห็นด้วยในเรื่องการที่สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีมติที่จะทำเรื่องเสนอไปยังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อ พิจารณาประกาศให้วันอาสาฬหบูชาของทุกปี เป็นวันเผยแผ่พระพุทธศาสนา แต่นายออมสินอยากให้มีการเตรียมแผนงานรองรับ รวมถึงแนวทางปฏิบัติด้วยว่า หาก ครม.มีมติประกาศให้วันอาสาฬหบูชา เป็นวันเผยแผ่ พระพุทธศาสนาแล้ว จะมีแผนงานรองรับ และแนวทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง ซึ่งหลังจากนี้ทาง มมร.และ พศ. จะต้องมีการหารือร่วมกันต่อไป

พระครูปลัดกวีวัฒน์กล่าวต่อไปว่า ส่วนมติทั้งหมดจากการประชุมสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ซึ่งมีทั้งหมด 6 ข้อ จะมีการสรุปเสนอสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จากนั้นจะทำเรื่องแจ้งไปยังที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ก่อนจะสรุปเรื่องรายงานยังที่ประชุม ครม.ด้วย.

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. พระครูปลัดกวีวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร ในฐานะเลขานุการ และกรรมการบริหารโครงการประเพณีวัน สำคัญของชาติและศาสนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) 22 ก.ค. 2560 03:21 22 ก.ค. 2560 03:21 ไทยรัฐ