วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผบ.ตร.พิทักษ์ ภักดี สถาบัน เป็นตำรวจของพระราชา

“จงอย่าลืมว่า ท่านเป็นตำรวจ จงทำตนให้สมกับที่เป็นตำรวจ จงเป็นตำรวจที่ดี ไม่ว่าจะเป็นตำรวจชั้นใด จะเป็นนายตำรวจสัญญาบัตรก็ดี ชั้นนายสิบหรือพลตำรวจก็ดี นับเป็นผู้มีเกียรติเสมอเหมือนกันหมด คือเกียรติแห่งลูกผู้ชายที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยภายในบ้านเมืองของตน ให้สมกับคำสัตย์ปฏิญาณที่ได้กล่าวไว้ โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ของตัวเอง แต่ให้นึกถึงประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นที่ตั้ง ฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงขอให้ท่านทั้งหลาย จงตั้งใจปฏิบัติราชการตามหน้าที่ของตนตามตำแหน่งชั้นอย่างเต็มที่ เพื่อชาติบ้านเมืองของเราจะได้ยั่งยืนถาวรเหมือนอย่างบรรพบุรุษของเราได้กระทำมาแต่ก่อน”

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ บพิตร ที่ทรงกล่าวไว้ในพิธีพระราชทานธงชัยประจำหน่วยตำรวจ และพิธีสวนสนามเนื่องในวันตำรวจ ณ ลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2495 จากพิธีประกาศรวม กรมพลตระเวน กับ กรมตำรวจภูธร เป็นกรมเดียวกัน

ก่อนจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติโอน กรมตำรวจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ไปจัดตั้งเป็น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในปี พ.ศ.2541

ตำรวจจึงเป็นอาชีพที่รับใช้ใกล้ชิดผูกพันสถาบันพระมหากษัตริย์มานาน มีหลักฐานในสมัยกรุงศรีอยุธยา แบ่งปกครองบ้านเมืองเป็น 4 เหล่า เรียกว่า จตุสดมภ์ ได้แก่ เวียง วัง คลัง นา โปรดเกล้าฯให้มี ตำรวจขึ้นอยู่กับกรมเวียง มีหน้าที่ปราบปรามโจรผู้ร้ายและรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง

กิจการตำรวจพัฒนาจนถึงปัจจุบัน แต่หน้าที่ที่เหมือนกันทุกสมัยคือ การถวายความปลอดภัยแก่สถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เป็นภารกิจสำคัญสูงสุดของตำรวจ

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ให้ความสำคัญสูงสุดเป็นนโยบายข้อแรกในการ บริหารราชการ ตำรวจทุกนายต้องพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติ เพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ถือเป็นภารกิจสูงสุดที่ผิดพลาดไม่ได้ ตำรวจทุกนายต้องศึกษาระเบียบและปฏิบัติให้ถูกต้อง ปราบปรามผู้ละเมิดสถาบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ให้ความเมตตาแก่ตำรวจเรื่อยมา ตำรวจตระเวนชายแดน หรือ “ตำรวจป่า” เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัยเสด็จ พระราชดำเนินไปเยี่ยมและให้กำลังใจตำรวจตระเวนชายแดนทุกพื้นที่ แม้พื้นที่เสด็จฯ ทุรกันดาร ยากลำบากขนาดไหน พระราชทานโครงการพระราชดำริต่างๆมากมาย อาทิ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

อีกหนึ่งพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่ทรงเมตตาต่อนักเรียนนายร้อยตำรวจได้เสด็จฯ พระราชทานกระบี่แก่นักเรียนนายร้อยตำรวจที่สำเร็จการศึกษาด้วยพระองค์เองทุกครั้ง นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2495 ยาวนานถึง 60 ปี มีกระบี่ที่นักเรียนนายร้อยตำรวจได้รับพระราชทานมากถึง 11,594 เล่ม ครั้งสุดท้ายที่ได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้แทนผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 62 เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานกระบี่ เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2554 ที่ห้องประชุม ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

พระบรมราโชวาทที่พระราชทานในพิธีพระราชทานกระบี่ในทุกครั้งที่ผ่านมา ทั้งหมดล้วนเป็นคำสอน และคำแนะนำที่เป็นหลักการสำคัญต่อการทำหน้าที่ของตำรวจ ในการประพฤติปฏิบัติและการดำรงตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการตำรวจที่ดี

ถือเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดที่นักเรียนนายร้อยตำรวจทุกนายจะต้องจดจำ และนำไปใช้เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแน่วแน่และมั่นคง เพื่อเป็นการสนองเบื้องพระยุคลบาท

ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ซึ่งเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ 8 ล้านบาท ให้กรมตำรวจ (ในขณะนั้น) นำไปซื้อรถจักรยานยนต์ เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ทำหน้าที่ สายตรวจจราจร เน้นการให้บริการช่วยเหลือประชาชน ทั้งอุบัติเหตุ รถเสีย แก้ไขปัญหาการจราจรในเบื้องต้น นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล ทำคลอด

เหล่านี้เป็นเพียงหนึ่งในล้านตัวอย่างพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่ทรงเมตตาต่อข้าราชการตำรวจ ทำให้ตำรวจมีความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมพิทักษ์ปกป้องและปฏิบัติหน้าที่สนองเบื้องพระยุคลบาท

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ย้ำกับตำรวจที่เปรียบเสมือนเป็นข้าแผ่นดินในพระองค์ท่าน มีหน้าที่ดูแลความสงบของบ้านเมือง ดูแลพสกนิกรทั่วประเทศของพระองค์ท่าน คอยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขราษฎร ด้วยความเป็นธรรม ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

กำชับตำรวจรักษาความสงบเรียบร้อย ดูแลอำนวยความสะดวกประชาชนด้านการจราจร ในงานพระราชพิธีพระบรมศพ อย่างเต็มกำลัง สุดความสามารถ ใช้กำลังตำรวจ 151,289 นาย ร่วมดูแลความปลอดภัยบริเวณพิธีทั้งในท้องสนามหลวง กรุงเทพฯและต่างจังหวัด คอยอำนวยความสะดวกประชาชนที่หลั่งไหลมาร่วมพิธี

จัดทำกิจกรรมจิตอาสา ตามโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” สานต่อพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ตำรวจทั่วประเทศทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ออกช่วยเหลือประชาชน และจัดตั้งจิตอาสาเฉพาะกิจมาช่วยดูแลงานพระราชพิธีพระบรมศพ

กำชับตำรวจทุกนายทั่วประเทศ มีหน้าที่ถวายพระเกียรติ รักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกการจราจร ให้มีความอดทน เข้มแข็ง ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ทำหน้าที่สุดความสามารถ เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติ และแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พล.ต.อ.จักรทิพย์ กล่าวกับ “ทีมข่าวอาชญากรรม” ว่า “พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระมหากรุณาธิคุณต่อข้าราชการตำรวจและพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ พวกเราตำรวจทุกคนเทิดทูนพระองค์ท่านเป็นอย่างยิ่ง ตำรวจทุกนายพร้อมที่ปฏิบัติหน้าที่สนองพระราชปณิธาน ยึดมั่นในความจงรักภักดี พิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ถือเป็นภารกิจสูงสุดที่ผิดพลาดไม่ได้ การทุ่มเทแรงกายแรงใจร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติและแสดงความอาลัย ตำรวจทุกนายมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อันทรงเกียรติ พร้อมขับเคลื่อนตำรวจดำเนินการตามแนวทางพระราชดำริ โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จะทำหน้าที่ข้าแผ่นดินในสถาบันพระมหากษัตริย์ ดูแลประชาชนอย่างเต็มความสามารถ โดยนึกถึงประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นที่ตั้ง”

เป็นการตั้งปณิธานของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ที่จะขับเคลื่อนตำรวจกว่า 2 แสนนายทั่วประเทศ ดำรงตนเป็นข้าราชการที่ดี ปกป้องเทิดทูนสถาบัน เป็นตำรวจของพระราชาสืบไป.

ทีมข่าวอาชญากรรม

“จงอย่าลืมว่า ท่านเป็นตำรวจ จงทำตนให้สมกับที่เป็นตำรวจ จงเป็นตำรวจที่ดี ไม่ว่าจะเป็นตำรวจชั้นใด จะเป็นนายตำรวจสัญญาบัตรก็ดี ชั้นนายสิบหรือพลตำรวจก็ดี นับเป็นผู้มีเกียรติเสมอเหมือนกันหมด 28 ต.ค. 2560 11:55 28 ต.ค. 2560 11:57 ไทยรัฐ