บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"ออมสิน" หนุนอาสาฬหบูชาเป็นวันเผยแผ่พุทธศาสนา

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. พระครูปลัดกวีวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร ในฐานะเลขานุการ และกรรมการบริหารโครงการประเพณีวัน สำคัญของชาติและศาสนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) กล่าวว่า จากการเข้าหารือกับนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 18 ก.ค.ที่ผ่านมา เพื่อหารือแนวทางในการผลักดันมติสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จากการประชุมสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 ก.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการหารือ นายออมสินเห็นด้วยในเรื่องการที่สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีมติที่จะทำเรื่องเสนอไปยังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อ พิจารณาประกาศให้วันอาสาฬหบูชาของทุกปี เป็นวันเผยแผ่พระพุทธศาสนา แต่นายออมสินอยากให้มีการเตรียมแผนงานรองรับ รวมถึงแนวทางปฏิบัติด้วยว่า หาก ครม.มีมติประกาศให้วันอาสาฬหบูชา เป็นวันเผยแผ่ พระพุทธศาสนาแล้ว จะมีแผนงานรองรับ และแนวทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง ซึ่งหลังจากนี้ทาง มมร.และ พศ. จะต้องมีการหารือร่วมกันต่อไป

พระครูปลัดกวีวัฒน์กล่าวต่อไปว่า ส่วนมติทั้งหมดจากการประชุมสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ซึ่งมีทั้งหมด 6 ข้อ จะมีการสรุปเสนอสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จากนั้นจะทำเรื่องแจ้งไปยังที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ก่อนจะสรุปเรื่องรายงานยังที่ประชุม ครม.ด้วย.