นางสาววรรณภร วัฒนาเกษมสัตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืนทางธุรกิจ บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด เผยถึงที่มาของโครงการ “เพาะดี กินดี” ภายใต้เสาหลักกลยุทธ์ความยั่งยืนทางเกษตรกรรมผ่านเครือข่ายเกษตรกรเพื่ออาหารปลอดภัย ที่ได้ดำเนินการร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจผักปลอดภัยช่างเคิ่งบน ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ว่า เป็นโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรได้ทําการเกษตรแบบปลอดภัยตั้งแต่ต้นน้ำของการผลิตพืชไปจนถึงผู้บริโภค โดยยึดตามมาตรฐานของ GAP ที่มีความปลอดภัยตั้งแต่ตัวเกษตรกรผู้ปลูกผลผลิตในแปลงและถูกส่งต่อไปยังผู้บริโภคในที่สุด ด้วยการบริหารจัดการดูแลแปลงให้มีการใช้สารอารักขาพืชในปริมาณที่เหมาะสม ไม่ใช้เกินความจําเป็น โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยให้ความรู้และคำปรึกษาแก่เกษตรกร มีเทคนิคการผลิตอาหารปลอดภัย การใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ การป้องกันกำจัดศัตรูพืช ตลอดจนเชื่อมโยงเกษตรกรกับกลุ่มผู้บริโภค เรามุ่งหวังที่จะพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรไทย ให้สามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพ มีโภชนาการที่ดีและปลอดภัย ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

...

นายปรีดา สมวถา ประธานกลุ่มวิสาหกิจผักปลอดภัยช่างเคิ่งบน ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เผยความรู้สึกที่ร่วมโครงการว่า ก่อนหน้านี้ปลูกพืชทั่วไป ได้ราคาแพงบ้างถูกบ้างเป็นไปตามกลไกของ ตลาดในช่วงนั้นๆ แต่พอมาเข้าโครงการได้มีการตั้งราคาที่หน้าฟาร์ม เป็น ราคาที่ตกลงกันได้ รู้ล่วงหน้า ทำให้เราวางแผน การปลูกได้ดีขึ้น รายได้ดีขึ้น แน่นอนมั่นคงกว่าเดิม

“ช่วงต้นปีที่ผ่านมาได้ลองเริ่มปลูกผักเคล และคาดการณ์ว่าปลูก 1 ไร่ น่าจะได้ผลผลิตสัปดาห์ละ 400 กก. แต่ภายใต้คำแนะนำทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เราสามารถได้ผลผลิต มากถึงสัปดาห์ละ 1 ตัน โดยส่วนตัวมองว่าโครงการนี้ดี ทำให้เกษตรกรเข้าใจในการทําเกษตรอย่างปลอดภัย ทำให้สุขภาพของตนเองและครอบครัวปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ไม่ใช้สารเคมีเกินตามมาตรฐาน GAP ผลผลิตดีเพิ่มขึ้น ทำให้มีรายได้ที่มั่นคงมาจุนเจือครอบครัว และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย”

ด้าน นายดิเรก เครือจินลิ ผู้ประสานงานโครงการสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ มูลนิธิรักษ์ไทย เผยว่า จากที่ได้ร่วมมือกันทำให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนจากเกษตรกรที่มีการรวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนมากยิ่งขึ้น จากเดิมทีเคยต่างคนต่างทำ ต่างเผชิญปัญหาของตนเอง ตอนนี้สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันได้ นับเป็นเรื่องที่ดีที่เกิดขึ้นจากตัวโครงการ ที่ช่วยพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ตั้งแต่เรื่องการเพาะปลูก ไปจนถึงสามารถจัดการผลผลิตให้ออกได้ตามปริมาณความ ต้องการของตลาดรับซื้อ และผลผลิตที่ได้ยังมีคุณภาพได้รับคําชมจากผู้รับซื้อปลายทางอีกด้วย และเกษตรกรเองพึงพอใจ เพราะทำให้คุณภาพชีวิตมีรายได้ที่ดีขึ้น

...

อนึ่ง โครงการ “เพาะดี กินดี” เริ่มนำร่องที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ และจะขยายสู่เครือข่ายเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่านและลำพูน ระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 ถึงกันยายน 2569.

อ่าน “คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ทั้งหมดที่นี่