พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จประทับพระราชยานพุดตานทอง ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีราชพระดำรัสประกาศพระองค์ เป็นพุทธศาสนูปถัมภก

เมื่อเวลาประมาณ 16.40 น. วันที่ 4 พ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ฉลองพระองค์ครุย สายสะพายนพรัตนราชวราภรณ์ สายสร้อยจุลจอมเกล้า ทรงพระมาลาเส้าสูง เสด็จลงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทางพระทวารเทวราชมเหศวร ไปยังเกยหน้าพระทวารเทเวศรรักษา ประทับพระราชยานพุดตานทองเสด็จพระราชดำเนิน โดยขบวนพระบรมราชอิสริยยศ เสด็จฯ ไปทรงประกาศพระองค์ เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ซึ่งเป็นริ้วขบวนที่ 2 ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สำหรับริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ อันประกอบด้วยพระราชยานพุดตานทองเป็นพระที่นั่งทรง มีชาวพนักงานประโคมมโหระทึก กลองชนะ ปี่ แตรงอน แตรฝรั่ง สังข์ เจ้าพนักงานเชิญริ้วเครื่องสูงหักทองขวาง พระแสงหว่างเครื่อง ฉัตรกรรภิรมย์ พระแสงอัษฎาวุธ และเครื่องบรมราชอิสริยยศราชูปโภค พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง ผู้อำนวยการ ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตยาตราริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยาตราริ้วขบวน เจ้าพนักงานรัวกรับให้สัญญาณ ชาวพนักงานประโคมกระทั่งมโหระทึก สังข์ แตรงอนแตรฝรั่ง ปี่ และกลองชนะ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

จากนั้นริ้วขบวนยาตราขบวนตามจังหวะกลอง ออกจากเกยหน้าพระทวารเทเวศรรักษา พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหสูรยพิมาน เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอมรวิถี ในพระบรมมหาราชวัง เลี้ยวขวาเข้าถนนจักรีจรัณย์ ผ่านประตูพิมานไชยศรี จากนั้นริ้วขบวนเลี้ยวขวา ผ่านหน้าศาลาสหทัยสมาคม เทียบพระราชยานพุดตานทอง ที่เกย หลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เทียบพระราชยานพุดตานทองที่หลังเกยวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงเปลื้องพระมาลาเส้าสูง แล้วเสด็จขึ้นชานพระอุโบสถ

พล.อ.ท. ภักดี แสง-ชูโต รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองพระราชพิธี กราบบังคมทูลพระกรุณาทรงพระราชอุทิศ เครื่องราชสักการะ ต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน ธูปเงิน เทียนทองให้ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย เชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานสำคัญตามต่างจังหวัด ทั่วประเทศ 10 แห่ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงถวายต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน ธูปเทียนแพ แล้วทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชา ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า แล้วประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายศีล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ใจความว่า พระสงฆ์ 8 รูป เปล่งสังฆวาจา "สาธุ" 3 ครั้ง

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังปราสาทพระเทพบิดร เสด็จเข้าปราสาทพระเทพบิดร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย กราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช แล้วเสด็จออกจากปราสาทพระเทพบิดร ทรงพระมาลาเสาสูง เสด็จ ยังประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ประทับพระราชยานพุดตานทองเข้าขบวนพระบรมราชอิสริยยศ

เลขาธิการพระราชวัง กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตยาตราริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ แล้วยาตราริ้วไปพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท เทียบพระราชยานพุดตานทองที่เกย ทรงเปลื้องพระมาลาเส้าสูง เสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร พระบรมอัฐิและพระอัฐิที่พระแท่นมณฑลมุก ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะพระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการี กราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ (รวม 22 พระโกศ) ที่หน้าพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร

จากนั้นทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ แล้วประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์สวดมาติกา จบแล้วเสด็จฯ ไปทรงทอดผ้าไตรแด่พระสงฆ์ จำนวน 11 รูป ทรงหลังทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก 11 รูป ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ เสด็จฯ ไปทรงทอดผ้าไตร ประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์สดับปกรณ์.