สำนักพระราชวัง เผยพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ เครื่องขัตติยราชวราภรณ์ และเครื่องขัตติยราชูปโภค ทรงสวมพระมหาพิชัยมงกุฎ 

พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ เข้าเฝ้าฯ ถวายน้ำเทพมนตร์ที่พระหัตถ์ ด้วยพระมหาสังข์พิธีพราหมณ์ แล้วกราบบังคมทูลถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ์ เครื่องขัตติยราชวราภรณ์ และเครื่องขัตติยราชูปโภค เริ่มจากพระสุพรรณบัฏ จารึกพระปรมาภิไธย 

ต่อมา พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ทูลเกล้าฯ ถวายพระสังวาลพราหมณ์ธุรำ พระสังวาลนพรัตนราชวราภรณ์ พระสังวาลพระนพ เมื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระมหาพิชัยมงกุฎ ทรงรับแล้ว ทรงสวม พราหมณ์เป่าสังข์ ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ ชาวพนักงานประโคมข้องชัย แตร มโหระทึก และดุริยางค์

ต่อมา ทูลเกล้าฯ พระแสงขรรค์ชัยศรี พระแส้จามรี พระแส้ขนหางช้างเผือก ธารพระกรชัยพฤกษ์ พัดวาลวิชนี พระธำมรงค์รัตนวราวุธ พระธำมรงค์วิเชียรจินดา ฉลองพระบาทเชิงงอน พระสุพรรณศรีบัวแฉก พระมณฑปทองคำลงยาพร้อมพานรองมีพระจอก พระแสงดาบฝักทองเกลี้ยง ธารพระกรเทวรูป พระแสงจักร พระแสงตรีศูล พระแสงหอกเพชรรัตน พระแสงดาบเชลย พระแสงธนู พระแสงดาบเขน พระแสงปืนข้ามแม่น้ำสะโตง พระแสงของ้าวแสนพลพ่าย

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการ ความว่า "เราจะสืบสานรักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป".