วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ม.มหิดล โชว์นวัตกรรม เปิดตัวศูนย์บ่มเพาะธุรกิจสตาร์ทอัพ

คณะวิทย์ ม.มหิดล ขับเคลื่อน “ไทยแลนด์ 4.0” โชว์นวัตกรรม พร้อมเปิดตัวศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ “สตาร์ทอัพ” สนับสนุนงานวิจัย-นวัตกรรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ภาคธุรกิจ นักลงทุน ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์...


ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ได้วางยุทธศาสตร์ในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการขับเคลื่อนแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” โดยมุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม โดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนการเกิดขึ้นของวิสาหกิจเริ่มต้นใหม่ หรือสตาร์ทอัพ ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างธุรกิจใหม่ จากแนวคิดใหม่ โดยมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อนธุรกิจ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของธุรกิจทุกระดับ และได้จัดให้เป็นกลยุทธ์สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว โดยได้กำหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาประเทศไปสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยคณะวิทยาศาสตร์ ถือเป็นหน่วยงานที่สำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดล และของประเทศ ในการสร้างองค์ความรู้ด้านวิจัยและนวัตกรรมที่มาจากการศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นจุดแข็งต่อการนำไปพัฒนาต่อยอดทั้งในเชิงความรู้ใหม่และเชิงพาณิชย์

ขณะที่ รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า แนวนโยบายดังกล่าว ถือว่ามีความสอดคล้องกับพันธกิจหลักที่สำคัญของคณะวิทยาศาสตร์ ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจครอบคลุมทั้งด้านการเรียนการสอนเพื่อผลิตบุคลากรที่มีทักษะความสามารถเชี่ยวชาญเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ การบริการทางวิชาการ รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นไปพัฒนาต่อยอดให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนเช่นกัน

สำหรับปี 2561 ในวาระครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดตั้งหน่วยงาน และสร้าง อาคาร VentureClub@MUSC บนพื้นที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ 6 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาที่มีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ได้มีพื้นที่บ่มเพาะให้สามารถสร้างโอกาสประกอบธุรกิจด้วยตนเอง โดยอาศัยผลงานวิจัยที่มีความพร้อมของคณะ รวมทั้งเป็นแหล่งเชื่อมโยงและให้คำปรึกษากับภาคธุรกิจต่างๆ ที่มีความต้องการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

ทั้งนี้ ได้จัดงาน “The @Venture Day เปิดบ้านนวัตกร” เมื่อวันที่ 22 มี.ค.ที่ผ่านมา โดยจัดแสดงผลงานและนิทรรศการทางวิชาการ รวมทั้งให้บริการข้อมูลและคลินิกเทคโนโลยี เป็นต้น การแนะนำหลักสูตรนานาชาติแบบสองปริญญาร่วมกับสถาบันที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตรุ่นใหม่ที่มีความสามารถเชี่ยวชาญเชิงวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์หลายสาขา และหลักสูตรในการสร้างนวัตกร เพื่อขานรับนโยบาย Thailand 4.0 และมีการพบปะและพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ผลิตนวัตกรรม กับนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และนักลงทุน จากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ด้านนายพิสิฐ กุศลาไสยานนท์ อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทย ในฐานะอดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหิดล และอดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับรางวัลมหิดลทยากร ปี 2559 กล่าวว่า ได้เห็นความพยายามในการริเริ่มส่งเสริมโครงการนำความรู้และผลงานนวัตกรรมของคณะฯ  พัฒนาไปสู่การใช้เชิงธุรกิจ เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ ให้เริ่มต้นมีผลอย่างเป็นรูปธรรม.

คณะวิทย์ ม.มหิดล ขับเคลื่อน “ไทยแลนด์ 4.0” โชว์นวัตกรรม พร้อมเปิดตัวศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ “สตาร์ทอัพ” สนับสนุนงานวิจัย-นวัตกรรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ภาคธุรกิจ นักลงทุน ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 23 มี.ค. 2561 20:22 23 มี.ค. 2561 20:44 ไทยรัฐ


advertisement