ข่าว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อนุพงษ์ สั่งเร่งขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง