ข่าว

ตะเกียงโบราณ

ความหมายตัวอักษรฐานตะเกียงตามประทีปดวงวิญญาณทหารผ่านศึก