นายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักการโยธา (สนย.) กทม. เปิดเผยว่า ตามที่ กทม.โดยสำนักการโยธาจะดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนซอยลาดกระบัง 54 จากซอยลาดกระบัง 54 (ซอยวัดศรีวารีน้อย) ถึงสุดเขตกรุงเทพฯ วงเงินโครงการ 50,000,000 บาท โดยมีการเปิดประกวดราคาได้ผู้รับจ้างดำเนินโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถลงนามสัญญาจ้างได้ เพราะจากการตรวจสอบรายละเอียดพบว่าเนื้องานของโครงการมีการออกแบบขาดงานท่อลอดระบบระบายน้ำ ซึ่งไม่ตรงข้อบัญญัติงบประมาณที่เสนอขออนุมัติดำเนินการ ดังนั้น สนย.จึงได้ประกาศยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้ เพื่อดำเนินการปรับปรุงเรื่องการออกแบบใหม่ให้ถูกต้อง คาดว่าจะเปิดประกวดราคาครั้งใหม่ภายในเดือน ก.ค.67

นายธวัชชัยกล่าวว่า โครงการดังกล่าวจะก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเดิมขนาด 2 ช่องจราจร เพิ่มเป็นขนาด 4 ช่อง จราจร เขตทางกว้าง 20 เมตร จุดเริ่มต้นจากบริเวณซอยลาดกระบัง 54 ถึงบริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดกรุงเทพฯและจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อบรรจบทางหลวงชนบทสมุทรปราการ 2001 ระยะทาง 660 เมตร รวมงานก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า และระบบสาธารณูปโภค ระยะเวลาก่อสร้าง 240 วัน เส้นทางดังกล่าวเป็นโครงข่ายถนนสายรองเชื่อมระหว่างกรุงเทพฯกับสมุทรปราการ ปัจจุบันทางหลวงชนบทสมุทรปราการ 2001 มีขนาด 4 ช่องจราจร เมื่อมาถึง จุดเชื่อมต่อเข้าเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ถนนจะเหลือเพียง 2 ช่องจราจร ทำให้การจราจรติดขัด ซึ่งภายหลังก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จจะทำให้การเดินทางสัญจรไปมาได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม.

...