วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
จักรวรรดิวัตร

จักรวรรดิวัตร

  • Share:


เรื่องสั้นเรื่องหนึ่ง มีคนเอามาเล่าสู่กันฟังมากมาย จนกลายเป็นนิทาน เรื่องเดิมเขียนโดย ลีโอ ตอลสตอย ครับ พระอาจารย์พรหมเอามาเล่าต่อในชวนม่วนชื่น ธรรมะบันเทิงหลายเรื่องเล่า

ครั้งหนึ่งจักรพรรดิองค์หนึ่งทรงแสวงหาปรัชญาและคำสอนจากศาสนา เพื่อเอามาใช้ในการปกครองบ้านเมืองและควบคุมดูแลตัวท่านเอง แต่ยังหาไม่ได้

ในที่สุดท่านก็สรุปเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบเพียงสามข้อ

1.เวลาสำคัญที่สุด คือเวลาใด 2.บุคคลสำคัญที่สุด คือใคร และ 3.สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องทำ คืออะไร

วันหนึ่งท่านได้ข่าวว่า มีฤาษีองค์หนึ่งจำศีลภาวนาอยู่ในป่า มีคำตอบให้ท่าน จักรพรรดิก็ดั้นด้นไปหา ระหว่างเดินทาง ทรงหลงทาง จนเจอเด็กน้อยเจ้าปัญญาคนหนึ่ง

จักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ทรงตั้งใจฟังคำแนะนำของเด็กน้อย อย่างตั้งใจ และเพราะทรงให้เวลากับเด็กน้อยตรงหน้าในฐานะเขาเป็นคนสำคัญที่สุดในโลก

เด็กน้อยคนนี้ ช่วยชี้ทางรอด...ให้จักรพรรดิพ้นจากแผนปองร้ายของศัตรูสำคัญ

และสุดท้ายทรงได้คำตอบจากฤาษี ดังต่อไปนี้

เวลาสำคัญที่สุด คือเวลาใด คำตอบก็คือ เวลาปัจจุบัน

บุคคลสำคัญที่สุด คือใคร คำตอบคือ คนที่เราอยู่ด้วยตรงหน้า

และสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องทำ คืออะไร คำตอบก็คือ การปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยความเมตตากรุณา พระอาจารย์พรหม อดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ท่านใช้คำฝรั่งว่า To care

คำนี้ เป็นที่รวมของคำอีกสองคำ Careful ซึ่งมีความหมายถึง สติและการระมัดระวัง กับ Caring ซึ่งมีความหมายทางด้านความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

คัมภีร์พุทธศาสนามีคำอธิบาย หน้าที่ ธรรมเนียม ข้อพึงปฏิบัติของพระเจ้าจักรพรรดิ หรือจริยวัตรที่พระเจ้าจักรพรรดิ ทรงปฏิบัติเป็นประจำ เรียกว่า จักรวรรดิวัตร

อยู่ในจักกวัตติสูตร พระสุตตันตปิฎก

ขออนุญาตใช้คำอธิบายจากคำวัดพจนานุกรม เพื่อการศึกษาพุทธศาสตร์ของท่านอาจารย์ ทองดี สุรเตโช วัดชิโนรส เป็นคำไทยเข้าใจง่ายครับ

สักการะ เคารพ นับถือ บูชา นอบน้อมธรรม มีธรรมเป็นธงชัย มีธรรมเป็นยอด มีธรรมเป็นใหญ่ จัดการรักษาป้องกันและคุ้มครองอันเป็นธรรมในชนภายในกำลังพล

ในพระราชวงศ์ ในผู้ติดตาม ในพราหมณ์และคฤหบดี ในชาวนิคมและชาวชนบท ในสมณพราหมณ์ ในเหล่านก
และเนื้อ

ตลอดจนถึงเข้าไปหา ไต่ถาม ปรึกษาสนทนาธรรม กับสมณพราหมณ์ ปฏิบัติตามที่ท่านแนะนำสั่งสอน

พระราชาพระองค์ใด บำเพ็ญจักรวรรดิวัตรครบถ้วนบริบูรณ์ คัมภีร์พุทธศาสนา ถือว่าเป็นพระราชาธิราช พระราชาผู้ยิ่งใหญ่ มีราชอาณาเขตปกครองกว้างขวาง

บ้านเมืองในปกครองมีความร่มเย็นเป็นสุข ปราบข้าศึกศัตรูด้วยธรรม ไม่ต้องใช้อาชญาและศัสตรา มีรัตนะ 7 ประการ ประจำพระองค์

คือช้างแก้ว ม้าแก้ว นางแก้ว ขุนคลังแก้ว ขุนพลแก้ว จักรแก้ว แก้วมณี

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ของชาวไทยทรงบำเพ็ญครบถ้วนด้วยจักรวรรดิวัตร คือพระมหาราชาพระองค์นั้น ทรงมีฐานะเป็นองค์พระจักรพรรดิโดยแท้.

กิเลน ประลองเชิง

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้