ในหลวง มีพระบรมราชโองการเฉลิมพระนามาภิไธย พระบรมราชชนนี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เป็น "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"...

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 62 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการเฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้น อาลักษณ์เชิญพานพระสุพรรณบัฏ ถวายหน้าพระฉายาลักษณ์

พระประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระนามเดิม "หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร" ทรงเข้าพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับ พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 28 เม.ย.2493 และมีพระบรมราชโองการประกาศสถาปนาขึ้นเป็น "สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์"

จากนั้น วันที่ 5 พ.ค. 2493 ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เฉลิมพระราชอิสริยยศ เป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี ในเดือน ต.ค.2499 รัชกาลที่ 9 ทรงพระผนวช และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ จนได้รับโปรดเกล้าฯ เฉลิมพระอภิไธย เป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระองค์ที่ 2 ของประเทศไทย.