ข่าว

จรัมพร โชติกเสถียร

OSP แต่งตั้งสุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ และจรัมพร โชติกเสถียร นั่งกรรมการอิสระ