พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับพระราชยานพุดตานทองเสด็จพระราชดำเนิน ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วขบวนที่ 2 ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก...

เมื่อเวลาประมาณ 16.40 น. วันที่ 4 พ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ฉลองพระองค์ครุย สายสะพายนพรัตนราชวราภรณ์ สายสร้อยจุลจอมเกล้า ทรงพระมาลาเส้าสูง เสด็จลงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทางพระทวารเทวราชมเหศวร ไปยังเกยหน้าพระทวารเทเวศรรักษา ประทับพระราชยานพุดตานทองเสด็จพระราชดำเนิน โดยขบวนพระบรมราชอิสริยยศ เสด็จฯ ไปทรงประกาศพระองค์ เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ซึ่งเป็นริ้วขบวนที่ 2 ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สำหรับริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ อันประกอบด้วยพระราชยานพุดตานทองเป็นพระที่นั่งทรง มีชาวพนักงานประโคมมโหระทึก กลองชนะ ปี่ แตรงอน แตรฝรั่ง สังข์ เจ้าพนักงานเชิญริ้วเครื่องสูงหักทองขวาง พระแสงหว่างเครื่อง ฉัตรกรรภิรมย์ พระแสงอัษฎาวุธ และเครื่องบรมราชอิสริยยศราชูปโภค พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง ผู้อำนวยการ ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตยาตราริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยาตราริ้วขบวน เจ้าพนักงานรัวกรับให้สัญญาณ ชาวพนักงานประโคมกระทั่งมโหระทึก สังข์ แตรงอนแตรฝรั่ง ปี่ และกลองชนะ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

ขณะที่พสกนิกร เฝ้าฯ รับเสด็จ บริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยถือธงสีเหลืองตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพากันเปล่งเสียง "ทรงพระเจริญ".