วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

องค์อทิตยาทร ส่งเสริมเกษตรกรในโครงการพระดำริ อวดผลผลิตในงาน“มหัศจรรย์ฟาร์มเกษตรสุรินทร์”

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเล็งเห็นความสำคัญของเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทย จึงทรงมีพระดำริที่จะสร้างองค์ความรู้ช่วยเหลือเกษตรกร โดยทรงจัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร” ขึ้นบนที่ดิน 18 ไร่ ที่บ้านระไซร์ ต.ตั้งใจ อ.เมือง จ.สุรินทร์ เมื่อปี 2558 เพื่อเป็นต้นแบบแก่ราษฎรในท้องถิ่น โดยอาศัยองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งที่ผ่านมาได้ผลผลิตเป็นอย่างดี จึงมีพระดำริให้จัดงาน “มหัศจรรย์ฟาร์มเกษตรสุรินทร์” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ พร้อมกับเสด็จเป็นองค์ประธานการแถลงข่าวด้วยพระองค์เอง ที่โครงการซแรย์อทิตยา อ่างเก็บน้ำอำปึล อ.เมือง จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 4 ก.ย.ที่ผ่านมา

โอกาสนี้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ได้ทอดพระเนตรการจำลองร้านค้าจำหน่ายสินค้า และผลผลิตทางการเกษตรของโครงการเกษตรอทิตยาทร รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการภาพต้นแบบจิตรกรรมฝาผนังรูปแบบล้านนาจากฝีพระหัตถ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์ เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เรื่องพระมหาชนก ตอน พระมหาชนกครองเมืองมิถิลา ซึ่งโปรดให้เชิญมาร่วมประมูล และการจัดแสดงภาพแผ่นเงินชุด “ข้าวหอมมะลิของชาวไทย” ที่สร้างจากความศรัทธาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลาย ได้ถวาย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทั้งหมดและจะนำไปประมูลหารายได้สมทบโครงการเกษตรอทิตยาทร รวมทั้งได้ทอดพระเนตรสินค้าของดีจังหวัดสุรินทร์ ที่จะนำมาจำหน่ายในงาน “มหัศจรรย์ฟาร์มเกษตรสุรินทร์” ซึ่งจะมีขึ้น ระหว่างวันที่ 14-18 ก.ย. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จ.นนทบุรี.

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทร กิติคุณ ทรงเล็งเห็นความสำคัญของเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทย จึงทรงมีพระดำริที่จะสร้างองค์ความรู้ช่วยเหลือเกษตรกร โดยทรงจัด ตั้ง “ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร” ขึ้นบนที่ดิน 18 ไร่ 6 ก.ย. 2560 15:56 6 ก.ย. 2560 16:02 ไทยรัฐ