วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อิตาลีให้เผยแผ่พุทธ

พระมหาวินัย วินยธโร วัดเทวราชเวนิช ประเทศอิตาลี กล่าวว่า ตามที่มีข่าวทางสื่อออนไลน์ระบุว่า ประเทศอิตาลีรับรองศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ รองจากศาสนาคริสต์นั้น เป็นความเข้าใจผิด เพราะความจริงแล้วทางรัฐบาลอิตาลีให้การรับรองให้สามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายในประเทศอิตาลีได้ทั่วประเทศ จากเดิมที่จะอนุญาตให้มีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ได้เพียงศาสนาเดียวเท่านั้น ส่วนศาสนาอื่นๆจะอนุญาตให้เผยแผ่ได้บางรัฐเท่านั้น ซึ่งในประเทศอิตาลีมีพระธรรมทูตไทยประมาณ 13 รูป มีเพียง 2 รูปเท่านั้นที่ได้รับอนุมัติให้มีบัตรอนุญาตเผยแผ่ศาสนาได้ในประเทศอิตาลี ซึ่งตนเป็นหนึ่งในสองรูปดังกล่าว โดยบัตรอนุญาตนี้จะออกให้โดยศูนย์ควบคุม ที่มีลักษณะคล้ายกับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และต้องผ่านความเห็นชอบจากสำนักวาติกันก่อนด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศอิตาลีเป็นที่ตั้งของสำนักวาติกัน ศูนย์กลางของผู้นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมัน คาทอลิก หากศาสนาอื่นจะเข้ามาเผยแผ่ศาสนา จำเป็นจะต้องได้รับการอนุญาตก่อน.

ตามที่มีข่าวทางสื่อออนไลน์ระบุว่า ประเทศอิตาลีรับรองศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ รองจากศาสนาคริสต์นั้น เป็นความเข้าใจผิด เพราะความจริงแล้วทางรัฐบาลอิตาลีให้การรับรองให้สามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายในประเทศอิตาลีได้ทั่วประเทศ... 6 ม.ค. 2561 00:45 6 ม.ค. 2561 02:39 ไทยรัฐ