วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เพิ่มคำสั่ง ม.44 ผลักดันผังเมืองอีอีซี

สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน รอกฎหมายไม่ไหวช้าไม่ทันใจ

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมร่วมระหว่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ ในที่ดินในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ลงใน คำสั่งในมาตรา 44 ของ คสช.ที่ประกาศไปก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นการวางแผนการใช้ที่ดินให้เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่ และศักยภาพของที่ดินตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่จะต้องมีการวางผังเมืองและพัฒนาเมืองใน 3 จังหวัดคือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ให้สอดคล้องกัน

ทั้งนี้ คำสั่งตามมาตรา 44 ดังกล่าว คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสัปดาห์หน้า เนื่องจากนายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.ต้องการเร่งรัดเรื่องนี้ โดยเนื้อหาที่เขียนจะเหมือนกับในร่าง พ.ร.บ.ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งหากรอกฎหมายผ่าน สนช.และมีผลบังคับใช้ อาจต้องใช้เวลาอีก 5-6 เดือน จะล่าช้าเกินไป และการออกคำสั่งตามมาตรา 44 ในเรื่องนี้จะทำให้นักลงทุนเกิดความมั่นใจมากขึ้น เพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เตรียมการและวางข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ทันทีเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยการทำผังเมืองอาจต้องใช้เวลากว่า 1 ปี-1 ปีครึ่ง

สำหรับขั้นตอนการจัดทำผังเมือง ทางคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กรศ.) จะจัดทำนโยบายและแผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาอีอีซี แผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินในภาพรวม แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค และแผนการดำเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เมื่อคณะกรรมการนโยบายฯให้ความเห็นชอบแล้ว สำนักงาน กรศ.จะจัดทำรายละเอียดแผนผังการใช้ประโยชน์ ที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้สอดคล้องกัน โดยต้องให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน และต้องนำเสนอ ครม.พิจารณาด้วย

หลังจากนั้น กรมโยธาธิการและผังเมืองต้องดำเนินการจัดทำผังเมืองขึ้นใหม่ให้สอดคล้อง กับแผนผังโดยถือเป็นภารกิจเร่งด่วน ที่ต้องทำให้เสร็จภายใน 1 ปี ในระหว่างที่ยังจัดทำผังเมืองไม่เสร็จ ให้ถือว่าผังเมืองที่ ครม. อนุมัติเป็นผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองสำหรับแต่ละจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่อีอีซี.

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมร่วมระหว่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ 25 ต.ค. 2560 07:27 25 ต.ค. 2560 08:04 ไทยรัฐ