ข่าว
100 year

ยูเนสโก ยกย่อง “กำพล วัชรพล” เป็นบุคคลสำคัญของโลก

ไทยรัฐออนไลน์14 ส.ค. 2562 10:37 น.
SHARE

ในการเฉลิมฉลอง “องค์การยูเนสโก” ประกาศเกียรติคุณยกย่อง “นายกําพล วัชรพล” อดีตผู้อํานวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และผู้ก่อตั้งโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท จํานวน 111 แห่งเป็น “บุคคลสําคัญของโลก” ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน ระหว่างปี 2561-2562 และเปิด “พิพิธภัณฑ์นายกำพล วัชรพล” ในวันที่ 19 ส.ค. 62 โดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ รักษาการประธานองคมนตรี ผู้แทนพระองค์เป็นประธานในงาน

เพื่อให้ชีวิตและผลงานของนายกําพล วัชรพล เป็นแบบอย่างของผู้ที่มีความมุ่งมั่น พากเพียรให้บรรลุเป้าหมาย พร้อมอุทิศตนสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ อีกทั้งเพื่อแสดงถึงพัฒนาการของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ควบคู่กับการสะท้อนเหตุการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจการเมือง ตลอดกว่า 5 ทศวรรษ แห่งการก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จนก้าวไปสู่การมอบการศึกษาด้วยการสร้าง “โรงเรียนไทยรัฐวิทยา” ทั่วประเทศไทยไทยรัฐออนไลน์จึงรวบรวมไว้ เพื่อรำลึก ....

ด้วยความตั้งใจเพื่อการศึกษาของนายกำพล คือ การสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยา จำนวน 101 แห่งทั่วภูมิภาคของไทย ซึ่งนายกำพล กล่าวอยู่เสมอกับนายมานิจว่า หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนั้นอยู่ได้ด้วยศรัทธาของประชาชนผู้มีอุปการะเกื้อหนุน ฉะนั้นจึงขอตอบแทนด้วยโอกาสทางการศึกษากับผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ สร้างคนที่มีคุณภาพทั้งเก่ง ทั้งดี มีศีลธรรม ซื่อสัตย์สุจริตและมีระเบียบวินัยมาสร้างสรรค์สังคม และประเทศชาติให้เจริญยิ่งขึ้นไป

ทำให้องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) มีมติเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ประกาศยกย่อง นายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา เพื่อชุมชนในชนบท และมูลนิธิไทยรัฐ ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาและด้านการสื่อสารมวลชน ประจำปี พ.ศ. 2561-2562

ข้อมูลในการนำเสนอจากยูเนสโกประเทศไทย ได้กล่าวยกย่องนายกำพลว่า "ในฐานะที่เป็นเจ้าของสื่ออย่างหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ" อันเป็นหนังสือพิมพ์รายวันที่เป็นอิสระและไม่ขึ้นกับผู้ใดเพียงแห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุค ค.ศ. 1960 (ระหว่างปี พ.ศ. 2503-2513) นายกำพลเป็นตัวแทนสื่ออิสระที่เป็นที่รู้จักอย่างดี เขาได้รับพิจารณาให้เป็นผู้บุกเบิกในการสนับสนุนเสรีภาพสื่อ นอกจากนั้น เหล่าบรรณาธิการอาวุโสของหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ได้ให้ความช่วยเหลือต่อองค์กรสื่อท้องถิ่น และรวมถึงให้ความรู้ต่อผู้สอนที่มาจากองค์กรการศึกษาด้วย

ต่อจากนั้น ไทยรัฐได้รวมเอาปรัชญาที่ว่า "หนังสือพิมพ์ในการศึกษา" หรือการที่หนังสือพิมพ์เข้าไปมีส่วนในวงการศึกษา (Newspaper in Education : NIE) เข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของไทยรัฐ สำหรับเยาวชนไทยผู้ด้อยโอกาสด้วย นอกจากนี้ ในปัจจุบันกิจการด้านสื่อที่ตั้งอยู่ในอาเซียน และนักข่าวของสื่อจากประเทศอาเซียนเหล่านั้นเข้าเยี่ยมสำนักงานใหญ่ของไทยรัฐบ่อยครั้ง รวมทั้งนักหนังสือพิมพ์จากยุโรป และสหรัฐอเมริกา เพื่อศึกษาให้มากขึ้นเกี่ยวกับการพัฒนาด้านสื่อของประเทศไทยและภูมิภาค บางหน่วยงานได้รับโอกาสเข้าศึกษาหลักสูตร หรือฝึกงานเพื่อเรียนรู้ให้เกิดความชำนาญและทักษะทางด้านสื่อ และปรับเทคโนโลยีด้านสื่อให้ทันสมัยขึ้น

การที่ นายกำพล วัชรพล ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกในโอกาสครบรอบ 100 ปี ชาตกาล เนื่องจากนายกำพล วัชรพล จะมีอายุครบ 100 ปี ในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2562 ซึ่งนายกำพล วัชรพล เป็นคนไทยและคนเอเชียเพียงคนเดียวที่ได้รับการประกาศยกย่องในครั้งนี้ พิสูจน์ให้เห็นว่าแม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าใด คุณงามความดีของนายกำพล วัชรพล ก็ยังคงอยู่ตลอดไป.

รายงานพิเศษ “100 ปี ชาตกาล กำพล วัชรพล

พิพิธภัณฑ์ 100 ปี ชาตกาล “กำพล วัชรพล” เฉลิมฉลองบุคคลสำคัญของโลก ทั้งหมด 29 ภาพ

วัตถุประสงค์การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ 100 ปี ชาตกาล “กำพล วัชรพล” คือ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่องค์การยูเนสโก ประกาศยกย่องนายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และผู้ก่อตั้งโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท จำนวน ๑๑๑ แห่ง เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน ระหว่างปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒, เพื่อให้ชีวิตและผลงานของนายกำพล วัชรพล เป็นแบบอย่างของผู้ที่มีความมุ่งมั่น พากเพียรให้บรรลุเป้าหมาย พร้อมอุทิศตนสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ, เพื่อแสดงถึงพัฒนาการของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ควบคู่กับการสะท้อนเหตุการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ตลอดกว่า ๖ ทศวรรษ แห่งการก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีแก่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ การจัดแสดง แบ่งออกเป็น ๕ โซน ดังนี้ โซน ๑ Museum Hall พิพิธภัณฑ์ กำพล วัชรพล โซน ๒ “นักสู้สามัญชน ... คนของโลก” โซน ๓ ชีวิตบนถนนน้ำหมึก โซน ๔ “หนังสือพิมพ์เพื่อการศึกษา” โซน ๕ “เราอยู่ด้วยศรัทธาประชาชน”
อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

100 ปี ชาตกาล กำพล วัชรพลกำพล วัชรพลยูเนสโกบุคคลสำคัญของโลกหนังสือพิมพ์ไทยรัฐการศึกษา

คุณอาจสนใจข่าวนี้