หน้าแรกแกลเลอรี่

เฉยไม่ได้แล้ว

เฉยไม่ได้แล้ว

เบี้ยหงาย

4 ต.ค. 2563 05:01 น.

สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง ชาติ หรือ ป.ป.ช. ได้เปิดเผยผลการประเมินงานของส่วนราชการต่างๆ ทุกกระทรวงประจำปี 2563 ออกมาเรียบร้อย ซึ่งก็มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ ป.ป.ช.นั่นแหละ สนใจก็ลองเข้าไปตรวจค้นดูได้

ซึ่งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA นี้ ก็เป็นการนำไปสู่การประเมินธรรมาภิบาลภาครัฐ อันจะส่งผลต่อคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต หรือดัชนี CPI มีผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศ ส่งผลต่อการลงทุน ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในภาพใหญ่

ตีกรอบลงมาในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อันเกี่ยวพันกับชาวเรานั้น คะแนนรวมของรายกระทรวง ก.ท่องเที่ยวและกีฬา ถือว่าอยู่เป็นลำดับที่ 3 ได้ 88.39 คะแนน แถมให้นิด อันดับ 1 เป็น ก. กลาโหม 91.07 คะแนน

แยกย่อยลงมาใน ก.ท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งมีอยู่ 7 หน่วยงาน และล้วนประเมินจากส่วนกลาง ภาพรวม เรียงลำดับคะแนนจากมากไปน้อยได้แก่ องค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 95.54 คะแนน, มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ 92.39 คะแนน, การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย 88.60 คะแนน, กรมพลศึกษา 88.04 คะแนน, สำนักงานปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 85.87 คะแนน, การกีฬาแห่งประเทศไทย 84.54 คะแนน และกรมการท่องเที่ยว 83.75 คะแนน

ซึ่งตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินมีอยู่ 10 หัวข้อ คือ การปฏิบัติหน้าที่, การใช้งบประมาณ, การใช้อำนาจ, การใช้ทรัพย์สินของราชการ, การแก้ไขปัญหาการทุจริต, คุณภาพการดำเนินงาน, ประสิทธิภาพการสื่อสาร, การปรับปรุงการทำงาน, การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต

ลองเข้าไปดูในแต่ละหัวข้อตัวชี้วัดนั้น ก็มีจุดที่น่าสนใจไม่น้อย โดยในส่วนของการกีฬาแห่งประเทศไทย การป้องกันการทุจริต พบว่า มีคะแนนต่ำสุดได้ 50.00 เท่านั้น แต่ไปได้คะแนนสูงสุดในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่, การใช้งบ ประมาณ, การใช้อำนาจ, การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ, การแก้ไขปัญหาการทุจริต นอกนั้นก็กลางๆ ค่อนทางน้อยทางมากบ้าง

ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ก็มีส่วนที่ได้คะแนนต่ำสุดในกลุ่ม ในหัวข้อ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้ 77.14 คะแนน
คะแนนที่ออกมานี้จะสื่อถึงอะไร เป็นประเด็นอย่างไรหรือไม่ และจะส่งผลไปถึงอะไร ก็ไม่ทราบได้ แต่ที่แน่ๆเมื่อปรากฏให้เห็น และยิ่งเป็นตัวเลขที่เกี่ยวกับการทุจริต ย่อมไม่เป็นเรื่องดี สังคมคงแคลงใจแน่

ยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ปี 2562 การกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับคะแนนภาพรวมเป็นอันดับ 1 ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ถึง 97.62 คะแนน การป้องกันการทุจริตก็ได้สูงสุด 100 คะแนนเต็ม, การแก้ไขปัญหาการทุจริตก็อันดับ 1 ได้ 99.25 คะแนน

เวลาผ่านไป 1 ปี ผู้ว่าการ กกท.ก็ท่านเดิม ทำไมแตกต่างกันมากขนาดนี้

มีอะไรเกิดขึ้น จะเป็นเรื่องของการบริหารงาน การจัดการในองค์กร หรือตัวบุคคล คงอยู่เฉยไม่ได้แล้ว

ไม่รู้ท่านประธานบอร์ดอย่าง “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จะอยากรู้รึเปล่า...

# แท็กที่เกี่ยวข้อง

เรียงหน้าชนเบี้ยหงายสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสทุจริตดัชนี CPIกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการปฏิบัติหน้าที่

คุณอาจสนใจข่าวนี้