ข่าว

ถ่ายแบบ

ม.ล.ปุญยนุช เกษมสันต์ ดุลยจินดา ให้ลูกสาวชาวเพื่อนมาแต่งชุดไทยถ่ายแบบไปด้วยกัน