ไลฟ์สไตล์
100 year

โพลเทใจ “เฉลิมชัย ศรีอ่อน” ชอบผลงานดันราคายาง สกัดอหิวาต์สุกรได้ชะงัด

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
25 ม.ค. 2564 05:05 น.
SHARE

เปิดผลสำรวจกลุ่มเกษตรกร โดยนิด้าโพล เป็นปลื้มผลงาน “เฉลิมชัย ศรีอ่อน” รมว.เกษตรฯ ทำราคายางพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ในรอบ 3 ปี แถมคุมโรค ASF อยู่หมัด ทำส่งออกสุกรพุ่งถึง 2.2 หมื่นล้านบาท เจ้าตัวประกาศลั่นปี 64 ลุยทำงานหนักเพื่อเกษตรกรใน 15 โครงการพัฒนา เดินหน้าสู่เป้าหมายศูนย์กลางสินค้าเกษตร-อาหารคุณภาพโลก ใช้ “สุกร” เป็นสินค้าเรือธง

นิด้าโพลเปิดผลสำรวจความเห็นกลุ่มเกษตรกร พอใจผลการทำงานของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ทำราคายางพุ่งสูงสุดในรอบ 3 ปี แถมคุมโรค ASF ในหมูจนอยู่หมัด ทำส่งออกพุ่ง 2.2 หมื่นล้านบาท รมว.เกษตรฯ ประกาศลั่น ปี 2564 ลุย งานหนัก เพื่อเกษตรกรตามนโยบาย 15 โครงการพัฒนา

ข่าวแนะนำ

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดผล สำรวจความคิดเห็นเรื่อง “การดำเนินงานของกระทรวง เกษตรและสหกรณ์” จากเกษตรกรที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,225 ตัวอย่าง เป็นเกษตรกรสวนยางพารา 421 ตัวอย่าง เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 400 ตัวอย่าง และ เกษตรกรทั่วไป 404 ตัวอย่าง สอบถามถึงความพึงพอใจ ต่อผลงาน และการทำงานของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่าร้อยละ 79.26 ค่อนข้างพอใจถึงพอใจมาก ต่อผลงานและการทํางานในภาพรวมของนายเฉลิมชัย ส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ค่อนข้างพอใจถึงพอใจมากที่ร้อยละ 83.26 ทั้งนี้ ผลสำรวจเจาะลึกถึง ความพึงพอใจในแต่ละกลุ่ม พบว่ากลุ่มเกษตรกรสวนยางพารา ค่อนข้างพอใจถึงพอใจมากที่ร้อยละ 82.90 ต่อผลงานและการทํางานของนายเฉลิมชัย ส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ค่อนข้างพอใจถึงพอใจมากที่ร้อยละ 81.48 สำหรับผลงานที่พึงพอใจ ได้แก่ การประกันรายได้เกษตรกร เงินเยียวยาเกษตรกร ชาวสวนยางพารา การรับประกันราคายางพารา และ การพักชําระหนี้เงินกู้ยืมเกษตรกร เป็นต้น

สำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ร้อยละ 81 ค่อนข้างพอใจถึงพอใจมาก ต่อผลงานและการทํางาน ของนายเฉลิมชัย ส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ค่อนข้างพอใจถึงพอใจมากที่ร้อยละ 89 โดยผลงานที่พึงพอใจ เช่น ราคาซื้อขายเนื้อสุกรมีราคาดีขึ้น การ ควบคุมโรคระบาดของกรมปศุสัตว์ เป็นต้น ส่วนความ พึงพอใจของกลุ่มเกษตรกรทั่วไป ร้อยละ 73.76 ค่อนข้างพอใจถึงพอใจมากต่อผลงาน และการทํางาน ของนายเฉลิมชัย ส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ค่อนข้างพอใจถึงพอใจมากที่ร้อยละ 79.45 มีผลงาน ที่พึงพอใจ เช่น การจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกร การประกันราคาผลผลิตทางการเกษตร และการส่งเสริมมาตรฐาน GAP เป็นต้น

ทั้งนี้ มีข้อสังเกตสาเหตุที่เกษตรกรกลุ่มต่างๆ พึงพอใจต่อผลงานของนายเฉลิมชัย เป็นผลสืบเนื่อง จากความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญที่สร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกรอย่างเด่นชัดหลายนโยบาย อาทิ การผลักดันราคายางพาราจนขึ้นสูง เป็นประวัติการณ์ ภายใต้โครงการและมาตรการต่างๆ ส่งผลให้ราคายางพาราท้องถิ่น ราคาประมูลตลาดกลาง การยางแห่งประเทศไทย และราคาส่งออก FOB โดยเฉพาะราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลา ปรับตัวสูงที่สุดในเดือน ต.ค.2563 ที่กิโลกรัมละ 83 บาท สูงมากที่สุดในรอบ 3 ปี

ด้วยยุทธศาสตร์การตลาดนำการผลิตในโครงการประกันรายได้ เฟส 1 และ 2 สำหรับนโยบายการตลาดนำการผลิต ยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง โดยร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และภาคเอกชน จัดหาตลาด เพิ่มช่องทางจำหน่าย นำเทคโนโลยีและข้อมูลทันสมัย มาทำการตลาดที่แม่นยำ สร้างเกษตรกรให้เป็นผู้ค้า ออนไลน์มืออาชีพ รวมถึงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever : ASF) เป็นอีกผลงานที่ทำให้ไม่เกิดการระบาด ได้เด็ดขาด 100 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลทำให้มีการส่งออก สุกรได้เพิ่มมากขึ้น ในปี 2563 มีมูลค่าเกิน 22,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 300 เปอร์เซ็นต์ จากปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังรับคำชื่นชมจากองค์กรระหว่างประเทศ ว่าไทยเป็นประเทศที่มีการป้องกันที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นประเทศเดียวที่ปลอดโรคระบาดเป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขอขอบคุณที่เกษตรกรพึงพอใจต่อการทำงาน และผลงานที่ผ่านมา ยืนยันว่าจะทุ่มเททำงานต่อไป เต็มที่เพื่อปฏิรูปภาคการเกษตรของไทย นำมาซึ่งประโยชน์สุขและความอยู่ดีกินดีของพี่น้องเกษตรกร โดยเฉพาะในปี 2564 จะดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดใน 5 ยุทธศาสตร์ 15 โครงการที่กำหนดไว้ สินค้าการเกษตรที่สำคัญอย่างยางพารา ตั้งเป้าให้ไทย เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากยางพาราเพื่อส่งออก ส่วนแนวโน้มราคายังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อีก และอยู่ ในแนวบวก จากปัจจัยความต้องการซื้อของจีน แต่ยัง คงต้องจับตาทิศทางราคาในตลาดล่วงหน้าของโตเกียว ปัจจัยชี้วัดที่สำคัญ รวมทั้งกลไกตลาดและมาตรการของรัฐบาล โดยเฉพาะการขับเคลื่อนโมเดล เกษตรฯ-พาณิชย์ทันสมัย นโยบายเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด

“เป้าหมายดำเนินงานอีกประการ คือ การเดินหน้า สู่เป้าหมายเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19 จะยึดความปลอดภัยในอาหารเป็นสำคัญ โดยเฉพาะสุกรจะเป็นสินค้าเรือธง ที่มีชื่อเสียงด้านการ ป้องกันโรคเป็นที่รับรู้ทั่วโลก รวมถึงการส่งเสริมและ พัฒนาเกษตรกรในสาขาอาชีพต่างๆ เช่น การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กรมหม่อนไหมจะเน้นทำงานเชิงรุก เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าหม่อนไหม และเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากสถานการณ์ต่างๆ” นายเฉลิมชัยกล่าว

ขณะที่ น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมถึงการควบคุมโรค ASF ว่า ปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีสถานะปลอดจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ท่ามกลางการระบาดในประเทศ เพื่อนบ้าน เป็นเวลา 2 ปีกว่าแล้ว สิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญ เกิดจากทั้งความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด ในต่างประเทศอย่างใกล้ชิด จนนำไปสู่การเตรียมความพร้อมที่ดี โดยมีแผนเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม และกำจัด ที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของสากล อีกทั้งรัฐบาลให้ความสำคัญยกระดับเป็นวาระแห่งชาติ รวมถึงจัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้วย “พลังสำคัญที่ช่วยส่งผลให้ไทยสามารถยืนหยัดปลอดโรค ASF ได้ คือความร่วมมือของภาคเอกชน สมาคมต่างๆ และเกษตรกร รวมถึงหน่วยงานภาครัฐอื่นที่เกี่ยวข้อง 26 หน่วยงาน หากทุกภาคส่วนยังรวมพลังกันอย่างเข้มแข็ง เชื่อว่าไทยยังคงสถานะการปลอดโรค อันเป็นการสร้าง อาชีพ สร้างรายได้ แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เฉลิมชัย ศรีอ่อนนิด้าโพลผลสำรวจความคิดเห็นเกษตรกรราคายางพาราส่งออกสุกรข่าวหน้า1ข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 19:29 น.