ประวัติเทียนฉาย กีระนันท์ ข้อมูลล่าสุดของเทียนฉาย กีระนันท์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

เทียนฉาย กีระนันท์

เทียนฉาย กีระนันท์

เทียนฉาย กีระนันท์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 30 ก.ย. 2488
อายุ 75 ปี
หลังจากชื่อ นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ติดโผเป็นตัวเก็ง ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อ สปช. 250 อรหันต์ ในที่สุดวันนี้ก็ได้นั่งตามคาด ไม่มีผิดโผ! พร้อมแสดงสปิริตแสดงวิสัยทัศน์ แนวทางทำงานมุ่งเน้นที่ต้องซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส นำพาให้ประชาชนที่ตั้งความหวังไว้ได้รับรู้ และเข้าใจอีกด้วย

จากนี้ไปก็ต้องจับตาดูการทำหน้าที่ปฏิรูปของเหล่า สปช. หลังได้ ประธาน และรองประธานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะหมู่หรือจ่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวรู้กัน!

ชื่อ - นามสกุล : ศาสตราจารย์กิตติคุณ เทียนฉาย กีระนันทน์

วันที่เกิด : 30 กันยายน 2488

บิดา : นายเทียนวัณ กีระนันทน์

มารดา : นางองุ่น (เปล่งวานิช) กีระนันทน์

ถิ่นกำเนิด : อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ชื่อคู่สมรส : สุชาดา นามสกุลเดิมของคู่สมรส เสรีธรณกุล
จำนวนบุตร-ธิดา 2 คน บุตร 2 คน
ประวัติครอบครัว
เป็นบุตรคนโต ในจำนวนพี่น้อง 3 คน
ภรรยาชื่อ ศ.กิตติคุณ ดร.สุชาดา กีระนันทน์ มีบุตรชาย 2 คนชื่อ 1. เทียนชาต 2. เทียนไท

การศึกษา และดูงาน :
- ประถมศึกษา โรงเรียนสตรีสมบุญวิทยา
- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สิงห์ดำ) รุ่นที่ 10
- ปริญญาโท Master of Arts ( M.A.) Economics and Demography ที่ University of Hawaii สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก Duke University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ (Economics) จาก Duke University สหรัฐอเมริกา
- 2541 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ DOCTOR FOR HUMANE LETTERS
- 2555 ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 37

ตำแหน่งปัจจุบัน
21 ตุลาคม 2557 ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- 2510 อาจารย์ตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2514 อาจารย์โท คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ
- 2521 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ
- 2524 รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ
- 2526 ศาสตราจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2521 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2521-2524, 2526-2529)
- 2533 คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2533-2539)
1 เมษายน 2539 อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (1 เม.ย.2539-31 มี.ค.2543)
- 2548 ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) (2548-2551)

ตำแหน่งอื่นๆ :
2554 ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
22 ตุลาคม 2555 กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์
- รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
- ประธานหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจฯ สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
2 ตุลาคม 2557 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด้านอื่นๆ

เครื่องราชฯ
5 พฤษภาคม 2541 ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ต.จ.ว.)
5 พฤษภาคม 2548 ทุติยจุลจอมเกล้า (ท.จ.)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement