พสกนิกรปลิ้มปีติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสวมกอด ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ขณะที่สมเด็จพระราชินี ทรงกราบสมเด็จพระเทพฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระราชินี ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เสด็จฯไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และเสด็จฯไปทรงนมัสการพระรัตนตรัย ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ถวายบังคมพระบรมอัฐิ และพระอัฐิ ณ หอพระธาตุมณเฑียร

หลังจาก เสด็จฯไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 1 ในห้องบรรทม ในพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน เสด็จฯไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ บนพระแท่นราชบรรจถรณ์ จากนั้นเสด็จฯไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ และเสด็จฯไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทางพระทวารเทวราชมเหศวร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปฏิสันถาร กับ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และทรงสวมกอด ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงก้มกราบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

การนี้ สมเด็จพระราชินี ทรงกราบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ด้วย