เข้าสู่วันมหามงคลเริ่มการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 อย่างเป็นทางการ 4-6 พฤษภาคม 2562

วันนี้ 4 พฤษภาคม มหามงคลฤกษ์ เวลา 10.09-12.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนิน สรงพระมุรธาภิเษก ณ มณฑปพระกระยาสนาน บริเวณชาลาพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน

ทรงรับน้ำอภิเษก ณ พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ จากนั้นทรงรับพระสุพรรณบัฏจารึกพระปรมาภิไธย เครื่องราชกกุธภัณฑ์ เครื่องบรมขัติยราชวราภรณ์ และพระแสงราชศาสตราวุธ ณ พระที่นั่งภัทรบิฐ เลี้ยงพระ พระสงฆ์ดับเทียนชัย ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

ทั้งนี้ เมื่อเสร็จพระราชพิธี ถือว่าทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินโดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี เฉลิมพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทรงรับการถวายพระพรชัยมงคลจากพระบรมวงศานุวงศ์ องคมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

และเสด็จฯโดยขบวนราบใหญ่ ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก เสด็จฯไปถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ ปราสาทพระเทพบิดร และเสด็จฯ ไปถวายบังคมพระบรมอัฐิ พระอัฐิ สมเด็จพระบรมราชบุพการี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงพระแท่นราชบรรจถรณ์ ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ในพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร

สำหรับการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 5 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในการพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์

จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อทรงนมัสการพระพุทธปฏิมาประธาน และพระบรมราชสรีรางคาร

วันที่ 6 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ท้องพระโรง พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ผู้นำศาสนา คณะทูตานุทูต เฝ้าฯถวายพระพรชัยมงคล

และเสด็จออกสีหบัญชร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า เฝ้าฯถวายพระพรชัยมงคล

ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแห่งสมเด็จพระปรมราชาธิราช ปวงประชาราษฎรน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งพระไตรรัตน์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงอภิบาลรักษาพระองค์ให้ทรงพระเกษมสำราญ เจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน

สถิตเสถียรในมไหศวรรยราชสมบัติ พร้อมจตุรพิธพรสิริสวัสดิ์ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสฤษดิ์ดังพระราชประสงค์ พระบารมี พระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาล ปกรักษาบ้านเมือง และอาณาประชาราษฎร์ให้เจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรสืบไปตราบกาลนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ในนามชาวคณะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ.

“พ่อลูกอิน”